Thông tư 16/2023/TT-BTC: Thay đổi quy định về vốn của DNNN

Chủ đề   RSS   
 • #600324 21/03/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 50
  Đại học

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (1166)
  Số điểm: 41410
  Cảm ơn: 82
  Được cảm ơn 1190 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Thông tư 16/2023/TT-BTC: Thay đổi quy định về vốn của DNNN

  Ngày 17/3/2023 Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 16/2023/TT-BTC sửa đổi Thông tư 36/2021/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.
   
  Theo đó, sửa đổi quy định về đầu tư của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ như sau:
   
  thong-tu-16-2023-tt-btc-thay-doi-quy-dinh-ve-von-cua-dnnn
   
  (1) Sau khi thống nhất chuyển nhượng vốn thì ban hành Quy chế đấu giá cổ phần
   
  Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế mẫu về chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. 
   
  Trên cơ sơ Quy chế mẫu ban hành kèm theo Thông tư 36/2021/TT-BTC, tình hình cụ thể của đơn vị có vốn góp và phần vốn cần chuyển nhượng, Tổ chức đấu giá có trách nhiệm ban hành quy chế đấu giá cổ phần/phần vốn góp, mẫu giấy tờ liên quan đến tổ chức thực hiện đấu giá.
   
  Sau khi có ý kiến thống nhất của cơ quan đại diện chủ sở hữu đối với chuyển nhượng phần vốn nhà nước hoặc ý kiến của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ đối với chuyển nhượng phần vốn của doanh nghiệp tại doanh nghiệp khác.
   
  Đối với Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước, trên cơ sở Quy chế mẫu tại Thông tư này và cơ chế bán vốn nhà nước quy định tại Nghị định 140/2020/NĐ-CP và cơ chế hoạt động của tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.
   
  1 hội đồng thành viên Tổng công ty có trách nhiệm xây dựng, ban hành Quy chế mẫu bán vốn của tổng công ty sau khi có ý kiến bằng văn bản của cơ quan đại diện chủ sở hữu.
   
  (So với hiện hành thì tổ chức thực hiện đấu giá ban hành Quy chế sau khi có ý kiến thống nhất đối với chuyển nhượng phần vốn nhà nước hoặc ý kiến của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ).
   
  (2) Thực hiện báo cáo định kỳ theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
   
  - Báo cáo tài chính, biểu mẫu, thời hạn nộp và nơi nhận báo cáo, doanh nghiệp thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 200/2014/TT-BTC:
   
  Hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp, Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).
   
  - Báo cáo một số chỉ tiêu ngoại bảng cân đối kế toán:
   
  Khi lập báo cáo tài chính quý, năm, doanh nghiệp lập báo cáo một số chỉ tiêu ngoại bảng cân đối kế toán của báo cáo tài chính quý, năm của doanh nghiệp. Thời hạn nộp và nơi nhận báo cáo cùng với thời hạn nộp và nơi nhận báo cáo tài chính của doanh nghiệp.
   
  Biểu mẫu báo cáo doanh nghiệp lập theo Phụ lục số 03 “Báo cáo một số chỉ tiêu ngoại bảng” ban hành kèm theo Thông tư này. Trong dó: Mẫu số 01 - Báo cáo một số chi tiêu ngoại bang; Mau số 02 - Báo cáo một số chỉ tiêu ngoại bảng - Báo cáo hợp nhất của doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con.
   
  (So với hiện hành, Thông tư 16/2023/TT-BTC đã gọp báo cáo tài chính, biểu mẫu, thời hạn nộp và nơi nhận báo cáo, doanh nghiệp thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 200/2014/TT-BTC thay vì chỉ hướng dẫn đối với biểu mẫu và thời hạn nộp).
   
  (3) Thay đổi website quản lý dữ liệu báo cáo
   
  Cơ quan đại diện chủ sở hữu, doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp thực hiện gửi các báo cáo đến cơ quan nhận báo cáo theo đường văn thư.
   
  Đồng thời gửi các báo cáo thông qua việc truy cập vào hệ thống thông tin quản lý tài chính doanh nghiệp trên website tại địa chỉ: http://taichinhdoanhnghiep.mof.gov.vn theo quy định tại Điều 8 và khoan 1, khoan 2 và khoản 3 Điều 9 Thông tư 36/2021/TT-BTC). 
   
  Tài khoản và mật khẩu để đăng nhập của cơ quan đại diện chủ sở hữu, doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp thực hiện như sau:
   
  - Đối với cơ quan đại diện chủ sở hữu: 
   
  Phân còng một đơn vị trực thuộc quản lý để giao cá nhân phụ trách tài khoản và mật khẩu đăng nhập do Bộ Tài chính cung cấp.
   
  - Đối với doanh nghiệp:
   
  Tài khoản đăng nhập là mã số thuế của doanh nghiệp, mật khẩu sè dược hệ thống gửi về địa chỉ thư điện tử doanh nghiệp đà đãng ký với Bộ Tài chính.
   
  - Đối với người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp: 
   
  Tài khoản đăng nhập là mã số thuế của doanh nghiệp, mật khẩu sẽ được hộ thông gửi về địa chỉ thư điện tử của người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã đăng ký với Bộ Tài chính.
   
  (Thay đổi hệ thống thông tin quản lý tài chính doanh nghiệp trên website tại địa chỉ: http://soe.mof.gov.vn hoặc http://dnnn.mof.gov.vn bằng  website tại địa chỉ: http://taichinhdoanhnghiep.mof.gov.vn)
   
  Xem thêm Thông tư 16/2023/TT-BTC có hiệu lực ngày 08/5/2023 sửa đổi Thông tư 36/2021/TT-BTC)
   
  311 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (24/03/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận