Sắp có Thông tư quy định ĐỊNH MỨC BIÊN CHẾ công chức trong các cơ quan, đơn vị hành chính ngành LĐ-TB-XH

Chủ đề   RSS   
 • #570017 03/04/2021

  vankhanhnhu
  Top 200
  Female
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:10/11/2020
  Tổng số bài viết (445)
  Số điểm: 8732
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 530 lần


  Sắp có Thông tư quy định ĐỊNH MỨC BIÊN CHẾ công chức trong các cơ quan, đơn vị hành chính ngành LĐ-TB-XH

  Định mức biên chế công chức - Minh họa

  Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm công chức và định mức biên chế trong cơ quan, đơn vị hành chính thuộc ngành này. Thông tư quy định chi tiết định mức biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức trực thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và đối với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

  Cụ thể, Điều 10, Điều 11 Dự thảo quy định một số điểm đáng chú ý sau:

  *Về định mức biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức trực thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

  1. Đối với Vụ chuyên môn thuộc Bộ và các cơ quan hành chính tương đương không có cấp phòng trong Vụ, định mức biên chế công chức quy định cụ thể như sau:

  a) Vụ trưởng và tương đương: 01 công chức;

  b) Phó Vụ trưởng và tương đương: được bố trí từ 01 đến 03 công chức; trường hợp đặc biệt có thể bố trí nhiều hơn 03 công chức do cấp có thẩm quyền quyết định nhưng phải đảm bảo số lượng cấp phó bình quân tại các cơ quan hành chính của Bộ không vượt quá 03 công chức;

  c) Chuyên viên tham mưu, giúp việc: bố trí công chức làm việc theo vị trí việc làm đảm bảo tổng số công chức của Vụ đạt tối thiểu 15 biên chế công chức.

  2. Đối với Vụ thuộc Tổng cục thuộc Bộ, định mức biên chế công chức quy định cụ thể như sau:

  a) Vụ trưởng: bố trí 01 công chức;

  b) Phó Vụ trưởng: Vụ có từ 15 đến 20 biên chế công chức được bố trí không quá 02 cấp phó; có trên 20 biên chế công chức được bố trí không quá 03 cấp phó;

  c) Chuyên viên tham mưu, giúp việc: bố trí công chức làm việc theo vị trí việc làm đảm bảo tổng số công chức của Vụ thuộc Tổng cục đạt tối thiểu 15 biên chế công chức (bao gồm cả lãnh đạo).

  3. Đối với Cục thuộc Bộ, định mức biên chế công chức quy định cụ thể như sau:

  a) Cục trưởng: 01 công chức;

  b) Phó Cục trưởng: được bố trí từ 01 đến 03 công chức; trường hợp đặc biệt có thể bố trí nhiều hơn 03 công chức do cấp có thẩm quyền quyết định nhưng phải đảm bảo số lượng cấp phó bình quân tại các cơ quan hành chính của Bộ không vượt quá 03 công chức;

  c) Phòng thuộc Cục, định mức biên chế quy định cụ thể như sau:

  - Trưởng phòng thuộc Cục: 01 công chức;

  - Phó trưởng phòng thuộc Cục: phòng thuộc Cục có từ 07 đến 09 biên chế công chức được bố trí 01 phó trưởng phòng; có từ 10 đến 15 biên chế được bố trí không quá 02 phó trưởng phòng; có từ 16 biên chế công chức trở lên được bố trí không quá 03 phó trưởng phòng.

  d) Chuyên viên tham mưu, giúp việc (bao gồm các vị trí việc làm: nghiệp vụ chuyên ngành, chuyên môn dùng chung, hỗ trợ phục vụ) được định biên đảm bảo các tiêu chí sau:

  - Tổng số công chức của Cục phải đảm bảo đạt tối thiểu 30 biên chế công chức;

  - Tổng số công chức của Phòng thuộc Cục phải đảm bảo đạt tối thiểu 07 biên chế công chức.

  4. Đối với Cục (nếu có) thuộc Tổng cục, thuộc Bộ, định mức biên chế công chức quy định cụ thể như sau:

  a) Cục trưởng : 01 công chức;

  b) Phó Cục trưởng: Cục có dưới 04 tổ chức được bố trí không quá 02 cấp phó; có từ 04 tổ chức trở lên được bố trí không quá 03 cấp phó;

  c) Phòng thuộc Cục định mức biên chế quy định cụ thể như sau:

  - Trưởng phòng: 01 công chức;

  - Phó trưởng phòng: phòng có từ 07 đến 09 biên chế công chức được bố trí 01 phó trưởng phòng; có từ 10 đến 15 biên chế được bố trí không quá 02 phó trưởng phòng; có từ 16 biên chế công chức trở lên được bố trí không quá 03 phó trưởng phòng.

  d) Chuyên viên tham mưu, giúp việc (bao gồm các vị trí việc làm:nghiệp vụ chuyên ngành, chuyên môn dùng chung, hỗ trợ phục vụ) được định biên đảm bảo các tiêu chí sau:

  - Tổng số công chức của Cục phải đảm bảo đạt tối thiểu 30 biên chế công chức (bao gồm cả lãnh đạo cục, phòng);

  - Tổng số công chức của Phòng phải đảm bảo đạt tối thiểu 07 biên chế công chức (bao gồm cả lãnh đạo phòng).

  *Về định mức biên chế công chức đối với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

  1. Giám đốc Sở: 01 biên chế công chức.

  2. Phó Giám đốc Sở: được bố trí từ 01 đến 03 Phó Giám đốc; trường hợp đặc biệt có thể bố trí hơn 03 cấp phó do cấp có thẩm quyền quyết định.

  3. Đối với Phòng chuyên môn thuộc Sở, định mức biên chế được quy định cụ thể như sau:

  a) Trưởng phòng: 01 công chức

  b) Phó Trưởng phòng thuộc Sở

  - Phòng thuộc Sở của Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có dưới 10 biên chế công chức, phòng thuộc sở của cấp tỉnh loại I có dưới 09 biên chế công chức và phòng thuộc sở của cấp tỉnh loại II và loại III có dưới 08 biên chế công chức được bố trí 01 Phó Trưởng phòng;

  - Phòng thuộc sở của Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có từ 10 đến 14 biên chế công chức, phòng thuộc sở của cấp tỉnh loại I có từ 09 đến 14 biên chế công chức và phòng thuộc sở của cấp tỉnh loại II và loại III có từ 08 đến 14 biên chế công chức được bố trí không quá 02 Phó Trưởng phòng;

  - Phòng thuộc Sở có từ 15 biên chế công chức trở lên được bố trí không quá 03 Phó Trưởng phòng.

  c) Chuyên viên tham mưu, giúp việc: bố trí tối thiểu 07 biên chế công chức (bao gồm Trường phòng và Phó Trưởng phòng) đối với Phòng thuộc sở Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh; bố trí tối thiểu 06 biên chế công chức (bao gồm Trường phòng và Phó Trưởng phòng) đối với Phòng thuộc Sở của cấp tỉnh lại I; tối thiểu 05 biên chế công chức (bao gồm Trường phòng và Phó Trưởng phòng) đối với Phòng thuộc Sở của cấp tỉnh loại II và loại III.

  4. Đối với Chi cục thuộc Sở (nếu có), định mức biên chế đảm bảo bố trí tối thiểu 12 biên chế công chức, cụ thể như sau:

  a) Chi cục trưởng: bố trí 01 công chức;

  b) Phó Chi cục trưởng:

  - Chi cục có từ 01 đến 03 phòng và tương đương được bố trí 01 Phó Chi cục trưởng;

  - Chi cục không có phòng hoặc có từ 04 phòng và tương đương trở lên được bố trí không quá 02 Phó Chi cục trưởng.

  c) Phòng thuộc Chi cục thuộc Sở, định mức biên chế tối thiểu 05 biên chế công chức, cụ thể như sau:

  - Trưởng phòng thuộc Chi cục: bố trí 01 công chức;

  - Phó trưởng phòng thuộc Chi cục: phòng có dưới 07 biên chế công chức được bố trí 01 Phó Trưởng phòng; phòng có từ 07 biên chế công chức trở lên được bố trí không quá 02 Phó trưởng phòng.

  d) Chuyên viên tham mưu, giúp việc được định biên đảm bảo các tiêu chí sau:

  - Tổng số công chức của Chi cục thuộc Sở phải đảm bảo đạt tối thiểu 12 biên chế công chức;

  - Tổng số công chức của Phòng thuộc Chi cục thuộc Sở phải đảm bảo đạt tối thiểu 05 biên chế công chức.

  Ngoài ra, Dự thảo Thông tư còn quy định về định mức biên chế công chức Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

  Xem chi tiết dự thảo tại file đính kèm dưới đây.

   

   
  960 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn vankhanhnhu vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (03/04/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận