Thu thập thông tin trong Cơ sở dữ liệu về hoạt động kinh doanh bảo hiểm

Chủ đề   RSS   
 • #603760 04/07/2023

  Thu thập thông tin trong Cơ sở dữ liệu về hoạt động kinh doanh bảo hiểm

  Thu thập thông tin trong Cơ sở dữ liệu về hoạt động kinh doanh bảo hiểm được quy định tại  Nghị định 46/2023/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 01/7/2023 hướng dẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm.

  Trách nhiệm cung cấp, cập nhật thông tin

  Theo Điều 8 Nghị định 46/2023/NĐ-CP , trách nhiệm cung cấp, cập nhật thông tin như sau:

  - Thông tin quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều 7 Nghị định 46/2023/NĐ-CP do doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô cung cấp;

  - Thông tin quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 7 Nghị định 46/2023/NĐ-CP do doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô cung cấp;

  - Thông tin quy định tại điểm a khoản 1, khoản 4, khoản 5 Điều 7 Nghị định 46/2023/NĐ-CP do Bộ Tài chính (Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm) cập nhật;

  - Các tổ chức quy định tại khoản 2 Điều 11 Luật Kinh doanh bảo hiểm có trách nhiệm thực hiện kết nối và cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin cho cơ sở dữ liệu về hoạt động kinh doanh bảo hiểm theo quy định tại Nghị định 46/2023/NĐ-CP. Trường hợp phát hiện thông tin không đầy đủ hoặc không chính xác, tổ chức cung cấp thông tin phải rà soát, chỉnh sửa, cập nhật và báo cáo Bộ Tài chính.

  Hình thức cung cấp, cập nhật thông tin

  Theo Điều 8 Nghị định 46/2023/NĐ-CP , hình thức cung cấp, cập nhật thông tin như sau:

  Việc cung cấp, cập nhật thông tin phục vụ xây dựng Cơ sở dữ liệu về hoạt động kinh doanh bảo hiểm được thực hiện dưới các hình thức trực tuyến tại Cổng thông tin điện tử của Cơ sở dữ liệu về hoạt động kinh doanh bảo hiểm hoặc dưới dạng các tệp dữ liệu điện tử.

  Thời hạn cung cấp, cập nhật thông tin

  Theo Điều 8 Nghị định 46/2023/NĐ-CP , thời hạn cung cấp, cập nhật thông tin như sau:

  - Thông tin quy định tại điểm a và điểm c khoản 1 Điều 7 Nghị định 46/2023/NĐ-CP được cung cấp, cập nhật trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày phát sinh thông tin;

  - Thời hạn cung cấp thông tin quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 3 Điều 7 Nghị định 46/2023/NĐ-CP thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết Điều 106, khoản 5 Điều 138 và điểm k khoản 2 Điều 128 Luật Kinh doanh bảo hiểm về báo cáo và cung cấp thông tin của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và quy định của Chính phủ về chế độ báo cáo của tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô;

  - Thông tin quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định 46/2023/NĐ-CP được cung cấp định kỳ hàng năm, chạm nhất 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính;

  - Thông tin quy định tại khoản 4 Điều 7 Nghị định 46/2023/NĐ-CP được cung cấp, cập nhật định kỳ hàng tháng, chậm nhất 15 ngày kể từ ngày kết thúc tháng;

  - Thông tin quy định tại khoản 5 Điều 7 Nghị định 46/2023/NĐ-CP được cập nhật ngay sau ngày xử phạt vi phạm hành chính.

  Thông tin quy định tại các khoản 1, 3, 4 và 5 Điều 7 Nghị định 46/2023/NĐ-CP được cung cấp, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu về hoạt động kinh doanh bảo hiểm là các thông tin phát sinh kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024. Thông tin quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định 46/2023/NĐ-CP được cung cấp, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu về hoạt động kinh doanh bảo hiểm là các thông tin phát sinh kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2025.

  Xem nội dung chi tiết tại Nghị định 46/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2023.

   
  161 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận