Tài sản cố định vô hình trong cơ quan nhà nước có tính khấu hao không?

Chủ đề   RSS   
 • #561569 30/10/2020

  huynhthu95
  Top 50
  Female
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/06/2017
  Tổng số bài viết (1262)
  Số điểm: 12550
  Cảm ơn: 61
  Được cảm ơn 204 lần


  Tài sản cố định vô hình trong cơ quan nhà nước có tính khấu hao không?

  Theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 3 Thông tư 45/2018/TT-BTC về hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành:

  "Điều 4. Phân loại tài sản cố định

  1. Phân loại theo tính chất, đặc điểm tài sản; bao gồm:

  ...

  b) Tài sản cố định vô hình

  - Loại 1: Quyền sử dụng đất.

  - Loại 2: Quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả.

  - Loại 3: Quyền sở hữu công nghiệp.

  - Loại 4: Quyền đối với giống cây trồng.

  - Loại 5: Phần mềm ứng dụng.

  - Loại 6: Thương hiệu của đơn vị sự nghiệp công lập (bao gồm các yếu tố năng lực, chất lượng, uy tín, yếu tố lịch sử, bề dày truyền thống của đơn vị sự nghiệp công lập và các yếu tố khác có khả năng tạo ra các quyền, lợi ích kinh tế cho đơn vị sự nghiệp công lập).

  - Loại 7: Tài sản cố định vô hình khác."

  Đồng thời tại Khoản 3 Điều 12 Thông tư 45/2018/TT-BTC:

  "Điều 12. Phạm vi tài sản cố định tính hao mòn, khấu hao

  ...

  3. Các loại tài sản cố định sau đây không phải tính hao mòn, khấu hao:

  a) Tài sản cố định là quyền sử dụng đất đối với các trường hợp phải xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản quy định tại Điều 100 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP;

  b) Tài sản cố định đặc thù quy định tại Điều 5 Thông tư này, trừ tài sản cố định là thương hiệu của đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng vào hoạt động liên doanh, liên kết mà không hình thành pháp nhân mới theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều này;

  c) Tài sản cố định đang thuê sử dụng;

  d) Tài sản cố định bảo quản hộ, giữ hộ, cất giữ hộ Nhà nước:

  đ) Tài sản cố định đã tính đủ hao mòn hoặc đã khấu hao hết giá trị nhưng vẫn còn sử dụng được;

  e) Các tài sản cố định chưa tính hết hao mòn hoặc chưa khấu hao hết giá trị nhưng đã hỏng không tiếp tục sử dụng được."

  Như vậy chỉ đối với trường hợp tài sản cố định nêu tại Khoản 3 Điều 12 mới không tính hao mòn, khấu hao thôi.

   

   
  1609 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận