Sẽ có ít nhất 10 văn bản hướng dẫn Luật Các tổ chức tín dụng 2024

Chủ đề   RSS   
 • #610118 01/04/2024

  phucpham2205
  Top 200
  Lớp 6

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:31/01/2024
  Tổng số bài viết (474)
  Số điểm: 8349
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 173 lần
  SMod

  Sẽ có ít nhất 10 văn bản hướng dẫn Luật Các tổ chức tín dụng 2024

  Quyết định 257-QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Các tổ chức tín dụng 2024 được ký ban hành bởi Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái. Trong đó, giao cho cơ quan chủ trì soạn thảo 10 văn bản hướng dẫn thi hành.

  (1) Rà soát, kịp thời sửa đổi, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới đảm bảo phù hợp với quy định

  Cụ thể, theo Kế hoạch, Ngân hàng Nhà nước có vai trò chủ trì tổ chức quán triệt, phổ biến các quy định của Luật Các tổ chức tín dụng 2024 trong Quý I, Quý 2 của năm và các năm tiếp theo.

  Theo đó, trong năm 2024 và các năm tiếp theo, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; các Bộ, cơ quan ngang Bộ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Các cơ quan truyền thông, báo chí có trách nhiệm, nhiệm vụ như sau:

  - Đăng tải toàn văn nội dung Luật Các tổ chức tín dụng 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành lên Cổng/Trang Thông tin điện tử, Cơ sở dữ liệu Quốc gia về văn bản pháp luật.

  - Biên soạn tài liệu phổ biến Luật Các tổ chức tín dụng 2024 và phối hợp với Bộ Tư pháp để cập nhật trên Cổng Thông tin điện tử Phổ biến giáo dục pháp luật quốc gia.

  - Tổ chức tuyên truyền Luật Các tổ chức tín dụng 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức phổ biến, tuyên truyền phù hợp khác.

  Đặc biệt, trong tháng 04/2024, Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm chủ trì thực hiện rà soát các văn bản có liên quan đến Luật Các tổ chức tín dụng 2024 thuộc thẩm quyền ban hành. Để từ đó kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới để đảm bảo phù hợp với quy định của Luật và các văn bản quy định chi tiết dưới Luật.

  Xem thêm bài viết liên quan: Những thay đổi đáng chú ý của Luật Các tổ chức tín dụng 2024

  (2) Sẽ có ít nhất 10 văn bản hướng dẫn thi hành Luật Các tổ chức tín dụng 2024

  Theo Kế hoạch, Ngân hàng Nhà nước cùng Bộ Tài chính sẽ là cơ quan chủ trì, hai cơ quan nêu trên sẽ phối hợp với Bộ Tư pháp cùng Văn phòng chính phủ và các bộ, ngành, địa phương để xây dựng, trình Chính phủ ban hành và ban hành theo thẩm quyền các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Các tổ chức tín dụng 2024 theo Danh mục và tiến độ được quy định tại Quyết định về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường thứ 5 (do Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo).

  Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính, Bộ Lao động thương binh và Xã hội, Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường:

  - Rà soát lại các nội dung quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng 2024 giao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành theo thẩm quyền.

  - Xây dựng và trình cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành văn bản hướng dẫn thi hành Luật Các tổ chức tín dụng 2024 theo thẩm quyền, đảm bảo phù hợp với hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2024.

  Theo đó, nội dung rà soát, xây dựng được thực hiện cụ thể như sau:

  Cơ quan

  Nội dung

  Ngân hàng Nhà nước

  - Nghị định của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội, cụ thể tại Khoản 2 Điều 16; Khoản 2 Điều 17; Khoản 1 Điều 19; Khoản 4 Điều 20; Khoản 4 Điều 22; Điều 26 của Luật Các tổ chức tín dụng 2024.

  - Nghị định của Chính phủ quy định về điều kiện cấp phép của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (Khoản 5 Điều 29 của Luật Các tổ chức tín dụng 2024).

  - Nghị định của Chính phủ quy định về thanh toán không dùng tiền mặt (Khoản 2 Điều 110 của Luật Các tổ chức tín dụng 2024).

  - Nghị định của Chính phủ quy định về chương trình tài chính vi mô của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ (Khoản 13 Điều 210 của Luật Các tổ chức tín dụng 2024).

  - Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về điều kiện, hồ sơ, thủ tục đề nghị chấp thuận mức cấp tín dụng tối đa vượt giới hạn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (Khoản 7 Điều 136 của Luật Các tổ chức tín dụng 2024).

  Bộ Tài chính

  - Nghị định của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (Khoản 2 Điều 16; Khoản 2 Điều 17; Khoản 1 Điều 19; Khoản 4 Điều 20; Khoản 4 Điều 22; Điều 26 của Luật Các tổ chức tín dụng 2024).

  - Nghị định của Chính phủ quy định về cơ chế tài chính của ngân hàng chính sách (Điều 26 của Luật Các tổ chức tín dụng 2024) và các quy định khác có liên quan.

  Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  Nghị định của Chính phủ quy định về chế độ tiền lương và phụ cấp đối với cán bộ, viên chức ngân hàng chính sách (Điều 26 của Luật Các tổ chức tín dụng 2024) và các quy định khác có liên quan.

  Bộ Tài nguyên và Môi trường

  Nghị định của Chính phủ quy định về đăng ký biến động đất đai đối với tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của khoản nợ có nguồn gốc từ khoản nợ xấu của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (Khoản 4 Điều 198 của Luật Các tổ chức tín dụng 2024) và các quy định khác có liên quan.

  Bộ Tư pháp

  Nghị định của Chính phủ quy định về đăng ký thế chấp đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai của khoản nợ có nguồn gốc từ khoản nợ xấu của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (Khoản 4 Điều 198 của Luật Các tổ chức tín dụng 2024) và các quy định khác có liên quan.

  Đối với văn bản đã được đưa vào Chương trình công tác của Chính phủ, Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của bộ, ngành: Cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm cập nhật nội dung đã được rà soát phải sửa đổi, bổ sung hoàn thiện theo đúng quy định. Đồng thời, chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện trước Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

  Đối với các văn bản chưa có trong Chương trình công tác của Chính phủ, Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của bộ, ngành: Chủ động rà soát, báo cáo cấp có thẩm quyền đưa vào Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời, chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện trước Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

  Quyết định 257-QĐ-TTg cũng nêu rõ, thời gian để hoàn thành, thực hiện rà soát, xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản, đảm bảo văn bản có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2024.

  Xem thêm bài viết liên quan: Những thay đổi đáng chú ý của Luật Các tổ chức tín dụng 2024

   
  248 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn phucpham2205 vì bài viết hữu ích
  admin (Cách đây 12 giờ, 42 phút)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận