Thẩm quyền bầu thành viên hội đồng quản trị

Chủ đề   RSS   
 • #506207 31/10/2018

  MewBumm
  Top 50
  Male
  Lớp 8

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/09/2017
  Tổng số bài viết (1588)
  Số điểm: 10114
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 187 lần


  Thẩm quyền bầu thành viên hội đồng quản trị

  Anh/chị vui lòng cho hỏi tình huống: Điều lệ Công ty cổ phần A tại Điều khoản về Hội đồng quản trị có quy định “Trường hợp một thành viên bị mất tư cách thành viên theo quy định pháp luật và Điệu lệ này, bị cách chức, miễn nhiệm hoặc vì một lý do nào đó không thể tiếp tục làm thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ này”. Như vậy, Điều lệ công ty với nội dung quy định nêu trên thì có vi phạm quy định của pháp luật hay không?

  Trả lời:

  Theo quy định tại Khoản 2 Điều 135 Luật Doanh nghiệp 2014 có nêu:

  Điều 135. Đại hội đồng cổ đông

  ...

  2. Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

  ...

  c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;

  ...

  k) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

  Tại Điều 149 Luật Doanh nghiệp 2014 có nêu quyền của Hội đồng quản trị.

  Điều 149. Hội đồng quản trị

  ...

  2. Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

  ...

  q) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

  Theo quy định tại Khoản 3 Điều 156 Luật Doanh nghiệp 2014 có nêu:

  Điều 156. Miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

  ...

  3. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

  a) Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba;

  b) Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị giảm xuống, không bảo đảm tỷ lệ theo quy định tại khoản 1 Điều 134 của Luật này.

  Trường hợp khác, tại cuộc họp gần nhất, Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm.

  Căn cứ các quy định trên, trước tiên, thẩm quyền bầu thành viên Hội Đồng quản trị là Đại hội đồng cổ đông. Tuy nhiên, pháp luật để ngỏ quy định là có thể thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty. Do đó, trường hợp của anh/chị có quy định tại Điều lệ công ty về nội dung Hội đồng quản trị bầu bổ sung thành viên sẽ không trái với quy định pháp luật.

   
  2344 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận