Thông tư 5/2023/TT-BNV: Bộ Nôi vụ hướng dẫn mẫu hợp đồng dịch vụ và mẫu hợp đồng lao động

Chủ đề   RSS   
 • #602324 05/05/2023

  xuanuyenle
  Top 50
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (1850)
  Số điểm: 64410
  Cảm ơn: 46
  Được cảm ơn 1377 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Thông tư 5/2023/TT-BNV: Bộ Nôi vụ hướng dẫn mẫu hợp đồng dịch vụ và mẫu hợp đồng lao động

  Ngày 03/5/2023, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 5/2023/TT-BNV hướng dẫn mẫu hợp đồng dịch vụ và mẫu hợp đồng lao động đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

  Theo đó, Thông tư 5/2023/TT-BNV ban hành mẫu hợp đồng dịch vụ và mẫu hợp đồng lao động đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

  (1) Mẫu hợp đồng dịch vụ

  PHỤ LỤC I

  (Ban hành kèm theo Thông tư số 5/2023/TT-BNV ngày 03/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn mẫu hợp đồng dịch vụ và mẫu hợp đồng lao động đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập)

  Bộ, ngành, địa phương: ............
  Đơn vị: .......................................
  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Số: /HĐDV

  ............., ngày ...... tháng ...... năm ......

  HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

  Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;

  Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

  Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015;

  Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 20 tháng 11 năm 2019;

  Căn cứ Nghị định 111/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập;

  Căn cứ .......................

  Căn cứ nhu cầu và khả năng thực tế của các bên trong hợp đồng;

  Hôm nay, ngày … tháng … năm … tại (Tên cơ quan, đơn vị) ………………, chúng tôi gồm các bên dưới đây:

  BÊN A: BÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

  ...

  Tải Mẫu hợp đồng dịch vụ

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/05/05/M%E1%BA%ABu%201.docx

  (2) Mẫu hợp đồng lao động thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ

  PHỤ LỤC II

  (Ban hành kèm theo Thông tư số 5/2023/TT-BNV ngày 03/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn mẫu hợp đồng dịch vụ và mẫu hợp đồng lao động đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập)

  Bộ, ngành, địa phương: ............
  Đơn vị: .......................................
  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Số: /HĐLĐ

  ............., ngày ...... tháng ...... năm ......

  HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

  THỰC HIỆN CÔNG VIỆC HỖ TRỢ, PHỤC VỤ

  Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 20 tháng 11 năm 2019;

  Căn cứ Nghị định 111/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập;

  Căn cứ ………………….;

  Căn cứ nhu cầu và khả năng thực tế của các bên trong hợp đồng;

  Hôm nay, ngày … tháng … năm … tại (Tên cơ quan, đơn vị) ......................., chúng tôi gồm các bên dưới đây:

  BÊN A: NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

  Cơ quan, đơn vị:....................................................................................................................

  Địa chỉ:...................................................................................................................................

  Điện thoại: .............................................................................................................................

  Mã số thuế (nếu có): .............................................................................................................

  Tài khoản ngân hàng: ...........................................................................................................

  Nơi mở tài khoản: .................................................................................................................

  Đại diện theo pháp luật (hoặc người được uỷ quyền):..........................................................

  Văn bản uỷ quyền ký hợp đồng số: …. ngày …. tháng …. năm ….(trường hợp được uỷ quyền)

  Chức vụ: ...............................................................................................................................

  BÊN B: NGƯỜI LAO ĐỘNG

  ...

  Tải Mẫu hợp đồng lao động thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/05/05/m%E1%BA%ABu%202.docx

  Xem chi tiết tại Thông tư 5/2023/TT-BNV có hiệu lực kể từ ngày 20/6/2023.

   
  4505 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  danusa (09/05/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận