Thành viên trong Hội đồng có được triệu tập cuộc họp Hội đồng thành viên không?

Chủ đề   RSS   
 • #611855 23/05/2024

  motchutmoingay24
  Top 200
  Lớp 5

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/03/2024
  Tổng số bài viết (453)
  Số điểm: 6930
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 145 lần


  Thành viên trong Hội đồng có được triệu tập cuộc họp Hội đồng thành viên không?

  Triệu tập họp Hội đồng thành viên là quyền của Chủ tịch Hội đồng thành viên, tuy nhiên có một số trường hợp mà thành viên của Hội đồng muốn họp thì thành viên trong Hội đồng có được triệu tập cuộc họp Hội đồng thành viên không?

  (1) Thành viên trong Hội đồng có được triệu tập cuộc họp Hội đồng thành viên không?

  Theo điểm c khoản 2 Điều 56 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên có quyền triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng thành viên hoặc tổ chức việc lấy ý kiến các thành viên.

  Như vậy, việc triệu tập cuộc họp Hội đồng thành viên là quyền của Chủ tịch Hội đồng thành viên, tuy nhiên, có trường hợp nào mà một thành viên hoặc nhóm thành viên được triệu tập cuộc họp Hội đồng thành viên không?

  Theo khoản 4 Điều 56 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định, Chủ tịch Hội đồng thành viên vắng mặt, không thể thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình thì ủy quyền bằng văn bản cho một trong các thành viên của Hội đồng thành viên thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng. 

  Bên cạnh đó, nếu Chủ tịch Hội đồng thành viên không ủy quyền hoặc rơi vào các trường hợp sau đây thì một trong số các thành viên Hội đồng thành viên được triệu tập họp các thành viên còn lại để bầu ra Chủ tịch Hội đồng thành viên tạm thời cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng thành viên:

  - Chết, mất tích, bị tạm giam

  - Đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc

  - Trốn khỏi nơi cư trú

  - Bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi

  - Bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định 

  Ngoài ra, theo quy dịnh tại khoản 1 Điều 57 Luật Doanh nghiệp 2020, trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên không triệu tập họp Hội đồng thành viên theo yêu cầu của thành viên, nhóm thành viên trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu thì thành viên, nhóm thành viên đó triệu tập họp Hội đồng thành viên.

  Tổng kết lại, có 03 trường hợp mà thành viên trong Hội đồng thành viên được triệu tập cuộc họp Hội đồng thành viên đó là:

  - Thành viên đó được Chủ tịch Hội đồng thành viên ủy quyền bằng văn bản để thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên

  - Chủ tịch Hội đồng thành viên rơi vào các trường hợp chết, mất tích, bị tam giam, bị phạt tù,...đã nêu trên

  - Chủ tịch hội đồng thành viên không triệu tập họp Hội đồng thành viên sau 15 ngày nhận được yêu cầu triệu tập họp Hội đồng thành viên của thành viên hoặc nhóm thành viên

  (2) Điều kiện được tiến hành họp Hội đồng thành viên là gì?

  Căn cứ theo quy định tại Điều 58 Luật Doanh nghiệp 2020, điều kiện và thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên như sau:

  - Cuộc họp Hội đồng thành viên được tiến hành khi có số thành viên dự họp sở hữu từ 65% vốn điều lệ trở lên; công ty có thể quy định tỷ lệ này lớn hơn hoặc bằng 65%, trường hợp công ty không quy định cụ thể thì cuộc họp được tiến hành khi có số thành viên dự họp sở hữu 65% vốn điều lệ trở lên

  - Trường hợp cuộc họp Hội đồng thành viên lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành (<65%) và Điều lệ công ty không có quy định khác thì việc triệu tập họp Hội đồng thành viên được thực hiện như sau:

  + Thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Hội đồng thành viên lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên dự họp sở hữu từ 50% vốn điều lệ trở lên;

  + Trường hợp cuộc họp Hội đồng thành viên lần thứ hai cũng không đủ điều kiện tiến hànhn, thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Hội đồng thành viên lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc số thành viên dự họp và số vốn điều lệ được đại diện bởi số thành viên dự họp.

  - Thành viên, người đại diện theo ủy quyền của thành viên phải tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên. Thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên, hình thức biểu quyết do Điều lệ công ty quy định.

  - Trường hợp cuộc họp đủ điều kiện nhưng không hoàn thành chương trình họp trong thời hạn dự kiến thì có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày kể từ ngày khai mạc cuộc họp đó.

  Như vậy, để thành viên hoặc nhóm thành viên trong Hội đồng thành viên được triệu tập cuộc họp Hội đồng thành viên thì ngoài việc phải thuộc các trường hợp như đã nêu ở mục (1), việc tiến hành cuộc họp cũng phải được tuân theo các điều kiện ở Điều 58 Luật Doanh nghiệp 2020.

   
  33 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận