Thông tư 20/2022/TT-BGDĐT: Quyền hạn của Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập

Chủ đề   RSS   
 • #596879 05/01/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2007 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Thông tư 20/2022/TT-BGDĐT: Quyền hạn của Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập

  Đây là nội dung tại Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 20/2022/TT-BGDĐT ngày 28/12/2022 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm hỗ trợ’ phát triển giáo dục hòa nhập ban hành bởi Bộ trưởng Bộ GDĐT.
   
  Theo đó, quy định quyền hạn và nhiệm vụ của Trung tâm hỗ trợ’ phát triển giáo dục hòa nhập như sau:
   
  thong-tu-20-2022-tt-gbddt-quyen-han-cua-trung-tam-ho-tro-phat-trien-giao-duc-hoa-nhap
   
  (1) Quy định đặt tên của Trung tâm
   
  - Việc đặt tên Trung tâm được quy định như sau:
   
  Tên Trung tâm: Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập + tên riêng của Trung tâm hoặc tên địa danh;
   
  Tên riêng của Trung tâm phải bảo đảm rõ ràng, minh bạch, không gây hiểu lầm; không gây hiểu sai về tổ chức và hoạt động của Trung tâm; bảo đàm sự trong sáng của ngôn ngữ; không sử dụng từ ngữ, ký hiệu không phù hợp với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc.
   
  - Tên Trung tâm được ghi trên quyết định thành lập Trung tâm, con dấu của Trung tâm, biển tên và giấy tờ giao dịch của Trung tâm.
   
  - Biển tên Trung tâm ghi những nội dung sau:
   
  Góc phía trên, bên trái.
   
  Dòng thứ nhất: UBND cấp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là ủy ban nhân dân cấp tỉnh) và tên tỉnh. 
   
  Dòng thứ hai: Sở Giáo dục và Đào tạo.
   
  Ớ giữa ghi tên Trung tâm theo quy định tại khoản 1 Điều này;
   
  Dưới cùng là địa chỉ, số điện thoại, email, website (nếu có) của Trung tâm.
   
  (2) Nhiệm vụ của Trung tâm
   
  - Đánh giá, xác định khả năng và phân loại nhu cầu giáo dục đối với trẻ em có dấu hiệu khiếm khuyết hoặc dấu hiệu suy giảm chức năng, học sinh khuyết tật để can thiệp giáo dục sớm hoặc tư vấn lựa chọn phương thức giáo dục phù hợp cho từng đối tượng.
   
  - Hỗ trợ giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật.
   
  - Tổ chức dạy học và giáo dục cấp học giáo dục mầm non, giáo dục phố thông đối với học sinh khuyết tật để học sinh khuyết tật có thể tham gia giáo dục hòa nhập hoặc hòa nhập cộng đồng.
   
  - Bồi dưỡng, tư vấn cho người khuyết tật và các tổ chức, đơn vị, cá nhân có nhu cầu về tâm lý, sức khỏe, giáo dục, hướng nghiệp.
   
  - Thực hiện quy chế dân chủ trong Trung tâm.
   
  - Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và có trách nhiệm giải trình trước cơ quan có thẩm quyền, học sinh, học viên và xã hội.
   
  - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.
   
  (3) Quyền hạn của Trung tâm
   
  Thực hiện quyền tự chủ theo quy định của pháp luật và một số quy định cụ thể sau đây:
   
  - Quyết định mục tiêu, sứ mạng, chiến lược và kế hoạch phát triển của Trung tâm.
   
  - Quyết định thành lập bộ máy tổ chức theo đề án thành lập Trung tâm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
   
  - Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của Trung tâm.
   
  - Thu, chi tài chính, đầu tư phát triển các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục theo quy định của pháp luật.
   
  - Tuyến sinh và quản lý học sinh, học viên; phát triển chương trình giáo dục của Trung tâm; tổ chức biên soạn, lựa chọn tài liệu học tập, đồ dùng, đồ chơi, học liệu theo quy định của pháp luật.
   
  - Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để huy động các nguồn lực về chuyên môn hoặc tài chính để hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm theo quy định của pháp luật.
   
  Sử dụng, quản lý đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; tổ chức cho giáo viên cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực nghề nghiệp.
   
  Được hưởng chính sách theo quy định của pháp luật về khuyến khích xã hội hóa trợ giúp người khuyết tật trong lĩnh vực giáo dục.
   
  Các quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.
   
  Xem thêm Thông tư 20/2022/TT-BGDĐT có hiệu lực ngày 20/02/2023.
   
  130 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (05/01/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận