Tài sản chung thì khi bán cần xin ý kiến người đồng sở hữu không?

Chủ đề   RSS   
 • #595784 26/12/2022

  Tài sản chung thì khi bán cần xin ý kiến người đồng sở hữu không?

  1. Các loại tài sản hiện hành

  Theo quy định tại Điều 105 Bộ luật Dân sự 2015 quy định tài sản như sau:

  Điều 105. Tài sản

  1. Tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản.

  2. Tài sản bao gồm bất động sản và động sản. Bất động sản và động sản có thể là tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai.

  Như vậy, tài sản có thể là vật, tiền, giấy tờ có giá hoặc quyền tài sản; có thể là động sản hoặc bất động sản (hiện có hoặc hình thành trong tương lai).

  2. Khi bán tài sản chung thì có cần xin ý kiến người đồng sở hữu không?

  Hiện nay, việc định đoạt tài sản chung được quy định tại Điều 218 Bộ luật Dân sự 2015 như sau:

  - Mỗi chủ sở hữu chung theo phần có quyền định đoạt phần quyền sở hữu của mình.

  - Việc định đoạt tài sản chung hợp nhất được thực hiện theo thỏa thuận của các chủ sở hữu chung hoặc theo quy định của pháp luật.

  - Trường hợp một chủ sở hữu chung theo phần bán phần quyền sở hữu của mình thì chủ sở hữu chung khác được quyền ưu tiên mua.

  - Trong thời hạn 03 tháng đối với tài sản chung là bất động sản, 01 tháng đối với tài sản chung là động sản, kể từ ngày các chủ sở hữu chung khác nhận được thông báo về việc bán và các điều kiện bán mà không có chủ sở hữu chung nào mua thì chủ sở hữu đó được quyền bán cho người khác. Việc thông báo phải được thể hiện bằng văn bản và các điều kiện bán cho chủ sở hữu chung khác phải giống như điều kiện bán cho người không phải là chủ sở hữu chung.

  Nếu bán phần quyền sở hữu mà có sự vi phạm về quyền ưu tiên mua thì trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày phát hiện có sự vi phạm về quyền ưu tiên mua, chủ sở hữu chung theo phần trong số các chủ sở hữu chung có quyền yêu cầu Tòa án chuyển sang cho mình quyền và nghĩa vụ của người mua; bên có lỗi gây thiệt hại phải bồi thường thiệt hại.

  - Trường hợp một trong các chủ sở hữu chung đối với bất động sản từ bỏ phần quyền sở hữu của mình hoặc khi người này chết mà không có người thừa kế thì phần quyền sở hữu đó thuộc về Nhà nước, trừ trường hợp sở hữu chung của cộng đồng thì thuộc sở hữu chung của các chủ sở hữu chung còn lại.

  - Trường hợp một trong các chủ sở hữu chung đối với động sản từ bỏ phần quyền sở hữu của mình hoặc khi người này chết mà không có người thừa kế thì phần quyền sở hữu đó thuộc sở hữu chung của các chủ sở hữu còn lại.

  - Trường hợp tất cả các chủ sở hữu từ bỏ quyền sở hữu của mình đối với tài sản chung thì việc xác lập quyền sở hữu được áp dụng theo quy định tại Điều 228 của Bộ luật Dân sự 2015.

  Như vậy, tùy theo từng trường hợp mà việc bán tài sản chung có thể cần phải thông báo, xin ý kiến người đồng sở hữu.

   
  165 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn huy.tran3089@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (28/12/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #596070   28/12/2022

  Tài sản chung thì khi bán cần xin ý kiến người đồng sở hữu không?

  Cảm ơn bài viết hữu ích của bạn. Qua đây mình cũng xin cung cấp một số thông tin có liên quan như sau. Sở hữu chung là sở hữu của nhiều chủ sở hữu đối với tài sản. Sở hữu chung bao gồm sở hữu chung theo phần và sở hữu chung hợp nhất. Tài sản thuộc hình thức sở hữu chung là tài sản chung.

  Sở hữu chung có đặc điểm là tài sản nằm trong một khối thống nhất thuộc quyền của tất cả các chủ sở hữu. Các đồng sở hữu chủ đều có quyền chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản chung theo nguyên tắc thỏa thuận, bình đẳng trừ trường hợp pháp luật quy định khác.
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn vantrinh4120@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (30/12/2022)