Thu nhập từ tiền bảo hiểm của doanh nghiệp có đóng thuế thu nhập doanh nghiệp hay không?

Chủ đề   RSS   
 • #586700 29/06/2022

  Thu nhập từ tiền bảo hiểm của doanh nghiệp có đóng thuế thu nhập doanh nghiệp hay không?

  Các khoản thu không phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp:
  Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 có quy định:
  "Điều 4. Thu nhập được miễn thuế
  1. Thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản của tổ chức được thành lập theo Luật hợp tác xã.
  2. Thu nhập từ việc thực hiện dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ nông nghiệp.
  3. Thu nhập từ việc thực hiện hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, sản phẩm đang trong thời kỳ sản xuất thử nghiệm, sản phẩm làm ra từ công nghệ mới lần đầu áp dụng tại Việt Nam.
  4. Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp dành riêng cho lao động là người tàn tật, người sau cai nghiện, người nhiễm HIV. Chính phủ quy định tiêu chí, điều kiện xác định doanh nghiệp dành riêng cho lao động là người tàn tật, người sau cai nghiện, người nhiễm HIV.
  5. Thu nhập từ hoạt động dạy nghề dành riêng cho người dân tộc thiểu số, người tàn tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng tệ nạn xã hội.
  6. Thu nhập được chia từ hoạt động góp vốn, liên doanh, liên kết với doanh nghiệp trong nước, sau khi đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật này.
  7. Khoản tài trợ nhận được để sử dụng cho hoạt động giáo dục, nghiên cứu khoa học, văn hóa, nghệ thuật, từ thiện, nhân đạo và hoạt động xã hội khác tại Việt Nam.
  "
  Căn cứ Công văn 2058/TCT-CS có quy định:
  "1. Thuế thu nhập doanh nghiệp:
  Theo hướng dẫn tại Điểm 20, Mục V, Phần C Thông tư số 130/2008/TT- BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính về thuế TNDN thì trường hợp doanh nghiệp có nhận tiền bồi thường bảo hiểm sau khi trừ Khoản tiền tổn thất liên quan đến Khoản tiền bồi thường bảo hiểm nhận được thì Khoản thu nhập này được hạch toán vào thu nhập khác để xác định thu nhập chịu thuế TNDN.
  "
  Theo Thông tư 78/2014/TT-BTC cũng có quy định:
  "Điều 7. Thu nhập khác
  Thu nhập khác bao gồm các khoản thu nhập sau:
  ...
  13. Trường hợp doanh nghiệp có khoản thu về tiền phạt, tiền bồi thường do bên đối tác vi phạm hợp đồng hoặc các khoản thưởng do thực hiện tốt cam kết theo hợp đồng phát sinh cao hơn khoản chi tiền phạt, tiền bồi thường do vi phạm hợp đồng (các khoản phạt này không thuộc các khoản tiền phạt về vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính), sau khi bù trừ, phần chênh lệch còn lại tính vào thu nhập khác.
  Trường hợp doanh nghiệp có khoản thu về tiền phạt, tiền bồi thường do bên đối tác vi phạm hợp đồng hoặc các khoản thưởng do thực hiện tốt cam kết theo hợp đồng phát sinh thấp hơn khoản chi tiền phạt, tiền bồi thường do vi phạm hợp đồng (các khoản phạt này không thuộc các khoản tiền phạt về vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính), sau khi bù trừ, phần chênh lệch còn lại tính giảm trừ vào thu nhập khác. Trường hợp đơn vị trong năm không phát sinh thu nhập khác thì được giảm trừ vào thu nhập hoạt động sản xuất kinh doanh.
  Các khoản thu về tiền phạt, tiền bồi thường nêu trên không bao gồm các khoản tiền phạt, tiền bồi thường được ghi giảm giá trị công trình trong giai đoạn đầu tư.
  "
  =>> Như vậy, trong trường hợp doanh nghiệp nhận được khoản tiền bồi thường thiệt hại từ công ty bảo hiểm sau khi đã bù trừ các khoản tổn thất liên quan đến quan đến khoản tiền bồi thường bảo hiểm nhận được thì khoản tiền chênh lệch còn lại mới phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

  Cập nhật bởi Thanhngoc209 ngày 29/06/2022 06:22:51 CH
   
  415 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #586729   29/06/2022

  minhtai99
  minhtai99
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:14/06/2022
  Tổng số bài viết (412)
  Số điểm: 3785
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 119 lần


  Thu nhập từ tiền bảo hiểm của doanh nghiệp có đóng thuế thu nhập doanh nghiệp hay không?

  Thuế thu nhập cá nhân đối với một số trường hợp cụ thể trong HĐLĐ:

  Căn cứ Thông tư 111/2013/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung Thông tư 92/2015/TT-BTC thì:

  Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

  Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

  Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế (vào mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) và nộp cho cơ quan thuế. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.

  Cá nhân làm cam kết theo hướng dẫn tại điểm này phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết.

  Trong năm, cá nhân chỉ có 1 nguồn thu nhập duy nhất tại một nơi, tổng thu nhập dưới 132 triệu/năm thì không phải nộp thuế TNCN.

  - Trường hợp thu nhập nhận được dưới 2.000.000 đồng/lần chi trả thì không phải khấu trừ thuế TNCN.

  - Trường hợp ký HĐLĐ từ 03 tháng trở lên thì tính theo biểu thuế lũy tiến nếu thuộc mức phải đóng.

  Chi phí tiền lương tính thuế thu nhập doanh nghiệp:

  Căn cứ Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC được sửa đổi bởi Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC quy định:

  Các khoản chi không được trừ liên quan đến chi phí tiền lương, tiền công, tiền thưởng khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định như sau: Chi tiền lương, tiền công và các khoản phải trả khác cho người lao động doanh nghiệp đã hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ nhưng thực tế không chi trả hoặc không có chứng từ thanh toán theo quy định của pháp luật.

   
  Báo quản trị |  
 • #586752   29/06/2022

  Thu nhập từ tiền bảo hiểm của doanh nghiệp có đóng thuế thu nhập doanh nghiệp hay không?

  Cảm ơn thông tin chia sẻ hữu ích của bạn. Thuế thu nhập doanh nghiệp là một loại thuế trực thu, đánh trực tiếp vào thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp. Mà trong đó khoản thu từ bồi thường thiệt hại do công ty bảo hiểm chi trả cũng được tính là một khoản thu nhập khác, nên sau khi trừ đi những khoản tổn thất thì cần phải tính vào phần thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp và đóng thuế theo đúng nghĩa vụ.

   
  Báo quản trị |