Tháng hành động vì trẻ em là tháng mấy trong năm? Bảo vệ trẻ em có bao nhiêu cấp độ?

Chủ đề   RSS   
 • #612163 30/05/2024

  tlthuthao21899
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Bến Tre
  Tham gia:06/12/2019
  Tổng số bài viết (458)
  Số điểm: 3535
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 52 lần


  Tháng hành động vì trẻ em là tháng mấy trong năm? Bảo vệ trẻ em có bao nhiêu cấp độ?

  Sắp tới là ngày quốc tế thiếu nhi, Vậy hiện nay pháp luật có quy định về tháng hành động vì trẻ em hay không? Và việc bảo vệ trẻ em có bao nhiêu cấp độ?

  Tháng hành động vì trẻ em là tháng mấy trong năm?

  Căn cứ theo Điều 11 Luật Trẻ em 2016 quy định về tháng hành động vì trẻ em như sau:

  - Tháng hành động vì trẻ em được tổ chức vào tháng 6 hằng năm để thúc đẩy phong trào toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; tuyên truyền, phổ biến, vận động cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân thực hiện chính sách, chương trình, kế hoạch, dự án, xây dựng các công trình và vận động nguồn lực cho trẻ em.

  - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan để chỉ đạo, tổ chức và hướng dẫn thực hiện Tháng hành động vì trẻ em.

  Như vậy, tháng hành động vì trẻ em được tổ chức vào tháng 6 hằng năm để thúc đẩy phong trào toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; tuyên truyền, phổ biến, vận động cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân thực hiện chính sách, chương trình, kế hoạch, dự án, xây dựng các công trình và vận động nguồn lực cho trẻ em.

  Bảo vệ trẻ em có bao nhiêu cấp độ?

  Căn cứ theo Điều 47 Luật Trẻ em 2016 quy định về các yêu cầu bảo vệ trẻ em như sau:

  - Bảo vệ trẻ em được thực hiện theo ba cấp độ sau đây:

  + Phòng ngừa;

  + Hỗ trợ;

  + Can thiệp.

  - Bảo vệ trẻ em phải bảo đảm tính hệ thống, tính liên tục, có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cấp, các ngành trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật và cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em.

  - Cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân có trách nhiệm bảo vệ trẻ em. Việc bảo vệ trẻ em phải tuân thủ các quy định của pháp luật, quy trình, tiêu chuẩn do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

  - Trẻ em được ưu tiên bảo vệ tại gia đình, gia đình nhận chăm sóc thay thế. Việc đưa trẻ em vào cơ sở trợ giúp xã hội là biện pháp tạm thời khi các hình thức chăm sóc tại gia đình, gia đình nhận chăm sóc thay thế không thực hiện được hoặc vì lợi ích tốt nhất của trẻ em.

  - Cha mẹ, người chăm sóc trẻ em và trẻ em phải được cung cấp thông tin, được tham gia ý kiến với cơ quan, cá nhân có thẩm quyền trong việc ra quyết định can thiệp, hỗ trợ để bảo vệ trẻ em.

  - Coi trọng phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ gây tổn hại cho trẻ em; kịp thời can thiệp, giải quyết để giảm thiểu hậu quả; tích cực hỗ trợ để phục hồi, tái hòa nhập cộng đồng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

  Như vậy, việc bảo vệ trẻ em sẽ có 03 cấp độ là phòng ngừa, hỗ trợ và can thiệp.

  Đối với cấp độ phòng ngừa thì có những biện pháp bảo vệ trẻ em nào?

  Căn cứ theo Điều 48 Luật Trẻ em 2016 quy định về cấp độ phòng ngừa như sau:

  - Cấp độ phòng ngừa gồm các biện pháp bảo vệ được áp dụng đối với cộng đồng, gia đình và mọi trẻ em nhằm nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức về bảo vệ trẻ em, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em, giảm thiểu nguy cơ trẻ em bị xâm hại hoặc rơi vào hoàn cảnh đặc biệt.

  - Các biện pháp bảo vệ trẻ em cấp độ phòng ngừa bao gồm:

  Biện pháp 1: Tuyên truyền, phổ biến cho cộng đồng, gia đình, trẻ em về mối nguy hiểm và hậu quả của các yếu tố, hành vi gây tổn hại, xâm hại trẻ em; về trách nhiệm phát hiện, thông báo trường hợp trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi;

  Biện pháp 2: Cung cấp thông tin, trang bị kiến thức cho cha, mẹ, giáo viên, người chăm sóc trẻ em, người làm việc trong cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em về trách nhiệm bảo vệ trẻ em, kỹ năng phòng ngừa, phát hiện các yếu tố, hành vi gây tổn hại, xâm hại trẻ em;

  Biện pháp 3: Trang bị kiến thức, kỹ năng làm cha mẹ để bảo đảm trẻ em được an toàn;

  Biện pháp 4: Giáo dục, tư vấn kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ em;

  Biện pháp 5: Xây dựng môi trường sống an toàn và phù hợp với trẻ em.

  Như vậy, có 5 biện pháp bảo vệ trẻ em cấp độ phòng ngừa như quy định trên.

   
   
  32 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận