Quyết định 116/QĐ-BGTVT: Phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ GTVT

Chủ đề   RSS   
 • #598798 20/02/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 50
  Cao học

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (1748)
  Số điểm: 58141
  Cảm ơn: 98
  Được cảm ơn 1541 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Quyết định 116/QĐ-BGTVT: Phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ GTVT

  Ngày 17/02/2023 Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Quyết định 116/QĐ-BGTVT năm 2023 về việc phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải. 
   
  Cụ thể, trách nhiệm, quyền hạn của Thứ trưởng trong phạm vi nhiệm vụ được Bộ trưởng phân công như sau:
   
  quyet-dinh-116-qd-bgtvt-phan-cong-nhiem-vu-lanh-dao-bo-gtvt
   
  Theo đó, trong phạm vi lĩnh vực được giao trực tiếp chỉ đạo, tổng hợp, Thứ trưởng chủ động chỉ đạo, xử lý công việc; sử dụng quyền hạn của Bộ trưởng và nhân danh Bộ trưởng để kiểm tra, đôn đốc, giải quyết công việc.
   
  Đồng thời chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Đối với những nhiệm vụ do Bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo, Thứ trưởng được phân công giúp Bộ trưởng xử lý báo cáo Bộ trưởng trước khi thực hiện.
   
  Ngoài ra, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ trong việc xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển, cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật quản lý ngành liên quan đến lĩnh vực được phân công; tổ chức triển khai thực hiện, kiểm tra, theo dõi tình hình thực hiện.
   
  Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, phối hợp các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật thuộc lĩnh vực mình phụ trách; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.
   
  Đặc biệt, thường xuyên theo dõi và xử lý các vấn đề cụ thể thuộc thẩm quyền được phân công và những vấn đề còn có ý kiến khác nhau giữa các Bộ, ngành, địa phương, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; chủ động phối hợp công tác với các cơ quan, tổ chức, các hội nghề nghiệp hoạt động trong lĩnh vực được phân công.
   
  Đề xuất với Bộ trưởng các chủ trương, chính sách, pháp luật, cơ chế, phương thức, giải pháp nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ đối với các lĩnh vực công tác được phân công.
   
  Thứ trưởng không xử lý các vấn đề không được Bộ trưởng phân công và các vấn đề không thuộc thẩm quyền của Thứ trưởng.
   
  Bên cạnh đó, thứ trưởng phải kịp thời báo cáo và xin ý kiến Bộ trưởng trước khi quyết định những vấn đề lớn, quan trọng, nhạy cảm; những vấn đề lớn có ý kiến khác nhau giữa Bộ GTVT với các Bộ, ngành, địa phương.
   
  Những vấn đề do Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ hoặc các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước trực tiếp chỉ đạo; những vấn đề mới phát sinh chưa có trong quy định.
   
  Hàng năm, báo cáo Bộ trưởng và tập thể Lãnh đạo Bộ tình hình các cơ quan, đơn vị được phân công quản lý, đánh giá, nhận xét và kiến nghị các vấn đề cần giải quyết.
   
  Tham gia các Ban chỉ đạo nhà nước, tổ chức phối hợp liên ngành liên quan đến các lĩnh vực phụ trách hoặc được Bộ trưởng phân công (cụ thể tại phụ lục kèm theo).
   
  Các Thứ trưởng được Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng phân công nhiệm vụ bao gồm:
   
  - Thứ trưởng Lê Đình Thọ.
   
  - Thứ trưởng Lê Anh Tuấn.
   
  - Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm.
   
  - Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang.
   
  - Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy.
   
  Xem thêm Quyết định 116/QĐ-BGTVT tải về ban hành ngày 17/02/2023.
   
  113 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (20/02/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận