Thanh lý xe ô tô hết niên hạn sử dụng

Chủ đề   RSS   
 • #602974 02/06/2023

  Thanh lý xe ô tô hết niên hạn sử dụng

  Trung tâm dạy thi sát hạch lái xe có các xe cho học viên tập chạy. Nay các xe đó đã hết hạn sử dụng thì phải làm như thế nào? Trung tâm thanh lý các xe đã hết hạn sử dụng có được không?

  Xe hết niên hạn sử dụng phải bị thu hồi đăng ký và biển số xe

  Theo quy định tại Thông tư 58/2020/TT-BCA về quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, cơ quan quản lý đăng ký xe có trách nhiệm thông báo cho chủ xe đã hết niên hạn về việc thu hồi đăng ký, biển số xe. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo, nếu chủ xe không tự giác nộp lại, cơ quan đăng ký thu hồi trên hệ thống đăng ký xe và thông báo cho công an các đơn vị, địa phương. Căn cứ danh sách xe ôtô hết niên hạn sử dụng do cơ quan đăng ký xe cung cấp, Công an cấp xã nơi chủ xe cư trú thông báo, tiến hành thu hồi đăng ký, biển số xe và gửi cho cơ quan quản lý đăng ký xe.

  Theo quy định tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP trường hợp chủ phương tiện không chấp hành việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số bị phạt 2-4 triệu đồng (chủ xe cá nhân) và 4-8 triệu đồng (chủ xe là tổ chức). Trường hợp xe đã hết niên hạn tham gia giao thông đường bộ, người điều khiển phương tiện bị phạt 4-6 triệu đồng, tước GPLX 1-3 tháng và tịch thu phương tiện.

  Theo quy định của Nhà nước và Bộ Giao thông, xe cơ giới hết niên hạn sử dụng không được phép lưu hành. Đồng thời, chủ phương tiện sẽ phải nộp lại giấy chứng nhận đăng ký và kiểm định, và tiến hành thực hiện thu hồi biển số cho cơ quan chức năng.

  Thanh lý xe hết niên hạn sử dụng

  Hiện tại chưa có quy định của các nhà sản xuất hoặc đơn vị nào phải thu hồi, cũng chưa có quy định cấm mua bán nên sau khi xe hết niên hạn sử dụng, việc mua bán, trao đổi, thanh lý do chủ xe quyết định. Chiếc xe này là tài sản cố định lúc đầu của doanh nghiệp, giờ hết niên hạn, hết khấu hao nó vẫn có quyền thanh lý theo kiểu bán phế liệu. Việc bán thế nào là quyền doanh nghiệp quyết định.

  Nếu muốn thanh lý thì nó phải lập Hội đồng thanh lý theo Thông tư 200/2014/TT-BTC:

  Trường hợp thanh lý TSCĐ: TSCĐ thanh lý là những TSCĐ hư hỏng không thể tiếp tục sử dụng được, những TSCĐ lạc hậu về kỹ thuật hoặc không phù hợp với yêu cầu sản xuất, kinh doanh. Khi có TSCĐ thanh lý, doanh nghiệp phải ra quyết định thanh lý, thành lập Hội đồng thanh lý TSCĐ. Hội đồng thanh lý TSCĐ có nhiệm vụ tổ chức thực hiện việc thanh lý TSCĐ theo đúng trình tự, thủ tục quy định trong chế độ quản lý tài chính và lập “Biên bản thanh lý TSCĐ" theo mẫu quy định. Biên bản được lập thành 2 bản, 1 bản chuyển cho phòng kế toán để theo dõi ghi sổ, 1 bản giao cho bộ phận quản lý, sử dụng TSCĐ.

  Căn cứ vào Biên bản thanh lý và các chứng từ có liên quan đến các khoản thu, chi thanh lý TSCĐ,... kế toán ghi sổ như trường hợp nhượng bán TSCĐ.

  Về thành phần Hội đồng thì doanh nghiệp tự thành lập. Hội đồng thanh lý TSCĐ có nhiệm vụ tổ chức thực hiện việc thanh lý TSCĐ theo đúng trình tự, thủ tục quy định trong chế độ quản lý tài chính và lập biên bản thanh lý TSCĐ theo quy định.

  Cụ thể, về hồ sơ và thủ tục công ty cần phải thực hiện khi thanh lý TSCĐ, gồm:

  Bước 1: Lập đơn đề nghị thanh lý tài sản cố định

  Bước 2: Đại diện doanh nghiệp ra Quyết định thanh lý TSCĐ.

  Bước 3: Thành lập hội đồng thanh lý TSCĐ

  Bước 4: Tiến hành thanh lý TSCĐ

  Bước 5: Hội đồng thanh lý TSCĐ sẽ lập Biên bản thanh lý tài sản cố định (Tham khảo mẫu số 02–TSCĐ ban hành kèm theo Phụ lục 3 của Thông tư 200/2014/TT-BTC) sau khi đã tiến hành thanh lý.

  => Theo đó, xe hết niên hạn sử dụng sau khi thu hồi đăng ký và biển số xe thì doanh nghiệp có thể thanh lý bán phế liệu theo thủ tục như trên.

   
  2894 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận