Thông tư 07/2023/TT-BCT: căn cứ xác định vị trí làm lãnh đạo trong đơn vị sự nghiệp công lập

Chủ đề   RSS   
 • #601127 31/03/2023

  xuanuyenle
  Top 50
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (1830)
  Số điểm: 63865
  Cảm ơn: 46
  Được cảm ơn 1363 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Thông tư 07/2023/TT-BCT: căn cứ xác định vị trí làm lãnh đạo trong đơn vị sự nghiệp công lập

  Ngày 23/3/2023, Bộ Công thương ban hành Thông tư 07/2023/TT-BCT về hướng dẫn vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực công thương.

  Theo đó, quy định nguyên tắc, căn cứ xác định vị trí làm lãnh đạo, quản lý và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành công thương trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực công thương, cụ thể:

  (1) Nguyên tắc xác định vị trí việc làm

  - Đảm bảo nguyên tắc quy định tại Điều 3 Nghị định 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập. 

  Tại Điều 3 Nghị định 106/2020/NĐ-CP quy định:

  + Thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng và của pháp luật về vị trí việc làm, số lượng người làm việc và tinh giản biên chế trong đơn vị sự nghiệp công lập.

  + Phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập.

  + Bảo đảm tính khoa học, khách quan, công khai, minh bạch, hiệu quả và nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức, người lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập. 

  + Bảo đảm một người làm việc phải được giao đủ khối lượng công việc để thực hiện theo thời gian lao động quy định. Những vị trí việc làm không có đủ khối lượng công việc để thực hiện theo thời gian quy định của một người làm việc thì phải bố trí kiêm nhiệm. + Bảo đảm cơ cấu hợp lý, trong đó số lượng người làm việc tại các vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung chiếm tỉ lệ tối thiểu 65% tổng số lượng người làm việc của đơn vị sự nghiệp công lập.

  - Mỗi vị trí việc làm phải có tên gọi cụ thể và gắn với chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý hoặc hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. 

  (2) Căn cứ xác định vị trí việc làm

  Đảm bảo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 06/2020/NĐ-CP.

  Theo đó, căn cứ xác định vị trí việc làm bao gồm:

  - Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập;

  - Mức độ phức tạp, tính chất, đặc điểm, quy mô hoạt động; phạm vi, đối tượng phục vụ; quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

  (3) Danh mục vị trí việc làm

  - Danh mục vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý

  Danh mục vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực công thương quy định tại Phụ lục IA Thông tư 07/2023/TT-BCT.

  Xem và tải Phụ lục

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/03/31/ph%E1%BB%A5%20l%E1%BB%A5c%20IA.docx

  - Danh mục vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành

  Danh mục vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực công thương quy định tại các Phụ lục IB, IC và ID Thông tư 07/2023/TT-BCT.

  Xem và tải Phụ lục

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/03/31/PH%E1%BB%A4%20L%E1%BB%A4C%20IB%2C%20IC%2C%20ID.docx

  Xem chi tiết tại Thông tư 07/2023/TT-BCT có hiệu lực kể từ ngày 10/5/2023.

   
  435 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  admin (13/04/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận