Thời hạn chuyển hồ sơ từ Tòa án cấp huyện lên tỉnh yêu cầu hủy GCNQSDĐ?

Chủ đề   RSS   
 • #604996 25/08/2023

  Thời hạn chuyển hồ sơ từ Tòa án cấp huyện lên tỉnh yêu cầu hủy GCNQSDĐ?

  Thẩm quyền của Tòa án trong việc hủy quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất? Thời hạn chuyển hồ sơ từ Tòa án nhân dân cấp huyện lên Tòa án nhân dân cấp tỉnh?

  Thẩm quyền của Tòa án trong việc hủy quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

  Theo Bộ luật tố tụng dân sự 2015 quy định Thẩm quyền của Tòa án đối với quyết định cá biệt của cơ quan, tổ chức như sau:

  - Khi giải quyết vụ việc dân sự, Tòa án có quyền hủy quyết định cá biệt trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự trong vụ việc dân sự mà Tòa án có nhiệm vụ giải quyết.

  - Quyết định cá biệt quy định tại khoản 1 Điều này là quyết định đã được ban hành về một vấn đề cụ thể và được áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể. Trường hợp vụ việc dân sự có liên quan đến quyết định này thì phải được Tòa án xem xét trong cùng một vụ việc dân sự đó.

  - Khi xem xét hủy quyết định quy định tại khoản 1 Điều này, Tòa án phải đưa cơ quan, tổ chức hoặc người có thẩm quyền đã ban hành quyết định tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

  Cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền đã ban hành quyết định phải tham gia tố tụng và trình bày ý kiến của mình về quyết định cá biệt bị Tòa án xem xét hủy.

  - Thẩm quyền của cấp Tòa án giải quyết vụ việc dân sự trong trường hợp có xem xét việc hủy quyết định cá biệt quy định tại khoản 1 Điều này được xác định theo quy định tương ứng của Luật tố tụng hành chính 2015 về thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện, Tòa án nhân dân cấp tỉnh.

  Theo đó,  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là một quyết định cá biệt bởi nó quy định về một vấn đề cụ thể là chứng nhận quyền sử dụng đất cho một hoặc một số đối tượng cụ thể.

  Khi cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một chủ thể nào đó mà đương sự trong vụ án dân sự cho rằng việc cấp giấy đó là không đúng quy định pháp luật, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của họ thì họ có quyền yêu cầu Tòa án hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đó trong cùng một vụ án dân sự.

  Thẩm quyền của cấp Tòa án giải quyết vụ việc dân sự trong trường hợp có xem xét việc hủy quyết định cá biệt trên được xác định theo quy định tương ứng của Luật tố tụng hành chính về thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện, Tòa án nhân dân cấp tỉnh.

  Theo  Bộ luật tố tụng hành chính 2015 thì Toà án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án.

  Như vậy, khi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND cấp huyện cấp trái quy định pháp luật, ảnh hưởng quyền lợi ích hợp pháp của người dân thì chỉ Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi có đất mới có thẩm quyền hủy giấy chứng nhận.

  Trường hợp khởi kiện vụ án dân sự có liên quan đến yêu cầu hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì trước tiên vẫn phải nộp đơn khởi kiện đến Tòa án cấp huyện. Nếu trong quá trình xét xử nhận thấy phải hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì Tòa án nhân dân cấp huyện mới chuyển vụ án lên Tòa án nhân dân cấp tỉnh.

  Thời hạn chuyển hồ sơ từ Tòa án nhân dân cấp huyện lên Tòa án nhân dân cấp tỉnh?

  Tại điểm  Bộ luật tố tụng hành chính 2015 quy định quy trình Nhận và xem xét đơn khởi kiện, trong đó:

  Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày được phân công, Thẩm phán phải xem xét đơn khởi kiện và có quyết định Chuyển đơn khởi kiện cho Tòa án có thẩm quyền và thông báo cho người khởi kiện nếu vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án khác.

  Kết quả xử lý đơn của Thẩm phán phải được thông báo cho người khởi kiện, phải ghi chú vào sổ nhận đơn và thông báo trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có).

  Theo đó, trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày được phân công, Thẩm phán phải xem xét đơn khởi kiện và quyết định Chuyển đơn khởi kiện cho Tòa án có thẩm quyền và thông báo cho người khởi kiện nếu vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án khác.

   
  689 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận