Thông tư 04/2024/TT-BGDĐT: Chức danh giảng viên tại các trường ĐH - CĐ sư phạm công lập từ 15/5/2024

Chủ đề   RSS   
 • #610262 04/04/2024

  btrannguyen
  Top 150
  Lớp 8

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:13/03/2024
  Tổng số bài viết (620)
  Số điểm: 10567
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 197 lần


  Thông tư 04/2024/TT-BGDĐT: Chức danh giảng viên tại các trường ĐH - CĐ sư phạm công lập từ 15/5/2024

  Vừa qua Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 04/2024/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 15/5/2024 hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành giáo dục và đào tạo trong các cơ sở giáo dục đại học và các trường cao đẳng sư phạm công lập. Trong đó, có quy định về các chức danh giảng viên. Thông tin cụ thể qua bài viết dưới đây

  Những chức danh giảng viên từ 15/5/2024 tại trường ĐH - CĐ sư phạm công lập

  Theo Khoản 2 Điều 3 Thông tư 04/2024/TT-BGDĐT quy định: danh mục vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành giáo dục và đào tạo quy định tại Phụ lục II Thông tư 04/2024/TT-BGDĐT.

  Theo đó, có những chức danh giảng viên sau:

   

  Như vậy, kể từ ngày 15/5/2024, chức danh giảng viên sẽ được chia thành 3 hạng: Hạng I, Hạng II, Hạng III và bao gồm 09 chức danh.

  Mô tả vị trí việc làm giảng viên tại trường ĐH - CĐ sư phạm công lập

  1) Giảng viên cao cấp (Hạng I)

  Mục tiêu vị trí việc làm: Giảng dạy, nghiên cứu khoa học, hoạt động chuyên môn khác và phục vụ cộng đồng.

  Các nhiệm vụ, mảng công việc:

  - Giảng dạy

  - Nghiên cứu khoa học và phát triển chuyên môn

  - Quản lý và phục vụ 

  - Nhiệm vụ khác 

  Phạm vi quyền hạn:

  - Thẩm quyền ra quyết định trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ: 

  + Được chủ động về phương pháp thực hiện công việc được giao; 

  + Được đánh giá người học; 

  + Được cung cấp thông tin của đơn vị về phạm vi nhiệm vụ được giao; 

  + Được yêu cầu cung cấp thông tin, đánh giá mức độ xác thực của thông tin phục vụ cho nhiệm vụ được giao; 

  + Được tham gia ý kiến về các việc chuyên môn của đơn vị

  - Thẩm quyền trong quản lý cán bộ, công chức, viên chức: Không

  2) Giảng viên chính (Hạng II)

  Mục tiêu vị trí việc làm: Giảng dạy, nghiên cứu khoa học, hoạt động chuyên môn khác và phục vụ cộng đồng.

  Các nhiệm vụ, mảng công việc:

  - Giảng dạy

  -  Nghiên cứu khoa học và phát triển chuyên môn 

  - Quản lý và phục vụ

  - Nhiệm vụ khác 

  Phạm vi quyền hạn:

  - Thẩm quyền ra quyết định trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ: 

  + Được chủ động về phương pháp thực hiện công việc được giao; 

  + Đánh giá người học; 

  + Được cung cấp thông tin của đơn vị về phạm vi nhiệm vụ được giao; 

  + Được yêu cầu cung cấp thông tin, đánh giá mức độ xác thực của thông tin phục vụ cho nhiệm vụ được giao;

  - Thẩm quyền trong quản lý cán bộ, công chức, viên chức: Không 

  3) Giảng viên (Hạng III)

  Mục tiêu vị trí việc làm: Giảng dạy, nghiên cứu khoa học, hoạt động chuyên môn khác và phục vụ cộng đồng.

  Các nhiệm vụ, mảng công việc:

  - Giảng dạy 

  - Nghiên cứu khoa học và phát triển chuyên môn 

  - Quản lý và phục vụ

  -  Nhiệm vụ khác 

  Phạm vi quyền hạn:

  - Thẩm quyền ra quyết định trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ: 

  + Được chủ động về phương pháp thực hiện công việc được giao; 

  + Đánh giá người học; 

  + Được cung cấp thông tin của đơn vị về phạm vi nhiệm vụ được giao; 

  + Được yêu cầu cung cấp thông tin, đánh giá mức độ xác thực của thông tin phục vụ cho nhiệm vụ được giao;

  - Thẩm quyền trong quản lý cán bộ, công chức, viên chức: Không 

  4) Trợ giảng (Hạng III)

  Mục tiêu vị trí việc làm: Hỗ trợ hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học, hoạt động chuyên môn khác và phục vụ cộng đồng; tham gia hoạt động thực tiễn để nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học.

  Các nhiệm vụ, mảng công việc:

  - Giảng dạy 

  - Nghiên cứu khoa học và phát triển chuyên môn 

  - Quản lý và phục vụ

  -  Nhiệm vụ khác 

  Phạm vi quyền hạn:

  - Thẩm quyền ra quyết định trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ: 

  + Được chủ động về phương pháp thực hiện công việc được giao; 

  + Được cung cấp thông tin của đơn vị về phạm vi nhiệm vụ được giao; 

  + Được yêu cầu cung cấp thông tin, đánh giá mức độ xác thực của thông tin phục vụ cho nhiệm vụ được giao; 

  + Được yêu cầu cung cấp thông tin, đánh giá mức độ xác thực của thông tin phục vụ cho nhiệm vụ được giao; 

  + Được tham gia ý kiến về các việc chuyên môn của đơn vị. 

  - Thẩm quyền trong quản lý cán bộ, công chức, viên chức: Không

  5) Giảng viên cao đẳng sư phạm cao cấp (Hạng I)

  Mục tiêu vị trí việc làm: Giảng dạy, nghiên cứu khoa học, hoạt động chuyên môn khác và phục vụ cộng đồng.

  Các nhiệm vụ, mảng công việc:

  - Giảng dạy 

  - Nghiên cứu khoa học và phát triển chuyên môn 

  -  Nhiệm vụ khác 

  Phạm vi quyền hạn:

  - Thẩm quyền ra quyết định trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ: 

  + Được chủ động về phương pháp thực hiện công việc được giao; 

  + Được đánh giá người học; 

  + Được cung cấp thông tin của đơn vị về phạm vi nhiệm vụ được giao; 

  + Được yêu cầu cung cấp thông tin, đánh giá mức độ xác thực của thông tin phục vụ cho nhiệm vụ được giao; 

  + Được yêu cầu cung cấp thông tin, đánh giá mức độ xác thực của thông tin phục vụ cho nhiệm vụ được giao. 

  + Được tham gia ý kiến về các việc chuyên môn của đơn vị.

  - Thẩm quyền trong quản lý cán bộ, công chức, viên chức: Không

  6) Giảng viên cao đẳng sư phạm chính (Hạng II) 

  Mục tiêu vị trí việc làm: Giảng dạy, nghiên cứu khoa học, hoạt động chuyên môn khác và phục vụ cộng đồng.

  Các nhiệm vụ, mảng công việc:

  - Giảng dạy 

  - Nghiên cứu khoa học và phát triển chuyên môn 

  -  Nhiệm vụ khác 

  Phạm vi quyền hạn:

  - Thẩm quyền ra quyết định trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ: 

  + Được chủ động về phương pháp thực hiện công việc được giao; 

  + Được đánh giá người học; 

  + Được cung cấp thông tin của đơn vị về phạm vi nhiệm vụ được giao; 

  + Được yêu cầu cung cấp thông tin, đánh giá mức độ xác thực của thông tin phục vụ cho nhiệm vụ được giao; 

  + Được yêu cầu cung cấp thông tin, đánh giá mức độ xác thực của thông tin phục vụ cho nhiệm vụ được giao

  - Thẩm quyền trong quản lý cán bộ, công chức, viên chức: Không

  7)  Giảng viên cao đẳng sư phạm (Hạng III)

  Mục tiêu vị trí việc làm: Giảng dạy, nghiên cứu khoa học, hoạt động chuyên môn khác và phục vụ cộng đồng.

  Các nhiệm vụ, mảng công việc:

  - Giảng dạy 

  - Nghiên cứu khoa học và phát triển chuyên môn 

  -  Nhiệm vụ khác 

  Phạm vi quyền hạn:

  - Thẩm quyền ra quyết định trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ: 

  + Được chủ động về phương pháp thực hiện công việc được giao; 

  + Được đánh giá người học; 

  + Được cung cấp thông tin của đơn vị về phạm vi nhiệm vụ được giao; 

  + Được yêu cầu cung cấp thông tin, đánh giá mức độ xác thực của thông tin phục vụ cho nhiệm vụ được giao; 

  - Thẩm quyền trong quản lý cán bộ, công chức, viên chức: Không

  8) Giảng viên thực hành chính (hạng II) 

  Mục tiêu vị trí việc làm: Giảng dạy, nghiên cứu khoa học, hoạt động chuyên môn khác và phục vụ cộng đồng.

  Các nhiệm vụ, mảng công việc:

  - Giảng dạy 

  - Nghiên cứu khoa học và phát triển chuyên môn 

  - Quản lý và phục vụ

  -  Nhiệm vụ khác 

  Phạm vi quyền hạn:

  - Thẩm quyền ra quyết định trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ: 

  + Được chủ động về phương pháp thực hiện công việc được giao; 

  + Được đánh giá người học; 

  + Được cung cấp thông tin của đơn vị về phạm vi nhiệm vụ được giao; 

  + Được yêu cầu cung cấp thông tin, đánh giá mức độ xác thực của thông tin phục vụ cho nhiệm vụ được giao; 

  + Được yêu cầu cung cấp thông tin, đánh giá mức độ xác thực của thông tin phục vụ cho nhiệm vụ được giao. 

  + Được tham gia ý kiến về các việc chuyên môn của đơn vị.

  Thẩm quyền trong quản lý cán bộ, công chức, viên chức: Không

  Trên đây là toàn bộ thông tin về chức danh giảng viên tại các trường ĐH - CĐ sư phạm công lập từ 15/5/2024.

  9)  Giảng viên thực hành (Hạng III)

  Mục tiêu vị trí việc làm: Giảng dạy, nghiên cứu khoa học, hoạt động chuyên môn khác và phục vụ cộng đồng.

  Các nhiệm vụ, mảng công việc:

  - Giảng dạy 

  - Nghiên cứu khoa học và phát triển chuyên môn 

  - Quản lý và phục vụ

  -  Nhiệm vụ khác 

  Phạm vi quyền hạn:

  - Thẩm quyền ra quyết định trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ: 

  + Được chủ động về phương pháp thực hiện công việc được giao; 

  + Được đánh giá người học; 

  + Được cung cấp thông tin của đơn vị về phạm vi nhiệm vụ được giao; 

  + Được yêu cầu cung cấp thông tin, đánh giá mức độ xác thực của thông tin phục vụ cho nhiệm vụ được giao; 

  + Được yêu cầu cung cấp thông tin, đánh giá mức độ xác thực của thông tin phục vụ cho nhiệm vụ được giao. 

  + Được tham gia ý kiến về các việc chuyên môn của đơn vị. 

  - Thẩm quyền trong quản lý cán bộ, công chức, viên chức: Không

  Trên đây là toàn bộ thông tin về chức danh giảng viên tại các trường ĐH - CĐ sư phạm công lập từ 15/5/2024.

  Để biết thêm thông tin chi tiết, người đọc theo dõi tại Thông tư 04/2024/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 15/5/2024

   
  553 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn btrannguyen vì bài viết hữu ích
  admin (10/05/2024)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận