Thủ tục cần làm khi tiếp tục tuyển dụng người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu

Chủ đề   RSS   
 • #609965 27/03/2024

  Thủ tục cần làm khi tiếp tục tuyển dụng người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu

  Hiện nay công ty chúng tôi có một người lao động sẽ tới tuổi nghỉ hưu vào tháng 5/2024 (theo độ tuổi nghỉ hưu của người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm).

  Cho hỏi khi người lao động có nguyện vọng tiếp tục làm việc cho công ty, cùng vị trí công việc hiện tại trong môi trường nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm công ty có được phép tiếp tục tuyển dụng người lao động này không và các thủ tục cần thiết phải chuẩn bị là gì?

  Thủ tục cần làm khi tiếp tục tuyển dụng người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu 

  Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội 2014 được sửa đổi bởi Bộ luật Lao động 2019

  - Điều kiện hưởng lương hưu

  + Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  >> Đủ tuổi theo quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động 2019;

  >> Đủ tuổi theo quy định tại khoản 3 Điều 169 của Bộ luật Lao động 2019 và có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01 tháng 01 năm 2021;

  ...

  - Về quy định giải quyết hưởng lương hưu:

  Trong thời hạn 30 ngày tính đến thời điểm người lao động được hưởng lương hưu, người sử dụng lao động nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 108 của Luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

  - Về hồ sơ hưởng lương hưu

  Hồ sơ hưởng lương hưu đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm:

  + Sổ bảo hiểm xã hội;

  + Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí hoặc văn bản chấm dứt hợp đồng lao động hưởng chế độ hưu trí;

  + Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa đối với người nghỉ hưu theo quy định tại Điều 55 của Luật này hoặc giấy chứng nhận bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp đối với trường hợp người lao động quy định tại Điều 54 của Luật này"

  ==>> Trường hợp người này đã đủ tuổi nghỉ hưu theo khoản 3 Điều 169 Bộ luật lao động 2019 (làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm) và đủ điều kiện hưởng lương hưu theo Luật bảo hiểm xã hội 2014 (điểm b khoản 1 Điều 54 Luật bảo hiểm xã hội 2014 sửa đổi 2019 trích dẫn trên) thì công ty ra quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí hoặc văn bản chấm dứt hợp đồng lao động hưởng chế độ hưu trí để lập hồ sơ hưởng lương hưu cho người lao động theo quy định tại Điều 108, Điều 110 Luật bảo hiểm xã hội 2014.

  Sau đó, công ty muốn tiếp tục tuyển dụng người lao động này thì công ty thực hiện tuyển dụng và ký hợp đồng lao động mới như trường hợp sử dụng người lao động thông thường khác (chỉ khác ở chỗ sau khi ký hợp đồng lao động mới công ty không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc cho họ nữa vì họ đang hưởng lương hưu). Không có quy định hạn chế công ty không được sử dụng người lao động đã đủ tuổi nghỉ hưu theo khoản 3 Điều 169 Bộ luật Lao động 2019.

  Lưu ý khi sử dụng người lao động đã đang hưởng lương hưu theo quy định pháp luật
  Người lao động đang hưởng lương hưu thì công ty không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp cho người này nữa theo khoản 4 Điều 2 Nghị định 115/2015/NĐ-CP , khoản 2 Điều 43 Luật việc làm 2013 nhưng phải chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương một khoản tiền cho người lao động tương đương với mức người sử dụng lao động đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp cho người này theo khoản 3 Điều 168 Bộ luật lao động 2019

  Căn cứ Điều 29 Nghị định 39/2016/NĐ-CP về điều kiện sử dụng người lao động cao tuổi làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

  - Chỉ sử dụng người lao động cao tuổi làm các nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm có ảnh hưởng xấu tới sức khỏe người lao động cao tuổi khi có đủ các điều kiện sau đây:

  + Người lao động cao tuổi phải là người có kinh nghiệm, với thâm niên nghề nghiệp từ đủ 15 năm trở lên; trong đó có ít nhất 10 năm hành nghề liên tục tính đến trước thời điểm ký hợp đồng lao động với người lao động cao tuổi;

  + Người lao động cao tuổi là người có tay nghề cao, có chứng nhận hoặc chứng chỉ nghề hoặc được công nhận là nghệ nhân theo quy định của pháp luật; người sử dụng lao động phải tổ chức kiểm tra, sát hạch trước khi ký hợp đồng lao động;

  + Người lao động cao tuổi phải có đủ sức khỏe theo tiêu chuẩn sức khỏe do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành sau khi có ý kiến của bộ chuyên ngành tương ứng với nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; được người sử dụng lao động tổ chức khám sức khỏe định kỳ ít nhất 02 lần trong 01 năm;

  + Chỉ sử dụng không quá 05 năm đối với từng người lao động cao tuổi;

  + Phải bố trí ít nhất 01 người lao động không phải là người lao động cao tuổi cùng làm với người lao động cao tuổi khi triển khai công việc tại một nơi làm việc;

  + Có đơn của người lao động cao tuổi về sự tự nguyện làm việc để người sử dụng lao động xem xét trước khi ký hợp đồng lao động.

  - Người sử dụng lao động có nhu cầu sử dụng người lao động cao tuổi làm các nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải lập phương án, gửi Bộ có thẩm quyền quản lý ngành với các nội dung cơ bản sau đây:

  + Chức danh nghề, công việc, kèm theo mô tả đặc điểm điều kiện lao động của nghề, công việc sử dụng người lao động cao tuổi;

  + Đề xuất và đánh giá từng điều kiện cụ thể sử dụng người cao tuổi quy định tại Khoản 1 Điều này.

  - Bộ quản lý ngành quy định chức danh nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được sử dụng người lao động cao tuổi và điều kiện cụ thể trong ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý.

  - Việc sử dụng người cao tuổi làm các nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải thực hiện quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều này như đối với người lao động cao tuổi làm các nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm."

  Khi người lao động đủ tuổi quy định tại khoản 2 Điều 169 Bộ luật lao động 2019, công ty muốn sử dụng người lao động làm các nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm có ảnh hưởng xấu tới sức khỏe người lao động cao tuổi thì phải đáp ứng các điều kiện trên.

  Công ty kiểm tra họ đủ tuổi theo quy định tại khoản 2 Điều 169  Bộ luật lao động 2019 qua Phụ lục I ban hành kèm Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu.

   
  173 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận