Sửa đổi quy trình công khai thông tin hộ khoán

Chủ đề   RSS   
 • #388933 23/06/2015

  ChuTuocLS
  Top 150
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/07/2009
  Tổng số bài viết (581)
  Số điểm: 44833
  Cảm ơn: 54
  Được cảm ơn 1148 lần
  SMod

  Sửa đổi quy trình công khai thông tin hộ khoán

  Quyết định 748/QĐ-TCT năm 2015 về quy trình công khai thông tin của hộ kinh doanh nộp thuế khoán được ban hành và có hiệu lực kể từ ngày 20/4/2015, thay thế  Quyết định 1689/QĐ-TCT năm 2014.

  Theo đó, có một số thay đổi so với trước trong quy trình công khai thông tin hộ kinh doanh nộp thuế khoán, cụ thể như sau:

  1. Sửa nội dung giải thích từ ngữ

  "Hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán (gọi tắt là hộ khoán): Là hộ kinh doanh không đăng ký kinh doanh, không đăng ký thuế và/hoặc không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng tù để làm căn cứ tính thuế. Cơ quan thuế xác định doanh thu và mức thuế phải nộp (hoặc không phải nộp) dựa trên tài liệu khai thuế của hộ kinh doanh, cơ sở dữ liệu của ngành thuế và kết quả điều tra doanh thu thực tế . . . và thông báo tiền thuế khoán phải nộp ổn định trong năm cho hộ kinh doanh; Hộ kinh doanh nộp tiền thuế khoán theo thông báo của cơ quan thuế ".

  Lý do sửa đổi: Để đảm bảo bao quát được hết các trường hợp quy định về hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán quy định tại Điều 38 Luật Quản lý thuế 2006 và Điều 21 Thông tư 156/2013/TT-BTC và Nghị định 83/2013/NĐ-CP.

  2. Công khai thông tin hộ kinh doanh nộp thuế tạm ngừng, nghỉ hoặc bỏ kinh doanh

  Trước đây nội dưng này được hướng dẫn chung tại Điểm 3 Mục I Phần II Quyết định 1689/QĐ-TCT năm 2014. Để đảm bảo rõ ràng và dễ triển khai trong quá trình thực hiện, Quy trình 748 tách nội dung công khai thông tin hộ kinh doanh nộp thuế tạm ngừng, nghỉ hoặc bỏ kinh doanh thành hai (02) nội dung hướng dẫn riêng là:

  - Công khai thông tin hộ kinh doanh nộp thuế khoán tạm ngừng, nghỉ kinh doanh được miễn, giảm thuế (được hướng dẫn tại Điểm 3 Mục I Phần II);

  - Công khai thông tin hộ kinh doanh nộp thuế khoán bỏ kinh doanh (được hướng dẫn tại Điểm 4 Mục I Phần II).

  3. Mẫu biểu

  - Mẫu số 02/QTr-CKHKD: Sửa chỉ tiêu "Tổng số hộ khoán đang quản lý đến ngày báo cáo" thành "Tổng số hộ khoán đang quản lý"; và sửa chỉ tiêu "Tổng số hộ khoán đã công khai trên Trang thông tin điện tử của Cục Thuế đến ngày báo cáo" thành "Tổng số hộ khoán đã công khai trên Trang thông tin điện tử của Cục Thuế".

  Lý do sửa đổi: Để thống nhất thời điểm tổng hợp dữ liệu trên Báo cáo đánh giá kết quả công khai thông tin của hộ khoán trên Trang thông tin điện tử của Cục Thuế.

  - Mẫu số 03/QTr-HKD: Bổ sung chỉ tiêu tiền thuế phải nộp trong năm bao gồm các chỉ tiêu; Tổng số, thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TTĐB, thuế tài nguyên, thuế BVMT, phí BVMT.

  Lý do bổ sung: Công khai đầy đủ các chỉ tiêu theo quy định tại Khoản 8 Điều 21 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 là Cục Thuế thực hiện công khai mức doanh thu, số thuế phải nộp (thuế GTGT, thuế TNCN, ...) của hộ nộp thuế khoán.

  - Mẫu số 11/QTr-HKD: Bổ sung chỉ tiêu tiền phí BVMT phải nộp trong năm.

  Lý do bổ sung: Bổ sung để công khai tất cả các loại thuế, phí phát sinh phải kê khai, nộp của hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán quy định tại Khoản 5 Điều 5 Nghị định 12/2015/NĐ-CP là cá nhân, hộ kinh doanh nộp thuế khoán phải kê khai, nộp thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế tài nguyên, thuế BVMT, thuế TNCN, Phí BVMT.

  - Mẫu số 12/QTr-HKD: Hướng dẫn rõ các chỉ tiêu chí dùng để theo dõi tại cơ quan thuế, không công khai là doanh thu tháng; tiền thuế được miễn, giảm tháng bao gồm các chỉ tiêu thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TTĐB, thuế tài nguyên, thuế BVMT, phí BVMT tại phần ghi chú.

  Lý do: Hướng dẫn thống nhất với Mẫu số 12/QTr-HKD tại Quyết định 1688/QĐ-TCT năm 2014 về việc ban hành Quy trình quản lý thuế đối với hộ kinh doanh.

  Nguồn: Công văn 2370/TCT-CC năm 2015

   
  6696 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận