Thông tư 12/2022/TT-BNV: Danh mục vị trí làm việc trong ĐVSN

Chủ đề   RSS   
 • #597046 13/01/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2002 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Thông tư 12/2022/TT-BNV: Danh mục vị trí làm việc trong ĐVSN

  Bộ trưởng Bộ Nội vụ vừa có Thông tư 12/2022/TT-BNV ngày 30/12/2022 hướng dẫn về vị trí việc làm công chức lãnh đạo; nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập.
   
  Theo đó, danh mục vị trí việc làm của công chức trong đơn vị sự nghiệp công lập được xác định như sau:
   
  thong-tu-12-2022-tt-bnv-danh-muc-vi-tri-lam-viec-trong-dvsn
   
  (1) Chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung
   
  Danh mục vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung trong các đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại Phụ lục IV, gồm:
   
  - Hợp tác quốc tế.
   
  - Pháp chế.
   
  - Tổ chức cán bộ (tổ chức bộ máy và quản lý nguồn nhân lực), thi đua khen thưởng (được sử dụng chung với vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành thuộc ngành, lĩnh vực nội vụ).
   
  - Văn phòng (trong đó có 02 vị trí về lưu trữ được sử dụng chung với vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành thuộc ngành, lĩnh vực nội vụ).
   
  - Kế hoạch, tài chính.
   
  Danh mục vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ quy định tại Phụ lục V
   
  (2) Vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính
   
  Danh mục vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý quy định tại Phụ lục I.
   
  Danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên môn dùng chung quy định tại Phụ lục II, gồm:
   
  - Thanh tra.
   
  - Hợp tác quốc tế.
   
  - Pháp chế (đối với vị trí việc làm phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế được sử dụng chung với các vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành, lĩnh vực tư pháp).
   
  - Tổ chức cán bộ (tổ chức bộ máy và quản lý nguồn nhân lực), thi đua khen thưởng, cải cách hành chính.
   
  - Văn phòng.
   
  - Ke hoạch, tài chính.
   
  Các quy định về danh mục vị trí việc làm tại điểm a, điểm d khoản 2 Điều 4 Thông tư 12/2022/TT-BNV được sử dụng chung với các vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành thuộc ngành, lĩnh vực thanh tra, nội vụ.
   
  Danh mục vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ quy định tại Phụ lục III.
   
  (3) Bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm
   
  - Bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý quy định tại Phụ lục VI.
   
  - Bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên môn dùng chung trong cơ quan, tổ chức hành chính quy định tại Phụ lục VII.
   
  - Bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung trong đơn vị sự nghiệp công lập áp dụng như đối với các vị trí việc làm quy định tại khoản 2 Điều này, bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. 
   
  Riêng đối với vị trí việc làm Lưu trữ viên hạng III và Lưu trữ viên hạng IV được sử dụng chung với vị trí việc làm viên chức nghiệp vụ chuyên ngành lưu trữ thuộc ngành, lĩnh vực nội vụ.
   
  - Bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính quy định tại Phụ lục VIII.
   
  - Bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại Phụ lục IX.
   
  - Khung năng lực và cấp độ của các vị trí việc làm, gồm:
   
  + Nhóm năng lực chung.
   
  + Nhóm năng lực chuyên môn.
   
  + Nhóm năng lực quản lý.
   
  Khung cấp độ của từng nhóm năng lực nêu trên được quy định tại Phụ lục X.
   
  Chi tiết Thông tư 12/2022/TT-BNV có hiệu lực ngày 15/02/2023.
   
  3576 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (14/01/2023) ThanhLongLS (13/01/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận