Quyết liệt chỉ đạo xử lý trụ sở, tài sản công tại các đơn vị thuộc ĐVHC cấp huyện, xã đã sắp xếp lại

Chủ đề   RSS   
 • #607608 20/12/2023

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2223)
  Số điểm: 77774
  Cảm ơn: 69
  Được cảm ơn 1640 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Quyết liệt chỉ đạo xử lý trụ sở, tài sản công tại các đơn vị thuộc ĐVHC cấp huyện, xã đã sắp xếp lại

  Ngày 18/12/2023, Bộ Tài chính ban hành Công điện 02/CĐ-BTC về việc tăng cường xử lý tài sản, trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức ở các đơn vị hành chính đã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2019-2021 và phương án thực hiện giai đoạn 2023-2030.

  Nhằm tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xử lý trụ sở, tài sản công khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, Bộ trưởng Bộ Tài chính đề nghị Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quan tâm chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

  (1) Quyết liệt chỉ đạo, đôn đốc, tổ chức thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý trụ sở (nhà, đất), tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã được sắp xếp theo quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công, Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công, Nghị định 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 67/2017/NĐ-CP, Thông tư 37/2018/TT-BTC ngày 16/4/2018, Thông tư 125/2021/TT-BTC ngày 30/12/2021 của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính:

  - Đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa bàn sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021:

  + Rà soát lại tình hình phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất và tình hình thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc đối tượng phải sắp xếp lại; trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch để hoàn thành việc phê duyệt phương án sắp xếp và hoàn thành việc thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất trong năm 2024.

  + Về phương án xử lý: Căn cứ hình thức xử lý tài sản công quy định tại Điều 40 Luật quản lý, sử dụng tài sản công, Nghị định 151/2017/NĐ-CP, Điều 7 Nghị định 167/2017/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 7 Điều 1 Nghị định 67/2021/NĐ-CP), Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ cơ quan trung ương lập phương án xử lý cho phù hợp. 

  Các Bộ, cơ quan trung ương có trụ sở cơ quan, đơn vị ngành dọc đóng tại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2019-2021 nay không có nhu cầu sử dụng thì căn cứ các hình thức xử lý nhà, đất tại Nghị định 167/2017/NĐ-CP,Nghị định 67/2021/NĐ-CP của Chính phủ để thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất; trong đó lưu ý chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ: “Khẩn trương chuyển giao các trụ sở, nhà, đất cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để quản lý, sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí, tiêu cực, tham nhũng” tại mục 2 Công điện 771/CĐ-TTg ngày 29/8/2023.

  + Đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh, cập nhật quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quy hoạch có liên quan; thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai, xác định giá khởi điểm để đấu giá trong bán, chuyển nhượng tài sản công. Việc bán, chuyển nhượng (bao gồm cả việc bán thanh lý) tài sản phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng pháp luật.

  Các trường hợp xử lý theo hình thức điều chuyển, chuyển giao nhà, đất về địa phương quản lý, xử lý thì phải thực hiện ngay việc bàn giao, tiếp nhận để đưa vào sử dụng hoặc xử lý theo quy định; hạn chế tối đa việc để tài sản không sử dụng, hư hỏng, xuống cấp.

  + Tổ chức các đoàn, tổ công tác để trực tiếp đôn đốc, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất, tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa bàn triển khai chậm, còn nhiều nhà, đất, tài sản công chưa được sắp xếp lại, xử lý hoặc phát sinh vướng mắc.

  - Đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa bàn sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030:

  + Đẩy nhanh tiến độ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của địa phương. Căn cứ phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập danh sách và dự kiến phương án xử lý trụ sở, tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý tại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện sắp xếp. Việc lập danh sách và dự kiến phương án xử lý phải được thực hiện đồng thời với quá trình xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, được tổng hợp vào Đề án để báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt.

  + Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm thông tin kịp thời Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã cho các Bộ, cơ quan trung ương để Bộ, cơ quan trung ương lập danh sách và dự kiến phương án sắp xếp lại, xử lý trụ sở, tài sản công thuộc phạm vi quản lý.

  + Trong thời gian chờ cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, các Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo cơ quan quản lý tài sản công và cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý chủ động triển khai ngay các bước trong quy trình sắp xếp nhà, đất (kê khai báo cáo, tổng hợp phương án, kiểm tra hiện trạng sử dụng nhà, đất; lập phương án xử lý nhà, đất) để ngay sau khi Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, các Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt phương án xử lý hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý theo quy định.

  + Rà soát, xem xét tạm dừng phê duyệt, thực hiện các dự án đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp trụ sở tại những đơn vị hành chính dự kiến nhập, điều chỉnh vào đơn vị hành chính khác, bảo đảm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Thông báo số 2646/TB-TTKQH ngày 19/7/2023 của Tổng Thư ký Quốc hội.

  (2) Các Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý trụ sở, tài sản công của các cơ quan, tổ chức tại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đúng thời hạn, đảm bảo công khai, minh bạch, tránh thất thoát, lãng phí theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ tại Công điện 771/CĐ-TTg ngày 29/8/2023. Xử lý nghiêm trách nhiệm của các tập thể, cá nhân không thực hiện hoặc chậm thực hiện việc kê khai, báo cáo, tổng hợp, lập phương án xử lý và tổ chức thực hiện phương án xử lý đối với tài sản, trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

  (3) Hàng quý, trước ngày mùng 05 tháng đầu của quý sau, các Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổng hợp kết quả tình hình thực hiện việc xử lý tài sản, trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức ở các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021 và phương án thực hiện cho giai đoạn 2023-2030 (theo Mẫu đính kèm) và gửi về Bộ Tài chính báo cáo cấp có thẩm quyền.

  Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc về việc xử lý trụ sở, tài sản công khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, đề nghị các Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để phối hợp xử lý.

  Xem chi tiết tại Công điện 02/CĐ-BTC ngày 18/12/2023.

   
  173 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  admin (05/02/2024)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận