Thông tư 01/2023/TT-UBDT: Hướng dẫn vị trí việc làm công chức chuyên ngành công tác dân tộc

Chủ đề   RSS   
 • #604268 26/07/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2004 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Thông tư 01/2023/TT-UBDT: Hướng dẫn vị trí việc làm công chức chuyên ngành công tác dân tộc

  Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT ban hành Thông tư 01/2023/TT-UBDT ngày 20/7/2023 hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành công tác dân tộc trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực công tác dân tộc.
   
  Theo đó, vị trí việc làm công chức chuyên ngành công tác dân tộc từ 15/9/2023 được hướng dẫn như sau:
   
  thong-tu-01-2023-tt-ubdt-huong-dan-vi-tri-viec-lam-cong-chuc-chuyen-nganh-cong-tac-dan-toc
   
  (1) Đối tượng áp dụng vị trí việc làm lĩnh vực công tác dân tộc
   
  Thông tư 01/2023/TT-UBDT áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức thực hiện chức năng tham mưu quản lý nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực công tác dân tộc từ trung ương đến địa phương, gồm:
   
  - Các cơ quan, tổ chức hành chính thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực công tác dân tộc.
   
  - Các cơ quan, tổ chức chuyên môn thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực công tác dân tộc.
   
  - Các cơ quan, tổ chức chuyên môn thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực công tác dân tộc.
   
  (2) Nguyên tắc và căn cứ xác định vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành công tác dân tộc
   
  - Vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành công tác dân tộc được xác định trên cơ sở nguyên tắc quy định tại Điều 3 Nghị định 62/2020/NĐ-CP về nguyên tắc xác định vị trí việc làm và quản lý biên chế công chức thực hiện như sau:
   
  + Tuân thủ các quy định của Đảng, của pháp luật về vị trí việc làm, quản lý, sử dụng biên chế công chức.
   
  + Phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức.
   
  + Bảo đảm thống nhất, đồng bộ giữa xác định vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức với sử dụng và quản lý biên chế công chức.
   
  + Bảo đảm tính khoa học, khách quan, công khai, minh bạch, dân chủ và phù hợp với thực tiễn.
   
  + Gắn tinh giản biên chế với việc cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức trong các cơ quan, tổ chức.
   
  - Căn cứ xác định vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành công tác dân tộc thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 62/2020/NĐ-CP như sau:
   
  + Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức;
   
  + Mức độ phức tạp, tính chất, đặc điểm, quy mô hoạt động; phạm vi, đối tượng phục vụ; quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật chuyên ngành.
   
  - Công chức nghiệp vụ chuyên ngành công tác dân tộc là công chức tham mưu thực hiện các nhóm nhiệm vụ: 
   
  + Nghiên cứu về vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc.
   
  + Xây dựng hoạch định chính sách dân tộc.
   
  + Tổng hợp công tác dân tộc và chính sách dân tộc.
   
  + Quản lý, tổ chức thực hiện chính sách dân tộc, công tác dân tộc.
   
  + Tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách dân tộc.
   
  + Theo dõi nắm tình hình địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi và các nhiệm vụ khác có liên quan đến ngành, lĩnh vực công tác dân tộc theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
   
  (3) Danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm công chức
   
  - Danh mục vị trí việc làm đối với công chức nghiệp vụ chuyên ngành công tác dân tộc quy định tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư 01/2023/TT-UBDT.
   
  Phụ lục 1 tải
   
  - Bản mô tả công việc của từng vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành công tác dân tộc quy định tại Phụ lục 2, 3, 4 kèm theo Thông tư 01/2023/TT-UBDT.
   
  Phụ lục 2 tải
   
  Phụ lục 3 tải
   
  Phụ lục 4 tải
   
  - Khung năng lực đối với vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành công tác dân tộc quy định tại Phụ lục 5 kèm theo Thông tư 01/2023/TT-UBDT.
   
  Phụ lục 5 tải
   
  Xem thêm Thông tư 01/2023/TT-UBDT có hiệu lực từ ngày 15/9/2023.
   
  463 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (11/08/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận