Thời gian tối đa phải hoàn thành chương trình đào tạo kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch công chức tối đa là bao nhiêu ngày ?

Chủ đề   RSS   
 • #508803 29/11/2018

  Thời gian tối đa phải hoàn thành chương trình đào tạo kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch công chức tối đa là bao nhiêu ngày ?

  Căn cứ theo Điều 17 Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức quy định như sau:

  "Điều 17. Chương trình, tài liệu bồi dưỡng

  1. Chương trình, tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức, gồm:

  a) Chương trình, tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý;

  b) Chương trình, tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị theo tiêu chuẩn ngạch, tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức, viên chức.

  2. Chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, gồm:

  a) Chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý;

  b) Chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh theo tiêu chuẩn ngạch, tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức, viên chức.

  3. Chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch công chức, thời gian thực hiện tối thiểu là 06 tuần, tối đa là 08 tuần, gồm:

  a) Chương trình, tài liệu bồi dưỡng ngạch cán sự và tương đương;

  b) Chương trình, tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương;

  c) Chương trình, tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính và tương đương;

  d) Chương trình, tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương.

  4. Chương trình, tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức, thời gian thực hiện tối thiểu là 06 tuần, tối đa là 08 tuần, gồm:

  a) Chương trình, tài liệu bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp hạng IV;

  b) Chương trình, tài liệu bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp hạng III;

  c) Chương trình, tài liệu bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp hạng II;

  d) Chương trình, tài liệu bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp hạng I.

  5. Chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý, thời gian thực hiện tối thiểu là 02 tuần, tối đa là 04 tuần, gồm:

  a) Chương trình, tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương;

  b) Chương trình, tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương;

  c) Chương trình, tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương;

  d) Chương trình, tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương;

  đ) Chương trình, tài liệu bồi dưỡng Thứ trưởng và tương đương.

  6. Chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp xã, thời gian thực hiện tối thiểu là 02 tuần, tối đa là 04 tuần.

  7. Chương trình, tài liệu bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm, kiến thức, kỹ năng chuyên ngành, thời gian thực hiện tối đa là 01 tuần."

  => Theo quy định trên thì chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch công chức, thời gian thực hiện tối thiểu là 06 tuần, tối đa là 08 tuần.

   
  1769 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận