Sau ngày 01/01/2025, hộ gia đình không còn là đối tượng người sử dụng đất

Chủ đề   RSS   
 • #611638 17/05/2024

  lamtuyet9366
  Top 500
  Chồi

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:04/05/2024
  Tổng số bài viết (170)
  Số điểm: 1333
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 7 lần


  Sau ngày 01/01/2025, hộ gia đình không còn là đối tượng người sử dụng đất

  Theo Luật Đất đai 2024, có nhiều thay đổi quan trọng liên quan đến việc sử dụng đất tại Việt Nam. Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất là “Sau ngày 01/01/2025, hộ gia đình sẽ không còn được coi là đối tượng thuộc người sử dụng đất”

  Luật Đất đai 2024 đề xuất nhiều sửa đổi để cải thiện quản lý và sử dụng đất đai tại Việt Nam. Việc “loại bỏ” hộ gia đình khỏi các đối tượng thuộc người sử dụng đất.

  Thay vào đó, chỉ có cá nhân và tổ chức mới được xem là đối tượng hợp pháp có quyền sử dụng đất. Điều này có thể ảnh hưởng lớn đến các hộ gia đình đang sở hữu và sử dụng đất. 

   

  (1) Sau ngày 01/01/2025, hộ gia đình không còn là đối tượng người sử dụng đất

  Căn cứ theo khoản 25 Điều 3 Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình sử dụng đất là những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, đang sống chung và có quyền sử dụng đất chung tại thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất trước ngày Luật Đất đai 2024 có hiệu lực thi hành.

  Hiện nay, theo Điều 5 Luật Đất đai năm 2013, hộ gia đình là một trong những đối tượng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

  Quyền sử dụng đất của hộ gia đình được ghi nhận trên giấy chứng nhận và thường bao gồm cả quyền sử dụng đất của các thành viên trong gia đình.

  Tuy nhiên theo Điều 4 Luật đất đai năm 2024 quy định về người sử dụng đất như sau:

  Người sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; đang sử dụng đất ổn định, đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất mà chưa được Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; nhận quyền sử dụng đất; thuê lại đất theo quy định của Luật này, bao gồm:

  -  Tổ chức trong nước gồm:

  Cơ quan nhà nước, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, đơn vị vũ trang nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức khác theo quy định của pháp luật;

   Tổ chức kinh tế theo quy định của Luật Đầu tư, trừ trường hợp quy định tại khoản 7 Điều 4 (sau đây gọi là tổ chức kinh tế)

  - Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

  - Cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam (sau đây gọi là cá nhân)

  - Cộng đồng dân cư

  - Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao gồm cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện khác của nước ngoài có chức năng ngoại giao được Chính phủ Việt Nam thừa nhận; cơ quan đại diện của tổ chức thuộc Liên hợp quốc, cơ quan hoặc tổ chức liên chính phủ, cơ quan đại diện của tổ chức liên chính phủ.

  - Người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

  - Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

  Như vậy, so với Luật đất đai năm 2013, tại Luật đất đai năm 2024 thì hộ gia đình không còn là đối tượng người được sử dụng đất.

  Đối với trường hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho đại diện hộ gia đình trước ngày Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực thi hành, nếu các thành viên có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình có nhu cầu thì được cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và ghi đầy đủ tên các thành viên có chung quyền sử dụng đất.

  Việc xác định các thành viên có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình để ghi tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do các thành viên này tự thỏa thuận và chịu trách nhiệm trước pháp luật (theo khoản 4 Điều 256 Luật Đất đai năm 2024)

  (2) Xử lý quyền sử dụng đất với hộ gia đình đã được giao đất trước đây

  Quy định mới này sẽ khắc phục những vấn đề khó khăn, bất cập đã gặp phải trong việc xác định phần giá trị sử dụng của từng thành viên đối với đất chung. Tuy nhiên, việc bỏ hộ gia đình ra khỏi đối tượng người sử dụng đất thì quyền sử dụng đất của những hộ gia đình đã được giao đất, cho thuê đất trước đây sẽ được xử lý thế nào?

  Cụ thể theo Điều 259 Luật Đất đai năm 2024 quy định về xử lý quyền sử dụng đất của hộ gia đình như sau:

  - Hộ gia đình sử dụng đất được xác định theo quy định của pháp luật về đất đai trước ngày Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực thi hành thì được tham gia quan hệ pháp luật về đất đai với tư cách nhóm người sử dụng đất mà có chung quyền sử dụng đất quy định tại khoản 2 Điều 27 của Luật Đất đai năm 2024.

  Hộ gia đình sử dụng đất đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất trước ngày Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực thi hành thì có quyền và nghĩa vụ như quyền và nghĩa vụ của cá nhân sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2024.

  - Khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình để thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được phê duyệt thì phải ghi cụ thể các cá nhân là thành viên hộ gia đình có quyền sử dụng đất vào quyết định giao đất, cho thuê đất.

  - Hộ gia đình được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trước ngày Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục sử dụng đất trong thời hạn sử dụng đất còn lại. 

  Khi hết thời hạn sử dụng đất thì được gia hạn sử dụng đất theo hình thức giao đất, cho thuê đất cho các cá nhân là thành viên hộ gia đình đó theo quy định của Luật Đất đai năm 2024.

  Tóm lại, hộ gia đình sẽ không còn là đối tượng thuộc người sử dụng đất sau ngày 01/01/2025. Đối với quyền sử dụng đất của những hộ gia đình đã được giao đất, cho thuê đất trước đây sẽ được xử lý theo Điều 259 Luật Đất đai năm 2024 .

   
  507 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận