Sáp nhập, hợp nhất cấp huyện, cấp xã không đạt 50% tiêu chuẩn

Chủ đề   RSS   
 • #511948 10/01/2019

  nguyenducphong_123456
  Top 500
  Male
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/11/2018
  Tổng số bài viết (154)
  Số điểm: 3561
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 122 lần


  Sáp nhập, hợp nhất cấp huyện, cấp xã không đạt 50% tiêu chuẩn

  Đó là một nội dung quan trọng trong hai Dự thảo Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ.

  Nghị quyết chỉ đạo thực hiện việc sáp nhập,hợp nhất các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã chưa đạt 50% cả hai tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên, quy mô dân số

  A. Dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

  Nội dung của Dự thảo Nghị quyết gồm 04 chương, 23 điều, gồm:

  Chương I: Quy định chung: 07 điều

  Chương II: Trình tự, thủ tục xây dựng và phê duyệt đề án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã giai đoạn 2019-2021: 04 điều

  Chương III: Trình tự, thủ tục xây dựng và thông qua đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã : 05 điều

  Chương IV: Tổ chức thực hiện và hiệu lực thi hành: 7 điều

  Một số nội dung nổi bật tại Dự thảo Nghị quyết:

  I. Việc sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã không đạt tiêu chuẩn quy định này bao gồm:

  - Sáp nhập, hợp nhất nguyên trạng một hoặc một số đơn vị hành chính chưa đạt tiêu chuẩn vào đơn vì hành chính cùng cấp liền kề

  - Điều chỉnh chia tách một phần diện tích tự nhiên và dân số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã để sáp nhập vào đơn vị hành chính cùng cấp

  II. Một số nguyên tắc sắp xếp

  1. Ưu tiên sáp nhập, hợp nhất đơn vị hành chính chưa đạt tiêu chuẩn vào đơn vị cùng cấp liền kề đã từng chia tách trước đây hoặc có sự tương đồng về điều kiện địa lý – tự nhiện, phong tục, tập quán, lối sống

  2. Không bắt buộc phải thực hiện sáp nhập, hợp nhất cả đơn vị hành chính; có thể điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của đơn vị hành chính để sáp nhập, hợp nhất với đơn vị hành chính khác nhưng đơn vị hành chính sau điều chỉnh vẫn phải đáp ứng một số điều kiện theo quy định

  3. Khi sáp nhập, hợp nhất hai đơn vị hành chính chưa đạt 50% cả hai tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên, quy mô dân số tạo thành một đơn vị hành chính mới không nhất thiết phải đủ điều kiện theo quy định, nhưng phải đáp ứng ít nhất 1 trong các điều kiện sau:

  + Có một tiêu chuẩn đạt từ 100% trở lên, tiêu chuẩn còn lại phải đạt trên 50% theo quy định

  + Có một tiêu chuẩn đạt từ 200% trở lên, tiêu chuẩn còn lại phải đạt trên 25% theo quy định

  + Có một tiêu chuẩn đạt từ 300% theo quy định trở lên

  +  Có từ 03 đơn vị hành chính cùng cấp trở lên sáp nhập, hợp nhất thành một đơn vị hành chính cùng cấp mới

  III. Những đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã không bắt buộc thực hiện sắp xếp

  -  Có điều kiện vị trí địa lý – tự nhiên biệt lập với các đơn vị hành chính khác ở khu vực cù lao, hải đảo

  - Có truyền thống, lịch sự hình thành và ổn định từ trước năm 1945 đến nay

  - Có vị trí trọng yếu về quốc phòng, an ninh, khu vực biên giới mà nếu sắp xếp, sáp nhập với đơn vị hành chính khác là xáo trộn, tạo bất ổn về quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội

  IV. Trình tự, thủ tục xây dựng và phê duyệt đề án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã giai đoạn 2019-2021

  - Xây dựng đề án tổng thể

  - Thông qua Tỉnh ủy, Thành ủy và trình Chính phủ về đề án tổng thể

  - Thẩm định đề án tổng thể

  - Phê duyệt đề án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã

  V. Kinh phí thực hiện

  - Kinh phí sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã do ngân sách địa phương đảm bảo

  - Kinh phí khảo sát hiện trạng, thẩm định, thẩm tra các đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã của các cơ quan Trung ương liên quan do Ngân sách Trung ương đảm bảo theo quy định

  B. Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ

  Ban hành kèm theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội là Nghị quyết của Chính Phủ ban hành kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã giai đoạn 2019 - 2021. Trong đó nêu lên rõ lộ trình thực hiện cụ thể để sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã trong từng năm

  Lộ trình thực hiện cụ thể của từng năm:

  Năm 2019:

  + Rà soát và sửa đổi các quy định pháp luật liên quan

  + Sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã chưa đạt 50% của cả hai chỉ tiêu diện tích tự nhiên và quy mô dân số

  + Sắp xếp lại cán bộ dôi dư đối với các đơn vị hành chính bị sáp nhập, hợp nhất

  Năm 2020:

  + Chậm nhất trong Quý I phải thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã chưa đạt 50% của cả hai chỉ tiêu diện tích tự nhiên và quy mô dân số còn lại chưa hoàn thành trong năm 2019

  +  Tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp huyện, xã nhiệm kỳ 2020-2025 tại những đơn vị hành chính mới được sắp xếp

  Năm 2021:

  + Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu HĐND và kiện toàn tổ chức HĐND, UBND cấp huyện, cấp xã, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại những đơn vị hành chính mới được sắp xếp

  + Tổng kết việc sắp xếp

  + Rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các quy định pháp luật làm cơ sở cho việc sắp xếp trong giai đoạn 2022-2030

  Sau khi hoàn thành xong việc điều chỉnh thì một số việc cần phải tiếp tục hoàn thành gồm:

  + Sắp xếp lại bộ máy, bố trí lại đội ngũ cán bộ, công chức và giải quyết chế độ, chính sách dôi dự tại các đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã sau khi sáp nhật, hợp nhất

  + Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin ở địa phương để nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp các dịch vụ công, mở rộng thực hiện mô hình trung tâm phục vụ hành chính theo hướng một cửa, một cửa liên thông

  + Thực hiện chuyển đổi giấy tờ cho nhân dân, các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp

  Mọi người xem thêm nội dung chi tiết dưới file đính kèm

   
  5150 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #512296   15/01/2019

  Lunakhung123
  Lunakhung123
  Top 500
  Female
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:07/06/2016
  Tổng số bài viết (297)
  Số điểm: 2489
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 68 lần


  Mình có tìm hiểu thấy có Đề án Chính phủ trình thống kê từ các địa phương thì có 16 đơn vị hành chính cấp huyện và 631 đơn vị hành chính cấp xã chưa đủ 2 tiêu chuẩn về diện tích và dân số sẽ được sáp nhập. Tuy nhiên lại không biết danh sách cụ thể các huyện, xã này là gì.

   
  Báo quản trị |