Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh người bệnh tham gia BHYT 05 năm liên tục

Chủ đề   RSS   
 • #602493 12/05/2023

  Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh người bệnh tham gia BHYT 05 năm liên tục

  Mức hưởng bảo hiểm y tế đối với các trường hợp tham gia bảo hiểm y tế 05 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở là bao nhiêu? .Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 05 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở được quy định như thế nào? Thời hạn nộp hồ sơ thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế?
   
  Để tìm hiểu về nội dung trên, bạn đọc vui lòng tham khảo bài viết
   
  1.Mức hưởng bảo hiểm y tế trường hợp tham gia bảo hiểm y tế 05 năm liên tục trở lên là bao nhiêu?
   
  Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế 2008 được sửa đổi bởi khoản 15 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 và quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 14 Nghị định 146/2018/NĐ-CP:
   
  Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các điều 26, 27 và 28 của Luật Bảo hiểm y tế; khoản 4 và 5 Điều 22 của Luật bảo hiểm y tế thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau: 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến
   
  Mức lương cơ sở Mức lương cơ sở năm 2022 và đến thời điểm hiện tại là 1,49 triệu đồng theo quy định tại Nghị quyết 70/2018/QH14Nghị định 38/2019/NĐ-CP.
   
  Lưu ý: Căn cứ khoản 2 Điều 3 Nghị quyết 69/2022/QH15 quy định: từ ngày 01 tháng 7 năm 2023 mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng.
   
  =>> Người tham gia bảo hiểm y tế có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở được hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến.
   
  2.Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người bệnh có thời gian tham gia BHYT 05 năm liên tục trở lên được quy định như thế nào?
   
  Căn cứ khoản 3 Điều 17 Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người bệnh có thời gian tham gia BHYT 05 năm liên tục trở lên như sau:
   
  - Trường hợp người bệnh có số tiền cùng chi trả tại một lần hoặc nhiều lần khám bệnh, chữa bệnh tại cùng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó lớn hơn 06 tháng lương cơ sở thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không thu số tiền cùng chi trả lớn hơn 06 tháng lương cơ sở của người bệnh. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm cung cấp hóa đơn thu đối với số tiền cùng chi trả đủ 06 tháng lương cơ sở để người bệnh có căn cứ đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận không phải cùng chi trả trong năm đó;
   
  - Trường hợp người bệnh có số tiền cùng chi trả lũy kế trong năm tài chính tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác nhau hoặc tại cùng một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh lớn hơn 06 tháng lương cơ sở thì người bệnh mang chứng từ đến cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cấp thẻ bảo hiểm y tế để thanh toán số tiền cùng chi trả lớn hơn 06 tháng lương cơ sở và nhận giấy xác nhận không phải cùng chi trả trong năm đó;
   
  - Trường hợp người bệnh có số tiền cùng chi trả vượt quá 06 tháng lương cơ sở được tính từ ngày 01 tháng 01, quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí khám bệnh chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi của người bệnh kể từ thời điểm người bệnh tham gia đủ 05 năm liên tục đến hết ngày 31 tháng 12 của năm đó.
   
  3.Thời hạn nộp hồ sơ thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế?
   
   
  “3. Tiếp nhận, giải quyết thanh toán trực tiếp
   
   
  Cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ thanh toán trực tiếp chi phí KCB BHYT phát sinh trong năm tài chính đến hết quý I năm sau. BHXH tỉnh thông báo quy định này để người tham gia BHYT biết và được đảm bảo đầy đủ quyền lợi BHYT.”
   
  Như vậy, để được thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 05 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở, người bệnh nộp hồ sơ phát sinh trong năm tài chính đến hết quý I năm sau.
   
   
  832 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận