DanLuat 2022

Nguyễn Văn Dương - duong_hlu_2009

Họ tên

Nguyễn Văn Dương


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 08/10

Đến từ Hà Nội, Việt Nam
M×nh lµ sv §h LuËt Hµ Néi . M×nh ra nhËp Lawsoft víi môc ®Ých giao luuwuu häc hái , cïng häc tËp , bæ sung kinh nghiÖm cïng kiÕn thøc ph¸p lý .
Tỉnh thành Hà Nội, Việt Nam
Url