Thanh tra Bộ Y tế là cơ quan gì? Thanh tra Bộ Y tế có những nhiệm vụ và quyền hạn nào?

Chủ đề   RSS   
 • #608269 19/01/2024

  Bao116

  Mầm

  Vietnam
  Tham gia:13/04/2023
  Tổng số bài viết (99)
  Số điểm: 555
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  Thanh tra Bộ Y tế là cơ quan gì? Thanh tra Bộ Y tế có những nhiệm vụ và quyền hạn nào?

  Thanh tra Bộ Y tế là cơ quan gì? Thanh tra Bộ Y tế có những nhiệm vụ và quyền hạn nào theo quy định hiện hành?

  Thanh tra Bộ Y tế là cơ quan gì?

  Theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Quyết định 2099/QĐ-BYT năm 2023, Thanh tra Bộ Y tế là cơ quan thuộc Bộ Y tế, giúp Bộ trưởng Bộ Y tế quản lý nhà nước về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo thẩm quyền; thực hiện nhiệm vụ thanh tra hành chính đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý của Bộ Y tế; thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế, bảo đảm không chồng chéo với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan khác thuộc Bộ Y tế được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành; thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo quy định của pháp luật.

  THANH-TRA-BO-Y-TE

  Thanh tra Bộ Y tế có những nhiệm vụ và quyền hạn nào?

  Theo quy định tại Điều 2 Quyết định 2099/QĐ-BYT năm 2023, Thanh tra Bộ Y tế có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

  (1) Giúp Bộ trưởng Bộ Y tế quản lý nhà nước về công tác thanh tra thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế:

  - Chủ trì hoặc tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các quy trình, quy chế thanh tra trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế, trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt;

  - Xây dựng trình Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện quy định về tổ chức, hoạt động thanh tra thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Y tế;

  - Hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra đối với cơ quan khác thuộc Bộ Y tế được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và Thanh tra Sở Y tế;

  - Tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của Bộ Y tế thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra;

  - Xây dựng dự thảo kế hoạch thanh tra của Bộ Y tế, hướng dẫn xây dựng dự thảo kế hoạch thanh tra của cơ quan khác thuộc Bộ Y tế được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành để tổng hợp, xây dựng kế hoạch thanh tra của Bộ Y tế trình Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và đôn đốc, theo dõi, tổ chức thực hiện;

  - Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thanh tra của cơ quan khác thuộc Bộ được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành;

  - kiểm tra tính chính xác, hợp pháp kết luận thanh tra của cơ quan khác thuộc Bộ Y tế được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và quyết định xử lý sau thanh tra của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với vụ việc thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế khi cần thiết;

  - Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra của Thanh tra Bộ, Bộ trưởng Bộ Y tế và của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp;

  (2) Tổ chức thực hiện hoạt động thanh tra

  - Thanh tra hành chính: Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý của Bộ Y tế; thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước do Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định thành lập theo quy định của pháp luật;

  - Thanh tra chuyên ngành: thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn - kỹ thuật, quản lý của cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế, trừ lĩnh vực được phân cấp cho cơ quan khác thuộc Bộ Y tế được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thực hiện;

  - Thanh tra lại vụ việc đã có kết luận của cơ quan khác thuộc Bộ Y tế được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và các vụ việc thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế đã có kết luận của Thanh tra Sở Y tế nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật qua xem xét, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;

  - Trưng tập công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị liên quan tham gia hoạt động thanh tra theo quy định của pháp luật;

  - Trưng cầu giám định về vấn đề liên quan đến nội dung thanh tra;

  - Thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính hoặc kiến nghị người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

  - Thanh tra vụ việc có nội dung có liên quan đến nhiều lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế;

  - Xử lý chồng chéo, trùng lặp giữa hoạt động của các cơ quan thanh tra theo quy định của pháp luật;

  - Thanh tra vụ việc khác khi được Bộ trưởng Bộ Y tế giao.

  (3) Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực:

  - Giúp Bộ trưởng Bộ Y tế thực hiện quản lý nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

  - Giúp Bộ trưởng Bộ Y tế thực hiện quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo quy định của pháp luật.

  (4) Tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng Bộ Y tế, Tổng Thanh tra Chính phủ về kết quả công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiếp công dân; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong phạm vi quản lý của Bộ Y tế theo quy định của pháp luật.

  (5) Thực hiện nhiệm vụ khác được Bộ trưởng Bộ Y tế giao và các nhiệm vụ, quyền hạn khác trong hoạt động thanh tra theo quy định của pháp luật.

  Tóm lại, Thanh tra Bộ Y tế là cơ quan thuộc Bộ Y tế, giúp Bộ trưởng Bộ Y tế quản lý nhà nước về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo thẩm quyền; thực hiện nhiệm vụ thanh tra hành chính đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý của Bộ Y tế; thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế, bảo đảm không chồng chéo với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan khác thuộc Bộ Y tế được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành; thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo quy định của pháp luật.

   

   
  69 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận