Thắc mắc về quyền bổ nhiệm phó giám đốc trong công ty cổ phần

Chủ đề   RSS   
 • #580239 31/01/2022

  huynhquangmanh

  Sơ sinh

  Vietnam --> Hà Nam
  Tham gia:31/01/2022
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 35
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Thắc mắc về quyền bổ nhiệm phó giám đốc trong công ty cổ phần

  Tôi có một số thắc mắc xin mọi người giúp đỡ, xin cảm ơn.
  1.Văn bản Căn cứ pháp lý trong công ty CP vốn tư nhân (không là doanh nghiệp có vốn góp nhà nước) về thẩm quyền bổ nhiệm Phó Giám Đốc từ Chủ tịch Hội đồng Quản Trị hoặc thẩm quyền bổ nhiệm Phó Giám Đốc từ Giám Đốc; Ai là người có THẨM QUYỀN BỔ NHIỆM Phó Giám Đốc: trường hợp nào Chủ tịch Hội đồng Quản trị bổ nhiệm Phó Giám đốc và trường hợp nào Giám Đốc bổ nhiệm Phó Giám Đốc .
  2. Trong công ty CP vốn tư nhân: trường hợp Chủ Tịch Hội đồng Quản Trị bổ nhiệm chức danh Phó Giám Đốc mà không có Biên bản họp của Hội Đồng Cổ đông và Giám Đốc không tham dự họp thì Quyết định bổ nhiệm Phó Giám Đốc có bị vô hiệu không.
  Vậy khi nào Quyết định bổ nhiệm có hiệu lực và Quyết định bổ nhiệm vô hiệu khi nào.

   

   
  165 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #580240   31/01/2022

  jellannm
  jellannm
  Top 50
  Female
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2019
  Tổng số bài viết (977)
  Số điểm: 6924
  Cảm ơn: 15
  Được cảm ơn 128 lần


  Thắc mắc về quyền bổ nhiệm phó giám đốc trong công ty cổ phần

   1. Căn cứ điểm i Khoản 2 Điều 153 Luật doanh nghiệp 2020 thì Hội đồng quản trị có quyền bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó.

  Căn cứ điểm đ Khoản 3 Điều 162 Luật doanh nghiệp thì Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

  Theo các quy định trên, nếu Điều lệ công ty quy định Hội đồng quản trị có quyền bổ nhiệm với Phó Giám đốc thì Hội đồng quản trị sẽ họp thông qua và Chủ tịch HĐQT sẽ là người kí quyết định bổ nhiệm. Nếu Điều lệ công ty không quy định Hội đồng quản trị có thẩm quyền thì Giám đốc sẽ có quyền bổ nhiệm Phó Giám đốc.

   2. Nếu Điều lệ đã quy định là Hội động quản trị có thẩm quyền thì Hội đồng quản trị họp rồi thông qua, ban hành quyết định. Việc bổ nhiệm này không liên quan gì đến Đại hội đồng cổ đông và Giám đốc cả nên không cần có biên bản của Đại hội đồng cổ đông và Giám đốc.

  Hội đồng quản trị họp rồi thông qua, ban hành quyết định đúng theo quy định tại Điều 157, 158 Luật doanh nghiệp 2020 thì quyết định có giá trị. Nếu thực hiện không đúng quy định về thẩm quyền, trình tự thủ tục họp, thông qua, ban hành quyết định theo quy định trên thì quyết định bổ nhiệm không có giá trị. 

   
  Báo quản trị |  
 • #580243   31/01/2022

  Thắc mắc về quyền bổ nhiệm phó giám đốc trong công ty cổ phần

  Xin phép được nêu quan điểm của mình về vấn đề trên như sau:
  Căn cứ theo điểm i khoản 2 Điều 153 Luật Doanh nghiệp 2020:
  "2. Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:
  i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;"
  Căn cứ điểm đ khoản 3 Điều 162 Luật Doanh nghiệp 2020:
  "3. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có quyền và nghĩa vụ sau đây:
  đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;"
  =>> Như vậy chức danh Phó giám đốc nếu thuộc người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định thì sẽ do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, còn nếu không được quy định trong Điều lệ công ty thì sẽ do giám đốc hoặc tổng giám đốc bổ nhiệm.
  Về vấn đề thứ hai thì hiện nay không có quy định cụ thể về trình tự, thủ tục bổ nhiệm Phó giám đốc, tuy nhiên căn cứ theo Điều 153 nêu trên thì đây là quyền của Hội đồng quản trị và ở khoản 3 có quy định:
  "3. Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy định. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có một phiếu biểu quyết."
  =>> Như vậy việc bổ nhiệm Phó giám đốc cần phải thực hiện qua việc biểu quyết của hội đồng quản trị không cần họp Đại hội đồng cổ đông và giám đốc. Tuy nhiên căn cứ khoản 4 Điều 153 quy định:
  "4. Trường hợp nghị quyết, quyết định do Hội đồng quản trị thông qua trái với quy định của pháp luật, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ công ty gây thiệt hại cho công ty thì các thành viên tán thành thông qua nghị quyết, quyết định đó phải cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân về nghị quyết, quyết định đó và phải đền bù thiệt hại cho công ty; thành viên phản đối thông qua nghị quyết, quyết định nói trên được miễn trừ trách nhiệm. Trường hợp này, cổ đông của công ty có quyền yêu cầu Tòa án đình chỉ thực hiện hoặc hủy bỏ nghị quyết, quyết định nói trên."
  =>> Như vậy quyết định bổ nhiểm Phó giám đốc của Hội đồng quản trị chỉ bị vô hiệu trong trường hợp trái với quy định của pháp luật, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ công ty.
   
  Báo quản trị |  
 • #581405   16/03/2022

  thaophuongg24
  thaophuongg24

  Sơ sinh

  Vietnam --> Hà Nội
  Tham gia:14/03/2022
  Tổng số bài viết (73)
  Số điểm: 365
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 18 lần


  Thắc mắc về quyền bổ nhiệm phó giám đốc trong công ty cổ phần

  Trả lời:

  Chào anh/chị, về trường hợp trên tôi xin chia sẻ quan điểm như sau:

  Thứ nhất, đối với vấn đề thẩm quyền bổ nhiệm Phó Giám đốc trong CTCP tư nhân.

  Điểm i khoản 2 Điều 153 Luật Daonh nghiệp năm 2020 quy định Hội đồng quản trị có quyền bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó.

  Điểm đ khoản 3 Điều 162 Luật doanh nghiệp năm 2020 lại quy định Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

  Căn cứ vào các quy định nêu trên, ta thấy, nếu Điều lệ công ty quy định Hội đồng quản trị có thẩm quyền bổ nhiệm với Phó Giám đốc thì Hội đồng quản trị sẽ họp thông qua và Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ là người kí quyết định bổ nhiệm. Nếu Điều lệ công ty không quy định Hội đồng quản trị có thẩm quyền thì Giám đốc sẽ có quyền bổ nhiệm Phó Giám đốc.

  Thứ hai, đối với trường hợp Chủ Tịch Hội đồng Quản Trị bổ nhiệm chức danh Phó Giám Đốc mà không có Biên bản họp của Hội Đồng Cổ đông và Giám Đốc không tham dự họp thì Quyết định bổ nhiệm Phó Giám Đốc có bị vô hiệu không.

  Khoản 3 Điều 153 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy định. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có một phiếu biểu quyết.

  Như vậy, nếu Điều lệ đã quy định là Hội động quản trị có thẩm quyền thì Hội đồng quản trị họp rồi thông qua, ban hành quyết định. Việc bổ nhiệm này không liên quan gì đến Đại hội đồng cổ đông và Giám đốc cả nên không cần có biên bản của Đại hội đồng cổ đông và Giám đốc.

  Hội đồng quản trị họp rồi thông qua, ban hành quyết định đúng theo quy định tại Điều 157, 158 Luật doanh nghiệp năm 2020 thì quyết định có giá trị. Nếu thực hiện không đúng quy định về thẩm quyền, trình tự thủ tục họp, thông qua, ban hành quyết định theo quy định trên thì quyết định bổ nhiệm không có giá trị. 

  Tuy nhiên, nếu quyết định của Hội đồng quản trị thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 153 Luật Doanh nghiệp năm 2020 thì các cổ đông của công ty có quyền yêu cầu Tòa án đình chỉ thực hiện hoặc hủy bỏ nghị quyết, quyết định.

  “Điều 153. Hội đồng quản trị

  Trường hợp nghị quyết, quyết định do Hội đồng quản trị thông qua trái với quy định của pháp luật, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ công ty gây thiệt hại cho công ty thì các thành viên tán thành thông qua nghị quyết, quyết định đó phải cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân về nghị quyết, quyết định đó và phải đền bù thiệt hại cho công ty; thành viên phản đối thông qua nghị quyết, quyết định nói trên được miễn trừ trách nhiệm. Trường hợp này, cổ đông của công ty có quyền yêu cầu Tòa án đình chỉ thực hiện hoặc hủy bỏ nghị quyết, quyết định nói trên.”

   

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn thaophuongg24 vì bài viết hữu ích
  admin (29/03/2022)