Tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân thành phố về thành tích dẫn đầu cụm, khối thi đua

Chủ đề   RSS   
 • #607203 30/11/2023

  Tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân thành phố về thành tích dẫn đầu cụm, khối thi đua

  Cờ thi đua của thành phố được xét tặng hàng năm cho các đơn vị tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, được bình chọn, suy tôn là đơn vị dẫn đầu các cụm, khối thi đua, thông qua bình xét, đánh giá, so sánh theo các cụm, khối thi đua do đơn vị thuộc thành phố tổ chức. Vậy trình tự thủ tục thực hiện tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân thành phố về thành tích dẫn đầu cụm, khối thi đua như thế nào?

  Trình tự thủ tục tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân thành phố về thành tích dẫn đầu cụm, khối thi đua

  Bước 1:

  - Cơ quan, đơn vị đề nghị tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân thành phố có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định; mộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Ban Thi đua – Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ

  - Thời hạn nộp hồ sơ đề nghị tặng thưởng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 31 tháng 01 năm sau liền kề; riêng ngành Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15 tháng 8 của năm sau liền kề.

  Bước 2:

  Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ:

  - Nếu thành phần hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì cấp biên nhận cho người nộp;

  - Nếu thành phần hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì hướng dẫn cơ quan, đơn vị hoàn chỉnh thành phần hồ sơ.

  Trường hợp hồ sơ gửi qua hệ thống bưu chính:

  - Nếu thành phần hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận giải quyết theo quy định;

  - Nếu thành phần hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì Tổ tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ có văn bản trả lời, hướng dẫn cơ quan, đơn vị hoàn thiện thành phần hồ sơ.

  Bước 3:

  Trường hợp được khen thưởng:

  - Trong thời hạn 10 ngày làm việc, hoặc 20 ngày làm việc trong trường hợp phải lấy ý kiến hiệp y hoặc xác nhận thuế, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ thẩm định trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

  - Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ trình hồ sơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định khen thưởng.

  Trường hợp không được khen thưởng (không đúng đối tượng, không đủ tiêu chuẩn): Trong thời hạn 05 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ sẽ trả lời bằng văn bản đến các cơ quan, đơn vị đề nghị khen thưởng biết rõ lý do.

  Bước 4: Cơ quan, tổ chức căn cứ vào ngày hẹn trên biên nhận đến nhận kết quả tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ hoặc qua đường bưu điện.

  Thành phần hồ sơ tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân thành phố về thành tích dẫn đầu cụm, khối thi đua

  - Tờ trình của Cụm trưởng (hoặc Khối trưởng) trực thuộc thành phố (theo mẫu);

  - Tóm tắt thành tích của tập thể được đề nghị xét khen thưởng (theo mẫu);

  - Biên bản họp của cụm thi đua (hoặc khối thi đua) đề nghị khen thưởng

  - Văn bản xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của đơn vị thuế có thẩm quyền (đối với các doanh nghiệp).

  Lưu ý: Các cơ quan, đơn vị khi trình hồ sơ đề nghị khen thưởng phải thực hiện song song văn bản giấy và văn bản điện tử gửi qua phần mềm “Hệ thống quản lý hồ sơ khen thưởng điện tử Ngành Thi đua - Khen thưởng”. Hồ sơ đề nghị khen thưởng chỉ được thụ lý khi Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ nhận đầy đủ văn bản giấy và văn bản điện tử 

  Thời hạn giải quyết tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân thành phố về thành tích dẫn đầu cụm, khối thi đua

  - Trường hợp đủ điều kiện khen thưởng: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, hoặc 25 ngày làm việc đối với trường hợp phải lấy ý kiến hiệp y hoặc xác nhận thuế, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  - Trường hợp không đủ điều kiện khen thưởng: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ ra văn bản từ chối có nêu rõ lý do.

  Nguồn: Cổng thông tin sở nội vụ TP.HCM

   
  65 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận