thắc mắc cần gấp!!!

Chủ đề   RSS   
  • #506007 30/10/2018

    thắc mắc cần gấp!!!

    Nếu Ủy ban nhân dân các cấp nhận chỉ đạo khác nhau từ HĐND cùng cấp và Chính phủ, thì cách xử lý giải quyết  như thế nào?

     
    1116 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận