Tài sản thế chấp; rút tài sản thế chấp tại Tổng công ty Lưu ký Bù trừ chứng khoán

Chủ đề   RSS   
 • #606829 15/11/2023

  haunguyenth
  Top 150
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/02/2022
  Tổng số bài viết (568)
  Số điểm: 3701
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 43 lần


  Tài sản thế chấp; rút tài sản thế chấp tại Tổng công ty Lưu ký Bù trừ chứng khoán

  Ngày 10/08/2023, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam ban hành Quyết định 22/QĐ-HĐTV năm 2023 về Quy chế tổ chức hoạt động vay và cho vay chứng khoán. Theo đó mguyên tắc đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức, người lao động của Kiểm toán Nhà nước như sau:

  Tài sản thế chấp

  - Tài sản thế chấp đủ điều kiện cho giao dịch vay và cho vay chứng khoán tại VSDC là tiền (VNĐ) hoặc các chứng khoán niêm yết tùy theo mục đích vay.

  - Tài sản thế chấp để vay chứng khoán hỗ trợ thanh toán cho TVLK là tiền. Tài sản thế chấp để vay chứng khoán hỗ trợ cho việc góp vốn hoặc hoán đổi danh mục quỹ ETF, vay TPCP để thanh toán chuyển giao tài sản cơ sở, vay công cụ nợ của nhà tạo lập thị trường là tiền và/hoặc chứng khoán đủ điều kiện theo quy định tại khoản 3 Điều này bao gồm:

  + Trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh ngoại trừ trái phiếu chuyển đổi, tín phiếu kho bạc;

  + Chứng khoán niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán (cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư ngoại trừ chứng chỉ quỹ ETF).

  - Chứng khoán được sử dụng làm tài sản thế chấp để vay chứng khoán tại VSDC là các chứng khoán:

  + Thuộc danh mục tài sản thế chấp do VSDC quy định trong từng thời kỳ dựa trên tính thanh khoản của chứng khoán được xác định theo quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Quy chế này;

  + Không thuộc loại bị cảnh báo, bị kiểm soát, tạm ngừng giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán;

  + Không bị cầm cố, phong tỏa, tạm giữ tại VSDC;

  + Thuộc loại tự do chuyển nhượng và đã được lưu ký trên tài khoản chứng khoán giao dịch tại VSDC;

  + Thuộc sở hữu của bên vay và được bên cho vay chấp nhận theo Hợp đồng vay/cho vay chứng khoán giữa hai bên.

  Rút, thay thế tài sản thế chấp

  - Bên vay được quyền thay thế tài sản thế chấp với điều kiện chứng khoán thế chấp thay thế phải nằm trong danh mục chứng khoán được dùng làm tài sản thế chấp và giá trị tài sản thế chấp thay thế đáp ứng tỷ lệ với giá trị khoản vay theo quy định của VSDC và được bên cho vay chấp thuận theo Hợp đồng vay/cho vay chứng khoán giữa hai bên.

  - Trường hợp thay thế tài sản thế chấp, bên vay gửi VSDC giấy đề nghị thay thế tài sản thế chấp (Mẫu 07/SBL của Quy chế này) đồng thời đăng nhập thông tin về tài sản thế chấp thay thế vào hệ thống SBL.

  - Bên vay buộc phải thay thế tài sản thế chấp trong các trường hợp sau:

  + Chứng khoán được sử dụng làm tài sản thế chấp không đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 9 Quy chế này;

  + Trái phiếu Chính phủ đến thời hạn đáo hạn hoặc trong danh mục hoán đổi.

  - Trong các trường hợp bị buộc phải thay thế tài sản thế chấp theo quy định tại khoản 3 Điều này, VSDC gửi văn bản yêu cầu thay thế tài sản thế chấp (Mẫu 08A/SBL, 08B/SBL của Quy chế này) bằng fax cho bên vay ngay tại ngày VSDC công bố danh sách chứng khoán đủ điều kiện làm tài sản thế chấp hoặc ngày làm việc liền trước ngày trái phiếu Chính phủ ngừng giao dịch trên Sở Giao dịch.

  - Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của VSDC, bên vay phải gửi giấy đề nghị thay thế tài sản thế chấp (Mẫu 07/SBL của Quy chế này) cho VSDC đồng thời đăng nhập thông tin về tài sản thế chấp thay thế vào hệ thống SBL. Nếu quá thời hạn trên mà bên vay không nộp thêm đủ tài sản theo thông báo của VSDC, thỏa thuận vay được xử lý như trường hợp mất khả năng hoàn trả khoản vay.

  - Bên vay được quyền rút tài sản thế chấp trong trường hợp giá trị tài sản thế chấp sau khi định giá lại có giá trị lớn hơn 115% giá trị chứng khoán vay nhưng chỉ được rút phần vượt quá 115% giá trị chứng khoán vay. Trường hợp rút tài sản thế chấp, bên vay gửi VSDC giấy rút tài sản thế chấp (Mẫu 09/SBL của Quy chế này) đồng thời đăng nhập thông tin về rút tài sản thế chấp vào hệ thống SBL.

  Quyết định 22/QĐ-HĐTV có hiệu lực ngày 10/08/2023.

   
  26 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận