Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng hỗ trợ cơ quan hành chính

Chủ đề   RSS   
 • #596567 31/12/2022

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2004 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng hỗ trợ cơ quan hành chính

  Ngày 30/12/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 111/2022/NĐ-CP về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.
   
  Theo đó, quy định quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp như sau: 
   
  quyen-va-nghia-vu-cua-cac-ben-trong-hop-dong-ho-tro-co-quan-hanh-chinh
   
  (1) Hợp đồng thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ
   
  Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập ký kết hợp đồng để thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, đơn vị mình; trường hợp không có đơn vị cung cấp dịch vụ đáp ứng yêu cầu thì ký kết hợp đồng lao động với cá nhân.
   
  Đối với nguyên tắc, điều kiện giao kết hợp đồng; nội dung, quyền, trách nhiệm và các quy định khác.
   
  Thực hiện theo quy định của pháp luật lao động, pháp luật dân sự và quy định của pháp luật khác có liên quan.
   
  (2) Tiêu chuẩn ký HĐLĐ làm công việc hỗ trợ, phục vụ
   
  Cá nhân ký kết HĐLĐ làm công việc hỗ trợ, phục vụ phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:
   
  - Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam.
   
  - Đủ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động và pháp luật chuyên ngành.
   
  - Có dù sức khỏe đi làm việc.
   
  - Có lý lịch được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.
   
  - Có khả năng đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm.
   
  - Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ hoặc đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã phường, thị trấn, cơ sở cai nghiện, cấm đảm nhận công việc.
   
  - Đồng thời phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và theo tiêu chuẩn, điều kiện của vị trí việc làm.
   
  (3) Quyền, nghĩa vụ của các bên ký kết hợp đồng
   
  * Quyền lợi của người lao động
   
  - NLĐ khoản 1 Điều 4 Nghị định 111/2022/NĐ-CP được hưởng tiền lương và các chế độ khác theo thỏa thuận trong HĐLĐ. 
   
  - Tiền lương trong hợp đồng lao động áp dụng một trong hai hình thức: 
   
  + Áp dụng mức tiền lương theo thỏa thuận phù hợp với quy định của pháp luật lao động.
   
  + Áp dụng tiền lương theo bảng lương của công chức, viên chức phù hợp với khả năng ngân sách của cơ quan, tổ chức, đơn vị.
   
  - Thỏa thuận áp dụng tiền lương của công chức, viên chức thì các loại phụ cấp được hưởng (nếu có) được tính vào tiền lương; chế độ nâng bậc lương và các chế độ của công chức.
   
  NLĐ tại khoản 2 Điều 4 Nghị định 111/2022/NĐ-CP không được tính lương biên chế dược cấp có thẩm quyền giao, được áp dụng chế độ, chính sách theo quy định tại Mục II Chương II Luật Cán bộ, công chức năm 2008.
   
  NLĐ làm các công việc quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Nghị định 111/2022/NĐ-CP được hưởng các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật lao động, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
   
  * Nghĩa vụ của người lao động
   
  - Thực hiện các nhiệm vụ theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động và các nhiệm vụ khác được cấp có thẩm quyền giao.
   
  - Tuân thủ nội quy, quy chế, điều lệ của cơ quan, tổ chức, đơn vị.
   
  - Chấp hành quyết định của cấp có thẩm quyền quản lý.
   
  * Đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập
   
  - Thực hiện ký kết hợp đồng trong tổng số hợp đồng được cấp có thẩm quyền quyết định;
   
  - Chi trả lương, thực hiện chế độ, chính sách khác cho người lao động theo thỏa thuận hoặc chi trả theo hợp đồng dịch vụ, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật lao động và quy định của pháp luật khác có liên quan.
   
  * Đối với đơn vị cung cấp dịch vụ
   
  - Đáp ứng dù tiêu chuẩn, điều kiện của lĩnh vực hoạt động.
   
  - Bảo đảm chất lượng cung cấp dịch vụ.
   
  - Bảo đảm tính hợp pháp của văn bằng, chứng chỉ của người lao động đáp ứng được đúng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành.
   
  - Cung cấp dịch vụ theo yêu cầu của bên sử dụng dịch vụ và theo thỏa thuận trong hợp đồng.
   
  Xem thêm Nghị định 111/2022/NĐ-CP có hiệu lực ngày 22/2/2023.
   
  387 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (31/12/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận