Sổ nhật ký của Đoàn thanh tra thì do ai ghi?

Chủ đề   RSS   
 • #591435 25/09/2022

  thanhdat.nguyen1404
  Top 200
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:07/06/2022
  Tổng số bài viết (464)
  Số điểm: 4171
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 70 lần


  Sổ nhật ký của Đoàn thanh tra thì do ai ghi?

  Căn cứ Điều 27 Thông tư 06/2021/TT-TTCP quy định:
   
  "Điều 27. Chế độ báo cáo, Sổ nhật ký Đoàn thanh tra
   
  ...
   
  2. Sổ nhật ký Đoàn thanh tra:
   
  a) Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm ghi Sổ nhật ký Đoàn thanh tra một cách chính xác, khách quan, trung thực những nội dung có liên quan đến hoạt động của Đoàn thanh tra diễn ra từ khi công bố Quyết định thanh tra đến khi ban hành Kết luận thanh tra. Sổ nhật ký Đoàn thanh tra được lưu trữ trong Hồ sơ thanh tra.
   
  Trưởng Đoàn thanh tra có trách nhiệm quản lý Sổ nhật ký Đoàn thanh tra cùng với các tài liệu khác trong quá trình thanh tra.
   
  b) Sổ nhật ký Đoàn thanh tra do Người ra quyết định thanh tra cấp cho Đoàn thanh tra khi có Quyết định thanh tra. Trường hợp Đoàn thanh tra do Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước ký quyết định thành lập thì Sổ nhật ký Đoàn thanh tra do Thủ trưởng cơ quan thanh tra cùng cấp với Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cấp cho Đoàn thanh tra.
   
  c) Việc in, phát hành Sổ nhật ký Đoàn thanh tra:
   
  Thanh tra Chính phủ tổ chức việc in, phát hành Sổ nhật ký Đoàn thanh tra cho Thanh tra Chính phủ.
   
  Thanh tra bộ, ngành tổ chức việc in, phát hành Sổ nhật ký Đoàn thanh tra cho Thanh tra bộ, cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc quyền quản lý của bộ, ngành mình.
   
  Thanh tra tỉnh tổ chức việc in, phát hành Sổ nhật ký Đoàn thanh tra cho Thanh tra tỉnh, Thanh tra sở, Thanh tra huyện, cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc quyền quản lý của địa phương mình.
   
  d) Sổ nhật ký Đoàn thanh tra được thực hiện theo Mẫu số 31 ban hành kèm theo Thông tư này.
   
  Khuyến khích việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc ghi nhật ký Đoàn thanh tra." 
   
  Theo quy định trên thì trưởng đoàn thanh tra là người có trách nhiệm ghi Sổ nhật ký Đoàn thanh tra. 
   
  158 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn thanhdat.nguyen1404 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (26/09/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận