Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

Chủ đề   RSS   
 • #609345 13/03/2024

  jellannm
  Top 50
  Female
  Lớp 8

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2019
  Tổng số bài viết (1314)
  Số điểm: 10211
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 192 lần


  Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

  Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường thực hiện như thế nào? Hồ sơ cần chuẩn bị để xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường gồm những gì?

  Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

  Căn cứ Quyết định 87/QĐ-BTNMT năm 2022 trình tự xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường thực hiện như sau:

  - Bước 1. Nộp hồ sơ:

  Tổ chức nộp hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài nguyên và Môi trường theo địa chỉ https://dichvucong.monre.gov.vn, Cổng dịch vụ công quốc gia theo địa chỉ https://dichvucong.gov.vn hoặc gửi trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính đến Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ số 10 Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

  - Bước 2. Kiểm tra hồ sơ:

  Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và thông báo bằng văn bản để yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ.

  - Bước 3. Thẩm định hồ sơ:

  Việc thẩm định điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường phục vụ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường được thực hiện thông qua hội đồng thẩm định trên cơ sở: kết quả đánh giá, xem xét trên hồ sơ; kết quả đánh giá, kiểm tra thực tế tại tổ chức và kết quả của phiên họp hội đồng thẩm định điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

  3.1. Xem xét hồ sơ đề nghị chứng nhận của tổ chức:

  - Sau khi nhận được phí thẩm định, cơ quan được giao thẩm định thực hiện xem xét, đánh giá hồ sơ của tổ chức đề nghị chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường về tư cách pháp nhân, nhân lực quan trắc môi trường, trang thiết bị quan trắc môi trường, điều kiện kỹ thuật của phòng thí nghiệm và quy trình phương pháp về quan trắc môi trường theo các điều kiện quy định tại Điều 91 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

  - Cơ quan được giao thẩm định gửi hồ sơ của tổ chức đề nghị chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường tới các thành viên hội đồng thẩm định để nghiên cứu, xem xét trước khi tiến hành việc kiểm tra, đánh giá thực tế tại tổ chức.

  3.2. Đánh giá, kiểm tra thực tế tại tổ chức:

  - Nội dung đánh giá, kiểm tra: Hội đồng thẩm định có trách nhiệm đánh giá, kiểm tra thực tế tại tổ chức đề nghị cấp giấy chứng nhận về các điều kiện theo quy định tại Điều 91 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và đối chiếu với hồ sơ đề nghị chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường của tổ chức.

  - Đối với tổ chức đo khí thải phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, tùy trường cụ thể, cơ quan cấp giấy chứng nhận có thể quyết định việc kiểm tra theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến.

  - Kết quả đánh giá, kiểm tra tại tổ chức đề nghị chứng nhận phải được lập thành Biên bản và gửi về cơ quan cấp giấy chứng nhận để tổng hợp hồ sơ. Biên bản của Hội đồng thẩm định sau khi đánh giá, kiểm tra tại tổ chức là tài liệu trong hồ sơ thẩm định.

  3.3. Tổ chức họp Hội đồng thẩm định:

  Sau khi có kết quả kiểm tra, đánh giá thực tế tại tổ chức và cơ quan được giao thẩm định nhận được đầy đủ hồ sơ khắc phục của tổ chức.

  Bước 4. Cấp Giấy chứng nhận:

  - Căn cứ kết quả thẩm định, cơ quan được giao thẩm định trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường cho tổ chức đề nghị chứng nhận.

  - Trường hợp tổ chức không đủ điều kiện chứng nhận, thủ trưởng cơ quan được giao thẩm định có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho tổ chức đề nghị chứng nhận biết và nêu rõ lý do theo quy định tại điểm c Khoản 3 Điều 93 hoặc điểm c Khoản 4 Điều 94 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP.

  Hồ sơ cần chuẩn bị để xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

  Hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm:

  - 01 bản chính Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường (mẫu quy định tại Phụ lục XXV ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP).

  - 01 bản chính Hồ sơ năng lực của tổ chức (mẫu quy định tại Phụ lục XXVI ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP).

  Thời hạn giải quyết thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

  Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính là 48 ngày làm việc, cụ thể như sau: 

  - Thời hạn kiểm tra, trả lời về tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ: không quy định.

  - Thời hạn thông báo thu phí thẩm định: Tối đa 03 (ba) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cơ quan cấp Giấy chứng nhận hoặc cơ quan được giao thẩm định giấy chứng nhận gửi thông báo thu phí thẩm định cho tổ chức. Tổ chức nộp phí thẩm định và gửi chứng từ chứng minh đã nộp phí thẩm định (biên lai, phiếu thu hoặc chứng từ khác) cho cơ quan cấp giấy chứng nhận hoặc cơ quan được giao thẩm định giấy chứng nhận. Thời gian tổ chức nộp phí không tính vào thời gian thẩm định của cơ quan cấp giấy chứng nhận hoặc cơ quan được giao thẩm định giấy chứng nhận.

  - Thời hạn thẩm định: Tối đa  45 (bốn mươi lăm) ngày kể từ ngày nhận được phí thẩm định điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

  Thời gian tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan cấp giấy chứng nhận.

  Hi vọng thông tin trên hữu ích đối với bạn!

   
  36 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận