Thời gian thực hành khám bệnh, chữa bệnh đối với chức danh bác sỹ là bao lâu?

Chủ đề   RSS   
 • #612116 30/05/2024

  Thời gian thực hành khám bệnh, chữa bệnh đối với chức danh bác sỹ là bao lâu?

  Theo quy định thì chức danh bác sỹ có thời gian thực hành khám bệnh, chữa bệnh là bao lâu và cơ sở nào được hướng dẫn thực hành đối với chức danh bác sỹ?

  Thời gian thực hành khám bệnh, chữa bệnh đối với chức danh bác sỹ là bao lâu?

  Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định 96/2023/NĐ-CP thì thời gian thực hành khám bệnh, chữa bệnh đối với chức danh bác sỹ là 12 tháng, trong đó:

  - Thời gian thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh là 09 tháng;

  - Thời gian thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh về hồi sức cấp cứu là 03 tháng.

  Cơ sở nào được hướng dẫn thực hành đối với chức danh bác sỹ?

  Theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 96/2023/NĐ-CP thì cơ sở hướng dẫn thực hành đối với chức danh bác sỹ là các cơ sở sau:

  - Đối với bác sỹ y khoa, bác sỹ y học dự phòng: cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được cấp giấy phép hoạt động theo hình thức tổ chức là bệnh viện;

  - Đối với bác sỹ y học cổ truyền: cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được cấp giấy phép hoạt động theo hình thức tổ chức là bệnh viện và phải có phạm vi hoạt động chuyên môn về y học cổ truyền;

  - Đối với bác sỹ răng hàm mặt: cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được cấp giấy phép hoạt động theo hình thức tổ chức là bệnh viện và phải có phạm vi hoạt động chuyên môn về răng hàm mặt.

  Cơ sở hướng dẫn thực hành khám bệnh, chữa bệnh đối với chức danh bác sỹ phải đáp ứng các điều kiện gì?

  Theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định 96/2023/NĐ-CP thì cơ sở hướng dẫn thực hành đối với chức danh bác sỹ phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

  - Là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp giấy phép hoạt động phù hợp với các hình thức tổ chức của cơ sở hướng dẫn thực hành đối với chức danh bác sỹ quy định tại Điều 5 Nghị định 96/2023/NĐ-CP;

  - Có phạm vi hoạt động chuyên môn phù hợp với nội dung thực hành theo quy định tại Điều 3 Nghị định 96/2023/NĐ-CP. Trường hợp không đủ các chuyên khoa theo nội dung thực hành quy định tại Điều 3 Nghị định 96/2023/NĐ-CP được ký hợp đồng hợp tác với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác đáp ứng nội dung thực hành.

  Người hướng dẫn thực hành đối với chức danh bác sỹ cần đáp ứng các điều kiện gì?

  Theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định 96/2023/NĐ-CP thì điều kiện đối với người hướng dẫn thực hành đối với chức danh bác sỹ như sau:

  - Có giấy phép hành nghề với chức danh, phạm vi hành nghề phù hợp với nội dung, đối tượng được hướng dẫn thực hành. Các trường hợp cụ thể về chức danh, phạm vi hành nghề của người hướng dẫn thực hành đối với chức danh bác sỹ như sau:

  + Đối với người có văn bằng bác sỹ y khoa thì người hướng dẫn là bác sỹ với phạm vi hành nghề y khoa hoặc bác sỹ với phạm vi hành nghề chuyên khoa, trừ bác sỹ y học cổ truyền, bác sỹ y học dự phòng, bác sỹ răng hàm mặt;

  + Đối với người có văn bằng bác sỹ y học dự phòng thì người hướng dẫn là bác sỹ với phạm vi hành nghề y học dự phòng hoặc bác sỹ với phạm vi hành nghề y khoa hoặc bác sỹ với phạm vi hành nghề chuyên khoa, trừ bác sỹ y học cổ truyền, bác sỹ răng hàm mặt;

  - Có trình độ đào tạo tương đương hoặc cao hơn người thực hành;

  - Có thời gian hành nghề khám bệnh, chữa bệnh liên tục từ 03 năm trở lên.

  Trách nhiệm của cơ sở hướng dẫn khi sau bác sỹ hoàn thành thực hành như thế nào?

  Theo quy định tại khoản 6 Điều 7 Nghị định 96/2023/NĐ-CP thì sau khi hoàn thành thực hành và có kết quả đánh giá, nhận xét của người hướng dẫn thực hành đối với bác sỹ, cơ sở hướng dẫn thực hành có trách nhiệm:

  - Cấp giấy xác nhận hoàn thành quá trình thực hành cho bác sỹ thực hành theo Mẫu 07 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 96/2023/NĐ-CP;

  - Đăng tải danh sách bác sỹ đã hoàn thành quá trình thực hành trên trang thông tin điện tử của cơ sở hướng dẫn thực hành và trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

  Như vậy, thời gian thực hành khám bệnh, chữa bệnh đối với chức danh bác sỹ là 12 tháng và các cơ sở được hướng dẫn thực hành đối với chức danh bác sỹ là các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sau:

  - Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được cấp giấy phép hoạt động theo hình thức tổ chức là bệnh viện đối với bác sỹ y khoa, bác sỹ y học dự phòng;

  - Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được cấp giấy phép hoạt động theo hình thức tổ chức là bệnh viện và phải có phạm vi hoạt động chuyên môn về y học cổ truyền đối với bác sỹ y khoa, bác sỹ y học dự phòng;

  - Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được cấp giấy phép hoạt động theo hình thức tổ chức là bệnh viện và phải có phạm vi hoạt động chuyên môn về răng hàm mặt đối với bác sỹ răng hàm mặt.

   
  55 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận