Thông tư 16/2023/TT-BCT: Hướng dẫn hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt

Chủ đề   RSS   
 • #605203 05/09/2023

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2167)
  Số điểm: 75544
  Cảm ơn: 65
  Được cảm ơn 1605 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Thông tư 16/2023/TT-BCT: Hướng dẫn hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt

  Bộ Công thương ban hành Thông tư 16/2023/TT-BCT hướng dẫn về hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt.

  Theo đó, quy định về chủ thể ký hợp đồng và hình thức hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt.

  (1) 03 đối tượng áp dụng Thông tư 16/2023/TT-BCT

  Tại Thông tư 16/2023/TT-BCT quy định rõ các đối tượng áp dụng bao gồm:

  - Đơn vị bán lẻ điện (sau đây viết tắt là Bên bán điện).

  - Khách hàng sử dụng điện phục vụ mục đích sinh hoạt (sau đây viết tắt là Bên mua điện).  

  - Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

  (2) Hình thức hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt

  Về hình thức hợp đồng mua bán điện phục vụ cho mục đích sinh hoạt phải đảm bảo:

  - Hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt phải được thể hiện bằng văn bản dưới dạng giấy (hợp đồng này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản) hoặc dữ liệu điện tử (đối với dữ liệu điện tử, Bên mua điện có thể tra cứu và tải về tại Cổng thông tin điện tử của Bên bán điện). Ngôn ngữ sử dụng trong hợp đồng là tiếng Việt.

  Các bên có thể thỏa thuận sử dụng thêm tiếng dân tộc khác của Việt Nam hoặc tiếng nước ngoài. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa bản tiếng Việt với bản tiếng dân tộc khác của Việt Nam hoặc bản tiếng nước ngoài, bản có lợi hơn cho người tiêu dùng được ưu tiên áp dụng.

  - Hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt phải thực hiện theo mẫu tại Phụ lục.

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  …, ngày … tháng … năm …

  HỢP ĐỒNG

  MUA BÁN ĐIỆN PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH SINH HOẠT

   

  Mã số hợp đồng…………….

  Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015;

  Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

  Căn cứ Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ngày 17 tháng 11 năm 2010;

  Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công;1

  Căn cứ nhu cầu mua điện của Bên mua điện,

  Chúng tôi gồm:

  Bên bán điện (Bên A): ....................................................................................

  Địa chỉ trụ sở chính: ........................................................................................

  Xem và tải Phụ lục

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/09/05/phu-luc.docx

  (3) Chủ thể ký hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt

  Chủ thể ký hợp đồng của Bên mua điện là người đại diện của Bên mua điện đáp ứng đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định 104/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công và có hồ sơ đề nghị đăng ký mua điện phục vụ mục đích sinh hoạt quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định 104/2022/NĐ-CP gửi Bên bán điện.

  - Trường hợp Bên mua điện gồm nhiều hộ sử dụng điện chung ký 01 hợp đồng thì chủ thể ký hợp đồng của Bên mua điện là đại diện số hộ dùng chung ký hợp đồng và có văn bản ủy quyền của các hộ dùng chung khác. Các hộ dùng chung phải đáp ứng đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định 104/2022/NĐ-CP. Tại hợp đồng phải ghi rõ số hộ dùng chung (có danh sách kèm theo) và giá bán điện được áp dụng theo quy định về thực hiện giá bán điện do Bộ Công Thương ban hành.

  - Trường hợp Bên mua điện là người thuê nhà để ở thì chủ thể ký hợp đồng của Bên mua điện được xác định theo quy định về thực hiện giá bán điện do Bộ Công Thương ban hành.

  - Chủ thể ký hợp đồng của Bên bán điện là người đại diện theo pháp luật hoặc theo ủy quyền của Đơn vị bán lẻ điện có lưới điện phân phối đủ khả năng cung cấp điện đáp ứng nhu cầu của Bên mua điện.

  (4) Thời hạn hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt

  Thời hạn của hợp đồng mua bán điện do hai bên thỏa thuận. Trường hợp hai bên không thỏa thuận cụ thể thời hạn của hợp đồng thì thời hạn của hợp đồng được tính từ ngày ký đến ngày chấm dứt hợp đồng theo quy định của pháp luật.  

  (quy định hiện hành quy định trường hợp hai bên không thỏa thuận cụ thể thời hạn của Hợp đồng thì thời hạn của Hợp đồng được tính từ ngày ký đến ngày các bên sửa đổi, bổ sung hoặc chấm dứt Hợp đồng theo Thông tư 19/2014/TT-BCT)

  Xem chi tiết tại Thông tư 16/2023/TT-BCT có hiệu lực từ 16/10/2023 và thay thế Thông tư 19/2014/TT-BCTThông tư 38/2022/TT-BCT.

   
  792 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  admin (16/10/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận