Thông báo 183/TB-UBDT: Biểu dương, tôn vinh người có uy tín là dân tộc thiểu số

Chủ đề   RSS   
 • #598735 17/02/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 50
  Đại học

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (1166)
  Số điểm: 41410
  Cảm ơn: 82
  Được cảm ơn 1190 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Thông báo 183/TB-UBDT: Biểu dương, tôn vinh người có uy tín là dân tộc thiểu số

  Ngày 16/02/2023 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã có Thông báo 183/TB-UBDT năm 2023 về việc triển khai tổng kết 05 năm, xây dựng Quyết định của Thủ tướng sửa đổi Quyết định 12/2018/QĐ-TTg về tổ chức Chương trình Biểu dương, tôn vinh người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS năm 2023.
   
  thong-bao-183-tb-ubdt-bieu-duong-ton-vinh-nguoi-co-uy-tin-la-dan-toc-thieu-so
   
  Theo đó, ý kiến phát biểu của các đồng chí dự họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm kết luận về tổ chức Chương trình Biểu dương, tôn vinh người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS năm 2023 như sau:
   
  Về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ tổng kết 05 năm, xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 12/2018/QĐ-TTg.
   
  Trên cơ sở ý kiến các bộ, ngành, địa phương, thống nhất không tiến hành tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định 12/2018/QĐ-TTg. Giao Vụ Dân tộc thiểu số.
   
  Tham mưu bổ sung, hoàn thiện đầy đủ các nội dung Báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định 12/2018/QĐ-TTg báo cáo Thủ tướng Chính phủ và làm căn cứ để tham mưu sửa đổi, bổ sung Quyết định 12/2018/QĐ-TTg.
   
  Vụ Dân tộc thiểu số phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ thống nhất tham mưu quy trình xây dựng văn bản sửa đổi, bổ sung Quyết định 12/2018/QĐ- TTg đảm bảo đúng quy trình, quy định của pháp luật.
   
  Về kinh phí, tài chính: 
   
  - Thực hiện theo định mức đã được phê duyệt.
   
  - Nếu có những phát sinh, vướng mắc, giao Vụ Dân tộc thiểu số phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Uỷ ban tham mưu Lãnh đạo Uỷ ban xem xét, giải quyết theo đúng quy định.
   
  Vụ Tuyên truyền, Vụ Công tác dân tộc địa phương, Văn phòng Uỷ ban, Vụ Pháp chế, Báo Dân tộc và Phát triển và các vụ, đơn vị liên quan tăng cường phối hợp để làm tốt công tác tham mưu sửa đổi, bổ sung Quyết định 12/2018/QĐ-TTg.
   
  Về Chương trình Biểu dương, tôn vinh Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS năm 2023
   
  Vụ Dân tộc thiểu số phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ rà soát lại danh sách thành viên Ban Tổ chức của các bộ, ngành để tham mưu điều chỉnh, bổ sung; Hoàn thành trước ngày 18/02/2023.
   
  Vụ Dân tộc thiểu số phối hợp với Văn phòng Uỷ ban và các đơn vị liên quan tham mưu họp Ban Tổ chức Chương trình Biểu dương, tôn vinh người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS năm 2023 trước ngày 20/02/2023 để xin ý kiến Ban Tổ chức Chương trình Biểu dương, tôn vinh về:
   
  - Dự thảo Kế hoạch, dự thảo phân công nhiệm vụ Ban Tổ chức.
   
  - Về hình thức biểu dương: tổ chức theo hình thức hội nghị hay sự kiện, cơ cấu thành phần đại biểu, dự kiến chương trình, tiêu chí thi đua khen thưởng…
   
  Về kinh phí:
   
  Ngoài phần kinh phí xã hội hoá, đối với nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước: Giao Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì phối hợp Văn phòng Ủy ban rà soát kỹ đảm bảo thực hiện đúng quy định.
   
  Trên đây là kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại cuộc làm việc với Vụ Dân tộc thiểu số về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ tổng kết 05 năm, xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi Quyết định 12/2018/QĐ-TTg.
   
  Tổ chức Chương trình Biểu dương, tôn vinh người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS năm, Văn phòng Ủy ban thông báo để các vụ, đơn vị triển khai thực hiện.
   
  Xem chi tiết Thông báo 183/TB-UBDT ban hành ngày 16/02/2023.
   
  68 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #598743   18/02/2023

  nguyentanviet2000
  nguyentanviet2000
  Top 500
  Chồi

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:06/12/2022
  Tổng số bài viết (171)
  Số điểm: 1359
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 36 lần


  Thông báo 183/TB-UBDT: Biểu dương, tôn vinh người có uy tín là dân tộc thiểu số

  Cảm ơn bài viết hữu ích của tác giả. việc tôn vinh và biểu dương người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số cũng là một cách để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa các dân tộc, tôn trọng và đối xử công bằng với nhau. Điều này cũng có ý nghĩa rất quan trọng trong việc xây dựng một xã hội đa văn hóa, đa dạng và phát triển bền vững.

   
  Báo quản trị |