Thế chấp tàu bay hiện nay được pháp luật quy định như thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #607045 24/11/2023

  Thế chấp tàu bay hiện nay được pháp luật quy định như thế nào?

  Tàu bay là những phương tiện có giá trị lớn do nhà nước quản lý. Vậy tàu bay có được thế chấp không, nếu có, hiện nay việc thế chấp tàu bay được pháp luật quy định như thế nào?
   
  1. Các quyền đối với tàu bay
   
  Điều 28 Luật hàng không dân dụng Việt Nam 2006 quy định các quyền đối với tàu bay như sau:
   
  - Các quyền đối với tàu bay bao gồm:
   
  + Quyền sở hữu tàu bay;
   
  + Quyền chiếm hữu tàu bay bằng việc thuê mua, thuê có thời hạn từ sáu tháng trở lên;
   
  + Thế chấp, cầm cố tàu bay;
   
  + Các quyền khác theo quy định của pháp luật về dân sự.
   
  - Các quyền đối với tàu bay quy định tại khoản 1 Điều này bao gồm quyền đối với thân, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay, trang bị, thiết bị vô tuyến điện của tàu bay và các trang bị, thiết bị khác được sử dụng trên tàu bay đó không phụ thuộc vào việc đã lắp đặt trên tàu bay hoặc tạm thời tháo khỏi tàu bay.
   
  2. Chuyển quyền sở hữu tàu bay
   
  Căn cứ Điều 30 Luật hàng không dân dụng Việt Nam 2006, việc chuyển quyền sở hữu tàu bay được pháp luật quy định như sau:
   
  - Việc chuyển quyền sở hữu tàu bay phải được lập thành văn bản và có hiệu lực từ thời điểm được ghi vào Sổ đăng bạ tàu bay Việt Nam.
   
  - Việc chuyển quyền sở hữu tàu bay không làm mất quyền ưu tiên thanh toán tiền công cứu hộ, giữ gìn tàu bay, trừ trường hợp tàu bay bị bán để thi hành bản án, quyết định của Tòa án hoặc quyết định của Trọng tài đã có hiệu lực pháp luật.
   
  3. Thế chấp tàu bay
   
  Việc thế chấp tàu bay hiện nay được quy định tại Điều 32 Luật hàng không dân dụng Việt Nam 2006 như sau:
   
  - Người thế chấp tàu bay giữ bản chính Giấy chứng nhận đăng ký quốc tịch tàu bay của tàu bay thế chấp.
   
  - Thế chấp tàu bay thuộc sở hữu chung phải được sự đồng ý bằng văn bản của tất cả các đồng chủ sở hữu, trừ trường hợp có thoả thuận khác.
   
  - Trong trường hợp một tàu bay là tài sản thế chấp cho nhiều chủ nợ thì thứ tự thế chấp được xác định theo thời gian đăng ký thế chấp.
   
  - Sau khi các khoản nợ ưu tiên đã được thanh toán, những chủ nợ đã được đăng ký thế chấp được trả nợ theo thứ tự đăng ký.
   
  - Tàu bay đang thế chấp không được chuyển quyền sở hữu, trừ trường hợp có sự đồng ý của người nhận thế chấp.
   
  - Đăng ký thế chấp tàu bay bị xoá trong các trường hợp sau đây:
   
  + Nghĩa vụ được bảo đảm đã chấm dứt;
   
  + Hợp đồng thế chấp tàu bay bị huỷ bỏ;
   
  + Tàu bay là tài sản thế chấp đã được xử lý;
   
  + Có bản án, quyết định của Tòa án hoặc quyết định của Trọng tài đã có hiệu lực pháp luật về việc huỷ bỏ thế chấp tàu bay hoặc tuyên bố hợp đồng thế chấp tàu bay vô hiệu;
   
  + Theo đề nghị của người nhận thế chấp tàu bay.
   
  - Trong trường hợp tàu bay thế chấp bị mất tích hoặc hư hỏng đã được bảo hiểm thì người nhận thế chấp đã đăng ký thế chấp được hưởng số tiền bảo hiểm đó.
   
  Như vậy, tàu bay là một loại tài sản đặc biệt, khi thế chấp tàu bay phải tuân thủ và thực hiện theo quy định tại Điều 32 LLuật hàng không dân dụng Việt Nam 2006.
   
   
   
  102 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận