Quyền lợi, chính sách khi công chức nhà nước xin thôi việc

Chủ đề   RSS   
 • #602219 28/04/2023

  Quyền lợi, chính sách khi công chức nhà nước xin thôi việc

  Hiện nay, quy định chế độ thôi việc cho công chức nhà nước xin thôi việc là như thế nào? Cơ quan nào chi trả trợ cấp thôi việc cho công chức nhà nước đó?

   

  1. Trường hợp công chức nhà nước thôi việc được hưởng chế độ thôi việc

  Theo quy định tại Điều 3 Nghị định 46/2010/NĐ-CP trường hợp công chức được hưởng chế độ thôi việc như sau:

  - Theo nguyện vọng và được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền đồng ý.

  - Do 02 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ theo quy định tại khoản 3 Điều 58 Luật Cán bộ, công chức 2008.

  2. Mức hưởng trợ cấp thôi việc đối với công chức

  Theo quy định tại Điều 5 Nghị định 46/2010/NĐ-CP thì công chức thôi việc được hưởng trợ cấp thôi việc như sau: cứ mỗi năm làm việc được tính bằng 1/2 (một phần hai) tháng lương hiện hưởng, gồm: mức lương theo ngạch, bậc, phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề và hệ số chênh lệch bảo lưu lương (nếu có). Mức trợ cấp thấp nhất bằng 01 (một) tháng lương hiện hưởng.

  Trong đó:

  Về thời gian làm việc được tính trợ cấp thôi việc được quy định Điều 6 Nghị định 46/2010/NĐ-CP là tổng thời gian tính theo năm có đóng bảo hiểm xã hội (nếu đứt quãng thì được cộng dồn) chưa nhận trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp phục viên, bao gồm:

  + Thời gian làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội;

  + Thời gian làm việc trong quân đội nhân dân và công an nhân dân;

  + Thời gian làm việc trong công ty nhà nước theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

  + Thời gian làm việc theo chỉ tiêu biên chế được cơ quan có thẩm quyền giao trong tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

  + Thời gian được cơ quan, tổ chức, đơn vị cử đi đào tạo, bồi dưỡng;

  + Thời gian nghỉ được hưởng lương theo pháp luật về lao động;

  + Thời gian nghỉ được hưởng chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, dưỡng sức phục hồi sức khỏe theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;

  + Thời gian bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự mà đã được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền kết luận là oan, sai;

  + Thời gian bị tạm đình chỉ công tác theo quy định tại Điều 81 Luật Cán bộ, công chức 2008;

  + Thời gian được bố trí làm việc khi hưởng án treo, cải tạo không giam giữ theo bản án hoặc quyết định của Tòa án.

  Thời gian làm việc trên nếu có tháng lẻ thì được tính như sau:

  + Dưới 03 (ba) tháng thì không tính;

  + Từ đủ 03 (ba) tháng đến đủ 06 (sáu) tháng thì được tính bằng 1/2 (một phần hai) năm làm việc;

  + Từ trên 06 (sáu) tháng đến 12 (mười hai) tháng thì được tính bằng 01 (một) năm làm việc.”

  3. Nguồn kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc cho công chức

  Theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Nghị định 46/2010/NĐ-CP về nguồn kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc:

  - Đối với công chức trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; trong cơ quan, đơn vị thuộc quân đội nhân dân và công an nhân dân thì nguồn kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc được bố trí trong dự toán chi hoạt động thường xuyên được cơ quan có thẩm quyền giao hàng năm.

  - Đối với công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập thì nguồn kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc được thực hiện như sau:

  + Trường hợp thuộc đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên hoặc đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên: nguồn kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc lấy từ kinh phí bảo đảm hoạt động thường xuyên được cấp có thẩm quyền giao hàng năm và từ nguồn thu hoạt động sự nghiệp của đơn vị theo quy định của pháp luật;

  + Trường hợp thuộc đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên: nguồn kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc lấy từ nguồn thu hoạt động sự nghiệp của đơn vị theo quy định của pháp luật.

  => Theo đó, công chức của cơ quan nhà nước xin thôi việc theo nguyện vọng thì sẽ được hưởng chế độ thôi việc từ nguồn kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc được bố trí trong dự toán chi hoạt động thường xuyên được cơ quan có thẩm quyền giao hàng năm cho cơ quan nhà nước đó.

   
  153 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận