Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng thế chấp?

Chủ đề   RSS   
 • #553989 31/07/2020

  Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng thế chấp?

  Tại Điều 401 Bộ luật Dân sự 2015 quy định như sau:

  Điều 401. Hiệu lực của hợp đồng

  1. Hợp đồng được giao kết hợp pháp có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật liên quan có quy định khác.

  2. Từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực, các bên phải thực hiện quyền và nghĩa vụ đối với nhau theo cam kết. Hợp đồng chỉ có thể bị sửa đổi hoặc hủy bỏ theo thỏa thuận của các bên hoặc theo quy định của pháp luật.”

  Bên cạnh đó, tại Điểm a Khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai 2013 thì hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất phải được công chứng hoặc chứng thực.

  Đồng thời căn cứ Điều 5 Luật Công chứng 2014 cụ thể:

  Điều 5. Giá trị pháp lý của văn bản công chứng

  1. Văn bản công chứng có hiệu lực kể từ ngày được công chứng viên ký và đóng dấu của tổ chức hành nghề công chứng.

  2. Hợp đồng, giao dịch được công chứng có hiệu lực thi hành đối với các bên liên quan; trong trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện nghĩa vụ của mình thì bên kia có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp các bên tham gia hợp đồng, giao dịch có thỏa thuận khác.

  […]”

  => Theo các quy định trên, thời điểm có hiệu lực của các loại hợp đồng mà pháp luật quy định hình thức phải là bằng văn bản có công chứng (trong đó có hợp thế chấp quyền sử dụng đất) có hiệu lực kể từ ngày công chứng.

   
  1533 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #555296   21/08/2020

  Trong một số văn bản luật chuyên ngành có quy định về thời điểm có hiệu lực của hợp đồng thế chấp không phải là thời điểm giao kết mà là thời điểm khác thì phải tuân thủ theo quy định của luật. Ví dụ: tại Khoản 1 Điều 122 Luật nhà ở năm 2014 quy định: Hợp đồng thế chấp nhà ở phải được công chứng, chứng thực. Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng thế chấp nhà ở là từ thời điểm công chứng, chứng thực.

   
  Báo quản trị |