Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh có các đơn vị chức năng nào?

Chủ đề   RSS   
 • #600093 12/03/2023

  Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh có các đơn vị chức năng nào?

  Căn cứ khoản 2 Điều 3 Quyết định 153/QĐ-BNG năm 2014 quy định các đơn vị chức năng của Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh như sau:
   
  Cơ cấu tổ chức và biên chế
   
  1. Sở Ngoại vụ có Giám đốc và các Phó Giám đốc do Bộ trưởng bổ nhiệm và miễn nhiệm theo quy định.
   
  Giám đốc Sở Ngoại vụ chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở.
   
  Các Phó Giám đốc giúp Giám đốc quản lý, điều hành hoạt động của Sở theo sự phân công và ủy quyền của Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công và ủy quyền.
   
  2. Sở Ngoại vụ có các đơn vị chức năng sau:
   
  a) Phòng Chính trị Kinh tế đối ngoại;
   
  b) Phòng Văn hóa Thông tin đối ngoại;
   
  c) Phòng Lãnh sự;
   
  d) Phòng Lễ tân;
   
  đ) Phòng Tổ chức Cán bộ;
   
  e) Văn phòng;
   
  g) Viện Trao đổi Văn hóa với Pháp;
   
  h) Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng kiến thức Ngoại giao và Ngoại ngữ;
   
  i) Trung tâm Dịch vụ đối ngoại;
   
  k) Nhà khách Chính phủ.
   
  Các đơn vị từ điểm a đến điểm e Khoản 2 Điều này là các đơn vị giúp việc, tham mưu cho Giám đốc Sở; các đơn vị từ điểm g đến điểm k là những đơn vị sự nghiệp do Bộ trưởng quyết định thành lập và giải thể.
   
  Người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu các đơn vị quy định tại khoản 2 Điều này do Giám đốc Sở Ngoại vụ bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của Bộ Ngoại giao.
   
  ...
   
  Như vậy, Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh có các đơn vị chức năng sau:
   
  +) Phòng Chính trị Kinh tế đối ngoại;
   
  +) Phòng Văn hóa Thông tin đối ngoại;
   
  +) Phòng Lãnh sự;
   
  +) Phòng Lễ tân;
   
  +) Phòng Tổ chức Cán bộ;
   
  +) Văn phòng;
   
  +) Viện Trao đổi Văn hóa với Pháp;
   
  +) Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng kiến thức Ngoại giao và Ngoại ngữ;
   
  +) Trung tâm Dịch vụ đối ngoại;
   
  +) Nhà khách Chính phủ.
   
  42 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận