Quyền và nghĩa vụ của của các bên trong hoạt động nhượng quyền thương mại?

Chủ đề   RSS   
 • #604073 18/07/2023

  Hong312
  Top 75
  Lớp 5

  Vietnam --> Đăk Lăk
  Tham gia:05/05/2021
  Tổng số bài viết (814)
  Số điểm: 6890
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 131 lần


  Quyền và nghĩa vụ của của các bên trong hoạt động nhượng quyền thương mại?

  Nhượng quyền thương mại là hoạt động thương mại; theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá; cung ứng dịch vụ theo các điều kiện nhất định

  1. Điều kiện nhượng quyền thương mại

  Căn cứ theo điều 284 Luật Thương mại 2005 bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo các điều kiện sau đây

  Việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ được tiến hành theo cách thức tổ chức kinh doanh do bên nhượng quyền quy định và được gắn với nhãn hiệu hàng hoá, bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của bên nhượng quyền.

  Bên nhượng quyền có quyền kiểm soát và trợ giúp cho bên nhận quyền trong việc điều hành công việc kinh doanh.

  Bên nhận quyền” là thương nhân được nhận quyền thương mại, bao gồm cả Bên nhận quyền thứ cấp trong mối quan hệ với Bên nhượng quyền thứ cấp.

  2. Nội dung của quyền thương mại

  Quyền thương mại bao gồm một, một số hoặc toàn bộ các quyền sau đây

  Quyền được Bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu Bên nhận quyền tự mình tiến hành công việc kinh doanh cung cấp hàng hoá hoặc dịch vụ theo một hệ thống do Bên nhượng quyềnquy định và được gắn với nhãn hiệu hàng hoá, tên thương mại, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của BNQ.

  Quyền được BNQ thứ cấp cấp lại cho Bên nhận quyền thứ cấp theo hợp đồng chung.

  Quyền được BNQ cấp cho Bên nhận quyền sơ cấp quyền thương mại chung.

  Quyền được BNQ cấp cho Bên nhận quyền quyền thương mại theo hợp đồng phát triển quyền thương mại.

  3. Quyền và nghĩa vụ của của các bên trong hoạt động nhượng quyền thương mại

  Căn cứ theo Điều 286, 287, 288,289 Luật Thương mại 2005 quy định Quyền và nghĩa vụ của của các bên trong hoạt động nhượng quyền thương mại

  - Quyền và nghĩa vụ của của thương nhân nhận quyền thương mại

  Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, thương nhân nhận quyền có các quyền sau đây:

  + Yêu cầu thương nhân nhượng quyền cung cấp đầy đủ trợ giúp kỹ thuật có liên quan đến hệ thống nhượng quyền

  +Yêu cầu thương nhân nhượng quyền đối xử bình đẳng với các thương nhân nhận quyền khác trong hệ thống nhượng quyền

  - Nghĩa vụ của thương nhân nhận nhượng quyền thương mại

  Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, thương nhân nhận quyền có các nghĩa vụ sau đây:

  + Trả tiền nhượng quyền và các khoản thanh toán khác theo hợp đồng.

  + Đầu tư đủ cơ sở vật chất, nguồn tài chính và nhân lực để tiếp nhận các quyền và bí quyết kinh doanh mà bên nhượng quyền chuyển giao.

  + Chấp nhận sự kiểm soát, giám sát và hướng dẫn của bên nhượng quyền; tuân thủ các yêu cầu về thiết kế, sắp xếp địa điểm bán hàng, cung ứng dịch vụ của thương nhân nhượng quyền.

  + Giữ bí mật về bí quyết kinh doanh đã được nhượng quyền; kể cả sau khi hợp đồng nhượng quyền kết thúc hoặc chấm dứt.

  + Ngừng sử dụng nhãn hiệu hàng hoá, tên thương mại, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh và các quyền sở hữu trí tuệ khác (nếu có) hoặc hệ thống của bên nhượng quyền khi kết thúc hoặc chấm dứt hợp đồng

  + Điều hành hoạt động phù hợp với hệ thống nhượng quyền

  + Không được nhượng quyền lại trong trường hợp không có sự chấp thuận của bên nhượng quyền.

  - Quyền và nghĩa vụ của thương nhân nhượng quyền thương mại

  Quyền của thương nhân nhượng quyền

  + Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, thương nhân nhượng quyền có các quyền sau đây:

  + Nhận tiền nhượng quyền

  + Tổ chức quảng cáo cho hệ thống và mạng lưới nhượng quyền thương mại

  + Kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất hoạt động của bên nhận quyền nhằm bảo đảm sự thống nhất của hệ thống nhượng quyền thương mại và sự ổn định về chất lượng hàng hoá, dịch vụ.

  Nghĩa vụ của thương nhân nhượng quyền

  Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, thương nhân nhượng quyền có các nghĩa vụ sau đây:

  + Cung cấp tài liệu hướng dẫn về hệ thống nhượng quyền cho bên nhận quyền

  + Đào tạo ban đầu và cung cấp trợ giúp kỹ thuật thường xuyên cho thương nhân nhận quyền để điều hành hoạt động theo đúng hệ thống nhượng quyền

  + Thiết kế và sắp xếp địa điểm bán hàng; cung ứng dịch vụ bằng chi phí của thương nhân nhận quyền

  + Bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ đối với đối tượng được ghi trong hợp đồng nhượng quyền

  + Đối xử bình đẳng với các thương nhân nhận quyền trong hệ thống nhượng quyền

  Vậy các bên chủ thể trong quan hệ pháp luật cần nắm bắt được các quy định pháp luật cơ bản trên về hoạt động nhượng quyền thương mại trước khi thực hiện nhượng quyền thương mại.

   

   

   

   
  253 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận