Tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản và phát huy giá trị của các bảo vật quốc gia

Chủ đề   RSS   
 • #601934 20/04/2023

  Tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản và phát huy giá trị của các bảo vật quốc gia

  Ngày 18/4/2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Công văn 1498/BVHTTDL-DSVH về việc tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản, phát huy giá trị của bảo vật quốc gia và lập hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận bảo vật quốc gia đợt 12, năm 2023.

  tang-cuong-cong-tac-bao-ve-bao-quan-phat-huy-gia-tri-bao-vat-quoc-gia

  Tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản và phát huy giá trị của các bảo vật quốc gia

  Công văn 1498/BVHTTDL-DSVH 2023 chỉ đạo cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện một số nhiệm vụ sau:

  • Về bảo vệ bảo vật quốc gia:

  - Tổ chức xây dựng, hoàn thiện và kịp thời triển khai phương án bảo vệ đặc biệt đối với từng bảo vật quốc gia, trong đó lưu ý: Có biện pháp phòng, chống cháy, nổ, trộm cắp, thiên tai và các nguy cơ gây hại khác để bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các bảo vật quốc gia. Đối với bảo vật quốc gia hiện đang được lưu giữ tại các di tích hoặc thuộc sở hữu tư nhân, phải thường xuyên thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch phối hợp liên ngành giữa cơ quan văn hóa với công an và chính quyền sở tại trong việc bảo vệ; phân định rõ tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm chính.

  - Kịp thời, chủ động báo cáo, thông tin tới cơ quan chủ quản và các cơ quan có liên quan khi có những diễn biến trong thực tế ảnh hưởng đến công tác bảo vệ tuyệt đối an toàn cho các bảo vật quốc gia.

  •  Về bảo quản bảo vật quốc gia:

  - Ưu tiên đầu tư kinh phí cải tạo, nâng cấp công trình, hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị chuyên dụng dành cho kho bảo quản và khu vực trưng bày bảo vật quốc gia tại bảo tàng, nơi lưu giữ bảo vật quốc gia tại di tích, để bảo đảm bảo vật quốc gia được đặt trong chế độ bảo quản đặc biệt.

  - Việc bảo quản bảo vật quốc gia phải được lập thành phương án cụ thể, bảo đảm tính khoa học và tính pháp lý để trình cơ quan chủ quản xem xét, phê duyệt; quá trình thực hiện bảo quản phải tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc, quy trình, kỹ thuật bảo quản, đồng thời có sự phối hợp, hướng dẫn của các nhà khoa học trong lĩnh vực liên quan, các chuyên gia về bảo quản (căn cứ theo loại hình, chất liệu, tình trạng của từng bảo vật quốc gia).

  •  Về phát huy giá trị bảo vật quốc gia:

  Xây dựng và triển khai hiệu quả các chương trình riêng, với nội dung hấp dẫn, hình thức đa dạng, dễ phổ biến và tiếp cận để quảng bá giá trị của bảo vật quốc gia tới đông đảo công chúng trong và ngoài nước.

  •  Báo cáo định kỳ

  Thực hiện báo cáo định kỳ về thực trạng công tác bảo vệ, bảo quản, phát huy giá trị bảo vật quốc gia (kèm theo hình ảnh liên quan), gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Cục Di sản văn hóa) trước ngày 31/8 hàng năm.

  Lập hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận bảo vật quốc gia

  Văn bản đề nghị và hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận bảo vật quốc gia đợt 12, năm 2023 gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 31/8/2023.

  Công văn 1498/BVHTTDL-DSVH 2023 có hiệu lực từ ngày 18/04/2023

   
  235 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận