Thông tư 74/2022/TT-BTC: Quy định về hình thức, thời hạn thu phí, lệ phí

Chủ đề   RSS   
 • #595711 23/12/2022

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2258)
  Số điểm: 75271
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 1922 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Thông tư 74/2022/TT-BTC: Quy định về hình thức, thời hạn thu phí, lệ phí

  Ngày 22/12/2022 Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 74/2022/TT-BTC quy định về hình thức, thời hạn thu, nộp, kê khai các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền thu của Bộ Tài chính.
   
  Theo đó, tổ chức, cá nhân nộp phí, lệ phí; tổ chức thu phí, lệ phí và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác liên quan đến thu nộp các khoản phí, lệ phí thực hiện như sau:
   
  thong-tu74-2022-tt-btc-quy-dinh-ve-hinh-thuc-thoi-han-thu-phi-le-phi
   
  (1) Hình thức nộp phí, lệ phí 
   
  Người nộp phí, lệ phí thực hiện nộp phí, lệ phí bằng một trong các hình thức sau:
   
  - Nộp phí, lệ phí theo hình thức không dùng tiền mặt vào tài khoản chuyên thu phí, lệ phí của tổ chức thu phí, lệ phí mở lại tổ chức tín dụng. 
   
  Trường hợp đối với phí, lệ phí do NHNN Việt Nam thu, người nộp phí, lệ phí nộp vào tài khoản của tổ chức thu phí, lệ phí mở tại tổ chức tín dụng hoặc tại NHNN Việt Nam.
   
  - Nộp phí vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách của tổ chức thu phí mở tại Kho bạc Nhà nước.
   
  - Nộp phí, lệ phí qua tài khoản của cơ quan, tổ chức nhận tiền khác với tổ chức thu phí, lệ phí áp dụng đối với trường hợp thực hiện thủ tục hành chính, qua cơ chế một cửa.
   
  Trong thời hạn 24 giờ tính từ thời điểm nhận được tiền phí, lệ phí, cơ quan, tổ chức nhận tiền phải chuyển toàn bộ tiền thu được vào tài khoản chuyên thu của tổ chức thu phí, lệ phí mở tại tổ chức tín dụng hoặc chờ nộp ngân sách tại Kho bạc Nhà nước.
   
  - Nộp phí, lệ phí bằng tiền mặt cho tổ chức thu phí, lệ phí.
   
  (2) Xử lý tiền phí, lệ phí thu được 
   
  Tổ chức thu phí nộp toàn bộ tiền phí thu được vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc Nhà nước theo quy định tại các Thông tư thu phí của Bộ Tài chính. 
   
  Tổ chức thu lệ phi nộp toàn bộ tiền lệ phí thu được (bao gồm cả liem lệ phí thu qua lài khoán chuyên thu lệ phí quy định tại điểm a khoản 1 Điều 3 Thông tư 74/2022/TT-BTC) vào ngân sách nhà nước theo tháng theo quy định của pháp luật quản lý thuế.
   
  (3) Nguyên tắc kê khai nộp tiền phí thu được
   
  Tổ chức thu phí kê khai, nộp tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước theo tháng, quyết toán năm và tổ chức thu lệ phí kê khai, nộp tiền lệ phí thu được theo tháng theo quy định của Luật Quản lý thuế 2019, Nghị định 126/2020/NĐ-CP, Nghị định 91/2022/NĐ-CP.
   
  (4) Xử lý tiền lãi phát sinh 
   
  Tiền lãi phát sinh trên số dư tài khoản chuyên thu phi, lệ phí của tổ chức thu phí, lệ phi mờ tại các tổ chức tín dụng phải nộp toàn bộ vào ngân sách nhà nước (theo Chương của tổ chức thu phí, lệ phí; Tiểu mục 4949 - Các khoản thu khác; Mục 4900 - Các khoản thu khác của Mục lục ngân sách nhà nước), cúng sò diên phi, lệ phi phải nộp trong tháng phát sinh.
   
  (5) Các khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực khác
   
  Đối với việc thu, nộp, kê khai các khoản phí, lệ phí trong
   
  - Lĩnh vực ngoại giao.
   
  - Phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt, phí hải quan.
   
  - Lệ phí hàng hóa, phương tiện vận tải quá cảnh.
   
  -  Phí sử dụng đường bộ.
   
  Thực hiện theo quy định tại: 
   
  Thông tư số 264/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao áp dụng tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.
   
   
  Thông tư 295/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt.
   
  Thông tư 14/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện vận tải quá cảnh.
   
  Thông tư 70/2021/TT-BTC quy định mức thu, che độ thu, nộp, mềm, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ.
   
  Xem thêm Thông tư 74/2022/TT-BTC có hiệu lực ngày 22/12/2022.
   
  1110 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (23/12/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận