Sở giao dịch hàng hóa có phải là doanh nghiệp không? Điều kiện thành lập Sở giao dịch hàng hóa?

Chủ đề   RSS   
 • #606908 17/11/2023

  tlthuthao21899
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Bến Tre
  Tham gia:06/12/2019
  Tổng số bài viết (417)
  Số điểm: 3210
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 51 lần


  Sở giao dịch hàng hóa có phải là doanh nghiệp không? Điều kiện thành lập Sở giao dịch hàng hóa?

  Với sự phát triển của nền kinh tế hiện tại, vấn đề hoạt động thương mại sao cho đúng pháp luật rất quan trọng. Vậy tôi muốn tìm hiểu về Sở giao dịch hàng hóa có phải là một doanh nghiệp hay không? Đồng thời quy định pháp luật hiện nay nói thế nào về điều kiện để thành lập Sở giao dịch hàng hóa?

  Sở giao dịch hàng hóa có phải là một doanh nghiệp hay không?

  Căn cứ theo quy định tại Điều 6 Nghị định 158/2006/NĐ-CP, được sửa đổi bởi khoản 6 Điều 1 Nghị định 51/2018/NĐ-CP về địa vị pháp lý của Sở Giao dịch hàng hóa như sau:

  - Sở Giao dịch hàng hóa là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp và quy định của Nghị định này.

  Như vậy, Sở Giao dịch hàng hóa là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định pháp luật

  Điều kiện để thành lập Sở giao dịch hàng hóa?

  Căn cứ theo quy định tại Điều 8 Nghị định 158/2006/NĐ-CP, được sửa đổi bởi khoản 7 Điều 1 Nghị định 51/2018/NĐ-CP về điều kiện thành lập Sở Giao dịch hàng hóa như sau:

  Sở Giao dịch hàng hóa được thành lập nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

  - Vốn điều lệ từ một trăm năm mươi (150) tỷ đồng trở lên;

  - Có hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng các yêu cầu về giải pháp công nghệ và kỹ thuật trong hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa, cụ thể:

  + Hệ thống máy chủ hoạt động ổn định và có tối thiểu một máy chủ dự phòng luôn ở trạng thái sẵn sàng trong trường hợp hệ thống chính xảy ra sự cố;

  + Hệ thống máy chủ đảm bảo sao lưu dữ liệu của các ứng dụng nghiệp vụ, dữ liệu giao dịch, đảm bảo khôi phục thông tin dữ liệu trong trường hợp phát sinh sự cố;

  + Phần mềm ứng dụng phải thực hiện các yêu cầu về quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật;

  + Hệ thống phần mềm phải có chức năng nhật ký thao tác để lưu vết mọi giao dịch hàng hóa, thanh toán, giao nhận trong quy trình nghiệp vụ tối thiểu trong thời gian 05 năm;

  + Hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật về an toàn thông tin mạng, nếu có.

  - Điều lệ hoạt động không trái với các quy định của Nghị định 158/2006/NĐ-CP.

  Như vậy, để thành lập Sở giao dịch hàng hóa thì cần phải đảm bảo có vốn điều lệ từ một trăm năm mươi (150) tỷ đồng trở lên và phải có hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng các yêu cầu về giải pháp công nghệ và kỹ thuật trong hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa.

  Điều lệ hoạt động của Sở Giao dịch hàng hóa ra sao?

  Căn cứ theo quy định tại Điều 14 Nghị định 158/2006/NĐ-CP, được sửa đổi bổ sung bởi khoản 13 và khoản 14 Điều 1 Nghị định 51/2018/NĐ-CP về điều lệ hoạt động của Sở Giao dịch hàng hóa như sau:

  - Điều lệ hoạt động của Sở Giao dịch hàng hóa phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

  + Điều kiện và thủ tục chấp thuận tư cách thành viên; quyền và nghĩa vụ thành viên;

  + Các trường hợp chấm dứt tư cách thành viên và trách nhiệm khi chấm dứt tư cách thành viên;

  + Loại hàng hoá giao dịch; tiêu chuẩn và đơn vị đo lường của loại hàng hoá đó;

  + Mẫu hợp đồng giao dịch và lệnh giao dịch;

  + Thời hạn giao dịch hợp đồng và quy trình thực hiện giao dịch;

  + Ký quỹ giao dịch và phí giao dịch;

  + Các phương thức, thủ tục thực hiện hợp đồng;

  + Nội dung công bố thông tin của Sở Giao dịch hàng hóa và các báo cáo hoạt động, báo cáo tài chính của các thành viên;

  + Các biện pháp quản lý rủi ro;

  + Giải quyết tranh chấp;

  + Sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động;

  + Các nội dung có liên quan khác .

  - Điều lệ hoạt động của Sở Giao dịch hàng hóa không được trái với các quy định của Nghị định này và pháp luật hiện hành.

  Bên cạnh đó, việc phê chuẩn Điều lệ hoạt động sửa đổi, bổ sung của Sở Giao dịch hàng hóa thực hiện như sau:

  - Trường hợp có thay đổi các nội dung của Điều lệ hoạt động của Sở Giao dịch hàng hóa được quy định tại Điều 14 Nghị định 158/2006/NĐ-CP, Sở Giao dịch hàng hóa phải lập hồ sơ gửi về Bộ Công Thương đề nghị phê chuẩn Điều lệ hoạt động của Sở Giao dịch hàng hóa theo một trong ba cách: Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua mạng điện tử của Bộ Công Thương.

  - Hồ sơ đề nghị phê chuẩn việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động của Sở Giao dịch hàng hóa được lập thành 01 bộ bao gồm:

  + Tờ trình đề nghị phê chuẩn Điều lệ hoạt động sửa đổi, bổ sung của Sở Giao dịch hàng hóa;

  + Điều lệ hoạt động sửa đổi, bổ sung của Sở Giao dịch hàng hóa;

  + Biên bản thông qua Điều lệ hoạt động sửa đổi, bổ sung của Sở Giao dịch hàng hóa.

  - Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị hợp lệ của Sở Giao dịch hàng hóa nêu tại khoản 2 Điều này, Bộ Công Thương phải quyết định phê chuẩn việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động của Sở Giao dịch hàng hóa. Trong trường hợp không phê chuẩn Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Sở Giao dịch hàng hóa, Bộ Công Thương phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  Như vậy, điều lệ hoạt động của Sở Giao dịch hàng hóa đã có những nội dung cụ thể được pháp luật quy định. Bên cạnh đó sau khi thực hiện xong những điều lệ thì Sở Giao dịch hàng hóa sẽ đến bước lập hồ sợ theo quy định để trình lên cơ quan có thẩm quyền phê chuẩn.

  Từ những căn cứ nêu trên, có thể thấy Sở Giao dịch hàng hóa là một doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp và các văn bản khác có liên quan, việc thành lập Sở Giao dịch hàng hóa cần phải đáp ứng đủ các điều kiện theo luật định.

   
   
  75 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận