Quyết định bầu thành viên Hội đồng quản trị được lập khi nào?

Chủ đề   RSS   
 • #600463 24/03/2023

  nghiahuyduong

  Sơ sinh

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:22/03/2023
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 91
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  Quyết định bầu thành viên Hội đồng quản trị được lập khi nào?

  Tôi thắc mắc không biết là quyết định bầu các thành viên của Hội đồng quản trị sẽ được lập ra trước hay sau khi có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư? Mong nhận được lời giải đáp của mọi người.

   
  116 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nghiahuyduong vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (24/03/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #600484   24/03/2023

  concobebee
  concobebee
  Top 500
  Mầm

  Vietnam
  Tham gia:26/09/2022
  Tổng số bài viết (173)
  Số điểm: 980
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 28 lần


  Quyết định bầu thành viên Hội đồng quản trị được lập khi nào?

  Căn cứ Điều 147 Điều 22 Luật Doanh nghiệp 2020
   
  "Điều 147. Hình thức thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
  1. Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.
  2. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:
  a) Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ công ty;
  b) Định hướng phát triển công ty;
  c) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
  d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
  đ) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;
  e) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;
  g) Tổ chức lại, giải thể công ty."
   
  "Điều 22. Hồ sơ đăng ký công ty cổ phần
  1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
  2. Điều lệ công ty.
  3. Danh sách cổ đông sáng lập; danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.
  4. Bản sao các giấy tờ sau đây:
  a) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân, người đại diện theo pháp luật;
  b) Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với cổ đông là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền; giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức.
  Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
  c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư."
   
  Theo quy định trên, thành viên Hội đồng quản trị được bầu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Trong khi đó, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thuộc hồ sơ đăng ký công ty cổ phần đối với nhà đầu tư nước ngoài quy định tại Điều 22 Luật Doanh nghiệp 2020. Do đó giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp phải có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) sẽ có trước giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Vì vậy việc thành lập hội đồng quản trị phải từ khi công ty đã được thành lập, nghĩa là phải có giấy chứng nhân đăng ký đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
   
  Báo quản trị |  
 • #600724   28/03/2023

  minhcong99
  minhcong99
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/03/2022
  Tổng số bài viết (437)
  Số điểm: 3985
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 36 lần


  Quyết định bầu thành viên Hội đồng quản trị được lập khi nào?

  Căn cứ Điều 138 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về bầu thành viên Hội đồng quản trị như sau:
   
  Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông
   
  1. Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần.
   
  2. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau đây:
   
  a) Thông qua định hướng phát triển của công ty;
   
  b) Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần;
   
  c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;
   
  d) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định một tỷ lệ hoặc một giá trị khác;
   
  đ) Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
   
  e) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;
   
  g) Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
   
  h) Xem xét, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên gây thiệt hại cho công ty và cổ đông công ty;
   
  i) Quyết định tổ chức lại, giải thể công ty;
   
  k) Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
   
  l) Phê duyệt quy chế quản trị nội bộ; quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
   
  m) Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập; quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm tra hoạt động của công ty, bãi miễn kiểm toán viên độc lập khi xét thấy cần thiết;
   
  n) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.
   
  Theo đó, việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên được tiến hành tại Đại hội đồng cổ đông. Như vậy, công ty phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông để bầu ra Hội đồng quản trị, việc bầu này sẽ tiến hành sau thời điểm được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
   
  Báo quản trị |