Thay đổi việc huy động nguồn vốn tín dụng thực hiện các trương trình MTQG

Chủ đề   RSS   
 • #603558 26/06/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2004 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Thay đổi việc huy động nguồn vốn tín dụng thực hiện các trương trình MTQG

  Ngày 24/6/2023 Chính phủ vừa ban hành Nghị định 38/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 27/2022/NĐ-CP quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.
   
  Theo đó, Chính phủ thực hiện thay đổi quy định định về huy động nguồn vốn tín dụng thực hiện các trương trình MTQG như sau:
   
  thay-doi-viec-huy-dong-nguon-von-tin-dung-thuc-hien-cac-truong-trinh-mtqg
   
  (1) Bổ sung UBND cấp huyện trình HĐND cùng cấp việc sử dụng nguồn vốn tín dụng
   
  Sửa đổi, bổ sung Điều 11 Nghị định 27/2022/NĐ-CP quy định huy động và sử dụng nguồn vốn tín dụng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia như sau:
   
  - Huy động nguồn vốn tín dụng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.
   
  + Huy động tối đa nguồn vốn tín dụng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia thông qua các chính sách tín dụng cho từng đối tượng, nội dung thuộc phạm vi đầu tư từng chương trình mục tiêu quốc gia. Cơ chế huy động nguồn vốn tín dụng thực hiện theo quy định của từng chính sách tín dụng được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
   
  + UBND cấp tỉnh, huyện trình HĐND cùng cấp quyết định quy mô, bố trí ngân sách tự cân đối của địa phương thực hiện chính sách tín dụng, hỗ trợ tín dụng cho từng đối tượng, lĩnh vực, nội dung, hoạt động thuộc từng chương trình mục tiêu quốc gia bảo đảm phù hợp với đặc điểm tình hình kinh tế - xã hội tại địa phương và quy định của pháp luật về quản lý đầu tư công, quản lý ngân sách nhà nước và quản lý vốn tín dụng chính sách.
   
  - Sử dụng nguồn vốn tín dụng thực hiện theo quy định của từng chính sách tín dụng và các quy định của pháp luật về hoạt động tín dụng; khuyến khích sử dụng ngân sách nhà nước ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để triển khai các chính sách tín dụng hỗ trợ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.
   
  (So với quy định trước Chính phủ bổ sung thêm đối tượng là UBND cấp huyện trình HĐND cùng cấp trong việc thực hiện chính sách tín dụng, hỗ trợ tín dụng).
   
  (2) Đổi mới nguyên tắc tổ chức thực hiện dự án đầu tư theo cơ chế đặc thù
   
  Sửa đổi Điều 13 Nghị định 27/2022/NĐ-CP quy định nguyên tắc tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù như sau:
   
  - Các dự án quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp được tổ chức thực hiện theo cơ chế đặc thù phải có sự tham gia của người dân trong quá trình lập hồ sơ, tổ chức thi công xây dựng, bảo trì công trình.
   
  - Ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần vốn, phần còn lại do người dân đóng góp và từ nguồn vốn hợp pháp khác tại địa phương để thực hiện dự án đầu tư xây dựng. Đối với dự án thực hiện trên địa bàn xã, thôn đặc biệt khó khăn, ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa 100% tổng mức đầu tư.
   
  - Đóng góp của người dân có thể bằng tiền hoặc bằng hiện vật, ngày công lao động được quy đổi thành tiền; phải được tính trong giá trị công trình để theo dõi, quản lý tỷ lệ đóng góp đã được thống nhất; không hạch toán vào thu, chi ngân sách nhà nước.
   
  - Ưu tiên sử dụng lao động, vật liệu tại chỗ để thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù. Đơn giá lập hồ sơ xây dựng công trình được xác định trên cơ sở giá thị trường được UBND cấp xã xác nhận.
   
  - Thanh toán vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư xây dựng phải trên cơ sở kết quả nghiệm thu khối lượng công trình hoàn thành được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận. Chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư, quản lý dự án thực hiện theo quy định pháp luật về đầu tư xây dựng.
   
  (3) Điều kiện hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng
   
  Cụ thể tại khoản 1 Điều 22 Nghị định 27/2022/NĐ-CP quy định về điều kiện hỗ trợ dự án, phương án sản xuất, dịch vụ của cộng đồng như sau:
   
  - Đảm bảo tỷ lệ tham gia của người dân thuộc đối tượng đầu tư của chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định tại khoản 5 Điều 20 Nghị định này và quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
   
  - Cộng đồng dân cư đề xuất dự án, phương án sản xuất, dịch vụ là nhóm hộ được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận; tổ hợp tác thành lập tự nguyện theo quy định của pháp luật; nhóm hộ do các tổ chức chính trị - xã hội làm đại diện; nhóm hộ do Ban phát triển thôn làm đại diện hoặc nhóm hộ do người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số miền núi.
   
  - Tổ, nhóm cộng đồng phải có thành viên có kinh nghiệm làm kinh tế giỏi được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận.
   
  - Hộ tham gia dự án, phương án sản xuất, dịch vụ phải đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, lao động, tư liệu sản xuất đáp ứng nội dung của dự án và cam kết đảm bảo phần đối ứng thực hiện dự án, phương án.
   
  Xem thêm Nghị định 38/2023/NĐ-CP có hiệu lực ngày ký ban hành sửa đổi Nghị định 27/2022/NĐ-CP.
   
  211 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận