Thông tư 20/2023/TT-BGDDT: Hướng dẫn về vị trí việc làm trong các cơ sở giáo dục phổ thông

Chủ đề   RSS   
 • #606893 17/11/2023

  xuanuyenle
  Top 50
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2072)
  Số điểm: 70755
  Cảm ơn: 52
  Được cảm ơn 1513 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Thông tư 20/2023/TT-BGDDT: Hướng dẫn về vị trí việc làm trong các cơ sở giáo dục phổ thông

  Ngày 30/10/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 20/2023/TT-BGDDT hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông và các trường chuyên biệt công lập.

  (1) Đối tượng áp dụng

  - Theo Thông tư 20/2023/TT-BGDDT hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông và các trường chuyên biệt công lập, bao gồm:

  + Trường tiểu học;

  + Trường trung học cơ sở;

  + Trường trung học phổ thông;

  + Trường phổ thông có nhiều cấp học;

  + Trường chuyên biệt, bao gồm: Trường trung học phổ thông chuyên; trường phổ thông dân tộc nội trú; trường phổ thông dân tộc bán trú; trường, lớp dành cho người khuyết tật;

  Các cơ sở giáo dục nêu trên gọi chung là cơ sở giáo dục phổ thông công lập.

  - Các cơ sở giáo dục được vận dụng Thông tư 20/2023/TT-BGDDT để thực hiện, bao gồm:

  + Các cơ sở giáo dục phổ thông tư thục, các cơ sở giáo dục phổ thông tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư;

  + Các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (áp dụng với các lớp dạy chương trình giáo dục phổ thông cùng cấp), trường dự bị đại học;

  + Các cơ sở giáo dục khác (áp dụng với các lớp dạy chương trình giáo dục phổ thông cùng cấp).

  (2) Nguyên tắc xác định vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập

  Các vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc phải bảo đảm:

  - Đủ số lượng người làm việc theo định mức quy định tại Thông tư 20/2023/TT-BGDDT để thực hiện công tác giảng dạy tất cả các môn học và các hoạt động giáo dục trong Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và để thực hiện các công việc chuyên môn dùng chung, công việc hỗ trợ, phục vụ của cơ sở giáo dục phổ thông công lập;

  - Những vị trí việc làm không đủ khối lượng công việc để thực hiện theo thời gian quy định của một người làm việc thì bố trí thực hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm. Những vị trí việc làm chưa bố trí được biên chế thì hợp đồng lao động hoặc kiêm nhiệm. Người được bố trí kiêm nhiệm phải được đào tạo, bồi dưỡng để đáp ứng năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm kiêm nhiệm.

  Số lượng giáo viên trong các trường phổ thông công lập bao gồm giáo viên được tuyển dụng vào viên chức và giáo viên hợp đồng lao động. Cơ sở giáo dục phổ thông công lập đang bố trí số lượng viên chức giáo viên thấp hơn định mức tối đa theo quy định tại Thông tư 20/2023/TT-BGDDT (do biên chế được giao không đủ theo định mức tối đa hoặc chưa tuyển dụng được) thì căn cứ định mức tối đa quy định tại Thông tư này để xác định số lượng giáo viên ký kết hợp đồng lao động theo quy định tại Nghị định 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

  Số lượng người làm việc theo định mức và vị trí việc làm được xác định theo quy mô lớp học của từng cơ sở giáo dục phổ thông.

  (3) Quy định về chia vùng để tính định mức giáo viên

  - Quy định về chia vùng để tính định mức giáo viên như sau:

  + Vùng 1: Các xã khu vực II, khu vực III theo quy định hiện hành thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển; các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; các xã đảo, hải đảo, xã biên giới, xã an toàn khu theo quy định của Chính phủ;

  + Vùng 2: Các xã khu vực I (trừ các phường, thị trấn) theo quy định hiện hành thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi;

  + Vùng 3: Các phường, thị trấn thuộc khu vực I theo quy định hiện hành thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và các xã, phường, thị trấn còn lại.

  - Số lượng học sinh/lớp theo vùng để làm căn cứ giao hoặc phê duyệt số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông như sau:

  + Vùng 1: Bình quân 25 học sinh/lớp đối với cấp tiểu học; bình quân 35 học sinh/lớp đối với cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông;

  + Vùng 2: Bình quân 30 học sinh/lớp đối với cấp tiểu học; bình quân 40 học sinh/lớp đối với cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông;

  + Vùng 3: Bình quân 35 học sinh/lớp đối với cấp tiểu học; bình quân 45 học sinh/lớp đối với cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông;

  + Số lượng học sinh/lớp của trường phổ thông dân tộc nội trú và trường trung học phổ thông chuyên thực hiện theo quy định tại quy chế tổ chức và hoạt động.

  - Việc xác định số lượng học sinh/lớp được tính cụ thể theo từng cơ sở giáo dục, không xác định theo đơn vị hành chính cấp xã, huyện, tỉnh.

  - Căn cứ quy định chia vùng tại khoản 1 Điều này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn xác định các đơn vị cấp xã theo từng vùng làm căn cứ để tính định mức giáo viên cho các cơ sở giáo dục phổ thông. Đối với những trường hợp đặc biệt mà phải bố trí số lượng học sinh/lớp thấp hơn hoặc cao hơn so với mức bình quân theo vùng quy định tại khoản 2 Điều 3 thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định định mức số lượng học sinh/lớp phù hợp với thực tế.

  Trong đó:

  - Danh mục vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý, chức danh nghề nghiệp chuyên ngành trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.

  Xem và tải Phụ lục I

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/11/17/phu-luc-1.docx

  - Xem Danh mục vị trí việc làm chuyên môn dùng chung và hỗ trợ, phục vụ trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.

  Xem và tải Phụ lục II

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/11/17/phu-luc-2.docx

  -  Hướng dẫn mô tả vị trí việc làm:

  + Bản mô tả vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý.

  Xem và tải Phụ lục III

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/11/17/phu-luc-3.docx

  + Bản mô tả vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành trong trường tiểu học. 

  Xem và tải Phụ lục IV

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/11/17/phu-luc-4.docx

  + Bản mô tả vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành trong trường trung học cơ sở.

  Xem và tải Phụ lục V

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/11/17/phu-luc-5.docx
   

  + Bản mô tả vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành trong trường trung học phổ thông được hướng dẫn tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư 20/2023/TT-BGDDT.

  Xem và tải Phụ lục VI

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/11/17/phu-luc-6.docx

  Xem chi tiết tại Thông tư 20/2023/TT-BGDDT có hiệu lực kể từ ngày 16/12/2023.

   
  17350 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  admin (22/12/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận