Quy trình tổ chức đấu thầu

Chủ đề   RSS   
 • #356350 14/11/2014

  Quy trình tổ chức đấu thầu

  Luật sư xin cho hỏi!

  - Hiện tại đơn vị tôi (BQL dự án cấp huyện) đang lập thủ tục chuẩn bị đấu thầu cho 01 dự án thuộc vốn NSNN, cụ thể:

  - tổng số vốn đầu tư: 50 tỷ; trong đó riêng phần xây lắp là 35 tỷ.

  - Vậy! xin nhờ Luật sư hướng dẫn cho tôi trình tựQuy trình tiến hành tổ chức thực hiện đấu thầu công trình trên, tính từ khi có Quyết định phê duyệt Dự án cho đến kết thúc việc đấu thầu. đồng thời nêu rỏ các điều khoản áp dụng, thời gian thực hiện của từng bước. 

   Đây là lĩnh vực mới, và quy mô công trình khá lớn đối với bản thân tôi, kính mong sự giúp đỡ tận tình của các Luật Sư. Xin chân thành cám ơn!

   
  88750 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn hungtranggl vì bài viết hữu ích
  duyenhhn (16/10/2017)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #356624   15/11/2014

  Ls.NguyenHuyLong
  Ls.NguyenHuyLong
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/04/2011
  Tổng số bài viết (3178)
  Số điểm: 24074
  Cảm ơn: 227
  Được cảm ơn 1267 lần
  Lawyer

  Chào bạn!

  Vấn đề của bạn, luật sư tư vấn như sau:

  Theo quy định cua Luật Thương mại và Luật đấu thầu, quy trình tổ chức đấu thầu được tiến hành theo các bước sau:

  1. Bước 1: Mời thầu: Để tiến hành mới thầu, bên mời thầu tiến hành các công việc sau:

  - Sơ tuyển nhà thầu: Theo điều 217 LTM, bên mời thầu có thể tổ chức sơ tuyển các bên dự thầu nhằm lựa chọn những bên dự thầu có khản năng đáp ứng các điều kiện mà bên mời tầu đưa ra.

  Việc sơ tuyenr nhà thầu là nhằm đảm dảo rằng thư mời thầu sẽ được giới hạn trong phạm vi nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện gói thầu

  - Chuẩn bị hồ sơ mời thầu: Hồ sơ mời thầu bao gồm các nội dung sau: thông báo mới thầu; các yêu cầu liên quan đến hàng hóa, dịch vụ được đấu thầu; phương pháp định giá, so sánh, xếp hạng, lựa chọn nhà thầu; những chỉ dẫn liên quan đến việc đấu thầu.

  Để đảm bảo tính minh bạch và cơ hội cạnh tranh tối đa cho các nhà thaaud, Hồ sơ mời thầu cần phải rõ ràng.

  Trường hợp bên mời thầu sửa đổi một số nội dungtrong hồ sơ mời thầu, bên mời thầu sửa đổi một số nội dung trong hồ sơ mời thầu, bên mời thầu phải gửi nội dung đã sửa đổi bằng văn bản đến các bên dự thầu trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ dự thầu ít nhất 10 ngày để các bên dự thầu có thời gian hoàn chỉnh thêm hồ sơ dự thầu của mình

  Bên mời thầu có thể thu lệ phí phát hành hồ sơ mời thầu, chi phisveef vieecjcung cấp Hồ sơ cho bên dự thầu do bên mời thầu quy định

  - Thông báo mời thầu: Để bảm đảm tính cạnh tranh trong đấu thầu mà tất cả các gói thầu khi tổ chức đấu thầu phải thoogn báo công khai, rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng đối với trường hợp đấu thầu rộng rãi hoặc gửi thông báo mời đăng ký dự thầu đến các nhà thầu đủ điều kiện trong trường hợp đấu thầu hạn chế

  Thông báo mời thầu phải có đủ các yếu tố: tên địa chỉ của bên mời thaaud; tóm tắt nội dung đấu thầu; thời hạn, địa điểm và thủ tục nhận hồ sơ mời thầu; chỉ dẫn để tìm hiêu hồ sơ mời thầu;

  2. Bước 2: Dự thầu: 

  Sau khi có thông báo mời thầu, những nhà thầu quan tâm đến gói thầu hoặc đã ở trong danh sách sơ tuyển sẽ làm thủ tục dự thaaud, nhà thầu là những thương nhân có khả năng cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho gói thầu

  Hồ sơ dự thầu phải được nộp trực tiếp cho bên mời thầu hoặc gửi bằng đường bưu điện theo địa chỉ được ghi trong hồ sơ mời thầu trước thời điểm đóng thầu

  Bên mời thầu có trach nhiệm chỉ dẫn cho bên dự thầu về các điều kiện dự thẩu, các thủ tục được áp dụng trong quá trình đấu thầu và giải đáp các câu hỏi của bên dự thầu vf quản lý hồ sơ dự thầu. Bên mời thầu phải bảo mật hồ sơ dự thầu

  Khi dự thầu, bên dự thầu có thể phải nộp 1 khoản tiền bảo đảm dự thầu (thể hiện dưới hình thức đặt cọc, ký quỹ hoạc bảo lãnh dự thầu) theo yêu cầu của bên mời thầu để đảm bảo hiệu lực của hồ sơ dự thầu. Bên mời thầu có thể yêu cầu bên dự thầu nộp một tiền đặt cọc, ký quỹ, hoặc bảo lãnh dự thầu khi nộp hồ sơ dự thầu. Tỷ lệ đặt cọc, ký quỹ, bảo lãnh dự thầu không quá 3% tổng giá trị ước tính của hàng hóa dịch vụ đấu thầu. Trong trường hợp đặt cọc, ký quỹ thì tiền đặt cọc,ký quỹ dự thầu được trả lại cho bên dự thầu không trúng thầu trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả đấu thầu.

  Bên dự thầu không được nhận lại lại tiền đặt cọc, ký quỹ dự thầu trong trường hộ rút hồ sơ dự thầu sau tời điểm hết hạn nộp hồ sơ dự thầu (thời điểm đóng thầu), không ký hợp đồng hoặc từ chối thực hiện hợp đồng trong trường hợp trúng thầu. Bên nhận bảo lãnh cho bên dự thầu có nghĩa vụ bảm đảm dự thầu cho bên được bảo lãnh trong phạm vi giá trị tương đương số tiền đặt cọc, ký quỹ

  3. Bước 3: Mở thầu: Mở thầu là việc tổ chức mở hồ sơ dự thầu  tại thời điểm đã được ấn định hoặc trong trường hợp không có thời điểm ấn định trước thì thời điểm mở thầu là ngay sau khi đóng thầu

  Những hồ sơ dự thầu đúng hạn phải được bên mời thầu mở công khai, các bên dự thầu có quyền tham dự mở thầu

  Những hồ sơ dự thầu nộp không đúng hạn không được chấp nhận và được trả lại cho bên dự thầu dưới dạng chưa mở, các bên dự thầu không được sửa hồ sơ sau khi mở thầu

  Những hồ sơ dự thầu đúng hạn phải được bên mời thầu mở công khai . Các bên dự thầu có quyền tham dự mở thầu. Bên mời thầu có thể yêu cầu bên dự thầu giải thích những nội dung cha rõ trong hồ sơ dự thầu. Việc giải thích hồ sơ dự thầu phải được lập thành văn bản

  Khi mở thầu, bên mời thầu và bên dự thầu có mặt phải ký vào văn bản

  Biên bản mở thầu phải có nội dung sau đây: Tên hàng hóa, dịch vu; ngày, giờ, địa điểm mở thầu; tên, địa chỉ của bên mở thầu, dự thầu; giá bỏ thầu của bên dự thầu; các nội dung sửa đổi, bổ sung và các nội dung có liên quan nếu có

  4. Bước 4: Đánh gá, so sánh hồ sơ dự thầu

  Hồ sơ dự thầu được đánh giá và so sánh theo từng địa chỉ làm căn cứ đánh giá hoàn thiện. Các tiêu chuẩn trên được đánh giá bằng phương pháp cho điểm theo thang điểm hoặc phương pháp khác ddwwocj ấn định trước khi mở thâu

  Trong quá trình đánh giá, so sánh hồ sơ dự thầu, bên mời thầu có thể yêu cầu bên dự thầu giải thích rõ các vấn đề liên quan đến hồ sơ dự thầu. Yê cầu bên mời thầu và ý kiến bên dự thầu phải lập thành văn bản. Trường hợp bên mời thầu sửa đổi 1 số nội dung hồ sơ dự thầu, bên mời thầu phải gửi nội dung đã sửa đổi bằng văn bản đến tất các các bên dự thầu trươc thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ dự thầu ít nhất 10 ngày để các bên dự thầu có điều kiện hoàn chỉnh thêm hồ sơ dự thầu của mình

  5. Xếp hàng, lựa chọn nhà thầu:

  Căn cứ vào kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu, bên mời thầu phải xếp hạng, lựa chọn các bên dự thầu theo phương pháp đã được ấn định. Trong trường hợp có nhiều bên tham gia dự thầu có số điểm, tiêu chuẩn trúng thầu ngang nhau thì bên mời thầu có quyền chọn nhà thầu

  6. Thông báo kết quả thầu và ký kết hợp đồng

  Ngay sau khi có kết quả đấu thầu, bên mời thầu có tracnhs nhiệm thông báo kết quả đấu thầu cho bên dự thầu

  Bên mời thầu tiến hành hoàn thiện và ký kêt hợp đồng đối với các bên trúng thàu trên cơ sơ sau đây: kết quả đấu thầu; các yêu cầu trong hồ sơ mời thầu; nội dung nêu trong hồ sơ dự thầu

  Các bên có thể thỏa thuận bên trúng thầu phải đặt cọc, ký quỹ hoặc bảo lãnh để đảm bảo thực hiện hợp đồng. Số tiền đặt cọc, ký quỹ do bên mời thầu quy định nhưng không quá 10% giá trị hợp đồng. Biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng có hiệu lực cho đến thời điểm bên trúng thầu hoàn thành nghĩ vụ hợp đồng. Trừn trường hợp có thỏa thuận khác, bên trúng thầu được nhận lại tiền đătcọc, ký quỹ bảo đảm thực hiện hợp đồng nếu từ chối thực hiện hợp đồng sau khi hợp đồng được giao kết. Sau khi nộp tiền đặt cọc, ký quỹ đảm bảo thực hiện hoepj đồng, bên trúng thầu được hoàn trả tiền đặt cọc, ký quỹ.

  Hi vọng những tư vấn trên giúp đỡ được công việc của bạn. Để tìm hiểu rõ hơn các vấn đề liên quan bạn chủ động tìm hiểu về Luật Thương mại và Luật Đấu thầu hiện hành để biết thêm thông tin

  Trân trọng!

  Để được tư vấn chi tiết xin liên hệ:

  CÔNG TY LUẬT TNHH VILOB NAM LONG chuyên:

  - Tư vấn doanh nghiệp

  - Tư vấn sở hữu trí tuệ

  - Tư vấn đầu tư

  Website: www.nllaw.vn

  Địa chỉ : Tầng 11, Tòa B, Vinaconex Building, Số 57 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

  Điện thoại: 02432 060 333

  Hotline: 0914 66 86 85 hoặc 0989.888.227

  Email: namlonglaw@gmail.com

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Ls.NguyenHuyLong vì bài viết hữu ích
  cunbong1012 (24/09/2020)
 • #357227   18/11/2014

  Luật sư cho tôi hỏi

  Nếu đơn vị chúng tôi (công ty TNHH 100% vốn nhà nước), thực hiện các hợp đồng trao đổi hàng hóa, dịch vụ thì:

  - Có phải thực hiện đấu thầu không? và nếu có thì thực hiện theo hình thức nào với các hợp đồng giá trị lớn: trên 5tỷ? vì đơn vị cung cấp sản phẩm cho bên tôi cũng chính là đơn vị mua hàng hóa của công ty tôi, và không phải bên nào cũng đồng ý đổi bằng hàng hóa

  - Trong trường hợp trao đổi, hai bên đều có thực hiện chiết khấu, giá trị hợp đồng và giá đã chiết khấu được thể hiện rõ trong hợp đồng. Như vậy, doanh thu tính thuế của bên công ty tôi sẽ tính giá là giá đã chiết khấu (giá trị hợp đồng) hay phải tính là giá chưa chiết khấu ? và trong trường hợp chúng tôi đã tính trên giá chiết khấu và xuất hóa đơn theo đúng giá trị hợp đồng như vậy thì phải điều chỉnh như thế nào?

  (trong tt 78/2014/TT_BTC hướng dân thi hành luật thuế TNDN

  "- Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để trao đổi; tiêu dùng nội bộ (không bao gồm hàng hóa, dịch vụ sử dụng để tiếp tục quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp) được xác định theo giá bán của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương trên thị trường tại thời điểm trao đổi; tiêu dùng nội bộ.")

  Mong nhận được sự tư vấn của Luật sư

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn chubby_gizmo vì bài viết hữu ích
  challyryu (14/08/2018)
 • #436671   23/09/2016

  ngothikimphuong0110
  ngothikimphuong0110

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/09/2016
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Tôi có dự án khảo sát quy hoạch trong đó gói quy hoạch có giá trị > triệu còn khảo sát giá < 500 triệu. Vậy! xin nhờ Luật sư hướng dẫn cho tôi trình tự và Quy trình tiến hành tổ chức thực hiện đấu thầu công trình trên, tính từ khi có Quyết định phê duyệt Dự án cho đến kết thúc việc đấu thầu. đồng thời nêu rỏ các điều khoản áp dụng, thời gian thực hiện của từng bước. Tôi xin cảm ơn!

   
  Báo quản trị |  
 • #440692   07/11/2016

  toanvv
  toanvv
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc gia

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:23/09/2009
  Tổng số bài viết (2178)
  Số điểm: 12435
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 1602 lần
  Lawyer

  Căn cứ nghị định số 63/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu  thìViệc tổ chức đấu thầu được thực hiện theo trình tự sau:
  Bước 1: Sơ tuyển nhà thầu (nếu có)
  Việc sơ tuyển nhà thầu phải được tiến hành đối với các gói thầu có giá trị từ 200 tỷ đồng trở lên nhằm lựa chọn các nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm thực hiện, đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Sơ tuyển nhà thầu được thực hiện theo các bước sau:
  Lập hồ sơ sơ tuyển, bao gồm:
  + Thư mời sơ tuyển.
  + Chỉ dẫn sơ tuyển.
  + Tiêu chuẩn đánh giá.
  + Phụ lục kèm theo.
  Thông báo mời sơ tuyển:
  Nhận và quản lý hồ sơ dự sơ tuyển
  Đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển
  Trình duyệt kết quả sơ tuyển
  Thông báo kết quả sơ tuyển
  Bước 2 : Lập hồ sơ mời thầu
    Hồ sơ mời thầu bao gồm:
       Thư mời thầu
        Mẫu đơn dự thầu
       Chỉ dẫn đối với nhà thầu
       Các điều kiện ưu đãi (nếu có)
       Các loại thuế theo quy định của pháp luật
       Hồ sơ thiết kế kỹ thuật kèm theo bản tiên lượng và chỉ dẫn kỹ thuật
       Tiến độ thi công
       Tiêu chuẩn đánh giá ( bao gồm cả phương pháp và cách thức quy đổi về cùng mặt bằng để xác định giá đánh giá )
       Điều kiện chung và điều kiện cụ thể của hợp đồng
       Mẫu bảo lãnh dự thầu
       Mẫu thoả thuận hợp đồng
       Mẫu bảo lãnh thực hiện hợp đồng
  Bước 3: Gửi thư mời thầu hoặc thông báo mời thầu
     Gửi thư mời thầu được thực hiện đối với các gói thầu thực hiện hình thức đấu thầu hạn chế, đối với các gói thầu đã qua sơ tuyển, các gói thầu tư vấn đã có danh sách ngắn được chọn. Thông báo mời thầu áp dụng trong trường hợp đấu thầu rộng rãi.
     Nội dung thư hoặc thông báo mời thầu bao gồm :
       Tên và địa chỉ bên mời thầu
       Khái quát dự án, địa điểm, thời gian xây dựng và các nội dung khác
       Chỉ dẫn việc tìm hiểu hồ sơ mời thầu
       Các điều kiện tham gia dự thầu
       Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự thầu
  Bước 4 : Nhận và quản lý hồ sơ dự thầu
     Nhận hồ sơ dự thầu
     Bên mời thầu tiếp nhận hồ sơ dự thầu của nhà thầu nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ và thời gian quy định   trong hồ sơ mời thầu. Bên mời thầu không nhận hồ sơ dự thầu hoặc tài liệu bổ sung nào, kể cả thư giảm giá sau thời điểm đóng thầu.    Các hồ sơ dự thầu nộp sau thời điểm đóng thầu được xem là không hợp lệ và được gửi trả lại cho nhà thầu theo nguyên trạng.
     Quản lý hồ sơ dự thầu
     Việc quản lý hồ sơ dự thầu được quản lý theo chế độ quản lý hồ sơ ‘Mật’.
  Bước 5 : Mở thầu
     Việc mở thầu được tiến hành theo trình tự sau:
     Chuẩn bị mở thầu
     Bên mời thầu mời đại diện của từng nhà thầu và có thể mời đại diện của các cơ quan quản lý có liên quan đến tham dự mở thầu để chứng kiến. Việc mở thầu được tiến hành theo địa điểm, thời gian ghi trong hồ sơ mời thầu, không phụ thuộc vào sự có mặt hay vắng mặt của nhà thầu được mời.
     Trình tự mở thầu
     Thông báo thành phần tham dự
     Thông báo số lượng và tên nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu.
     Kiểm tra niêm phong các hồ sơ dự thầu
     Mở lần lượt các túi hồ sơ dự thầu, đọc và ghi lại thông tin chủ yếu (Tên nhà thầu, số lượng bản chính, bản chụp hồ sơ dự thầu, giá trị thầu trong đó giảm giá, bảo lãnh dự thầu ( nếu có) và những vấn đề khác).
     Thông qua biên bản mở thầu.
     Đại diện bên mời thầu, đại diện nhà thầu và đại diên của các cơ quan quản lý có liên quan ( nếu có mặt) ký xác nhận vào biên bản mở thầu.
     Tổ chuyên gia hoặc bên mời thầu ký xác nhận vào bản chính hồ sơ dự thầu trước khi tiến hành đánh giá hồ sơ dự thầu. Bản chính hồ sơ dự thầu được bảo quản theo chế độ bảo mật và việc đánh giá được tiến hành theo bản chụp.
  Bước 6: Đánh giá xếp hạng nhà thầu
     Việc đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp thực hiện theo trình tự sau
     Đánh giá sơ bộ hồ sơ dự thầu
     Việc đánh giá sơ bộ là nhằm loại bỏ các hồ sơ dự thầu không đáp ứng yêu cầu, bao gồm:
     Kiểm tra tính hợp lệ và sự đáp ứng cơ bản của hồ sơ dự thầu.
     Xem xét sự đáp ứng cơ bản của hồ sơ dự thầu đối với hồ sơ mời thầu.
     Làm rõ hồ sơ dự thầu
     Đánh giá chi tiết hồ sơ dự thầu.
  Việc đánh giá chi tiết hồ sơ dự thầu được thực hiện theo phương pháp đánh giá gồm hai bước sau :
  Bước1. Đánh giá về mặt kỹ thuật để chọn danh sách ngắn
     Việc đánh giá về mặt kỹ thuật để chọn danh sách ngắn được dựa trên các yêu cầu và tiêu chuẩn đánh giá đã quy định trong hồ sơ mời thầu và tiêu chuẩn đánh giá chi tiết được người có thẩm quyền hoặc cấp có thẩm quyền phê duyệt trước thời điểm mở thầu. Các nhà thầu đạt số điểm tối thiểu từ 70% tổng số điểm về kỹ thuật trở lên sẽ được chọn vào danh sách ngắn.
  Bước 2. Đánh giá về tài chính, thương mại để xác định giá
     Tiến hành đánh giá tài chính, thương mại các nhà thầu thuộc danh sách ngắn trên cùng một mặt bằng theo tiêu chuẩn đánh giá được phê duyệt .
  Việc đánh giá về mặt tài chính, thương mại nhằm xác định giá đánh giá bao gồm các nội dung sau:
  - Sửa lỗi.
     Sửa lỗi là việc sửa chữa những sai sót bao gồm lỗi số học, lỗi đánh máy, lỗi nhầm đơn vị. Nếu có sai lệch giữa đơn giá và tổng giá do việc nhânđơn giá với số lượng thì đơn giá dự thầu sẽ là cơ sở pháp lý.
  Hiệu chỉnh các sai lệch.
     Hồ sơ dự thầu có tổng giá trị các sai lệch vượt quá10% (tính theo giá trị tuyệt đối, không phụ thuộc vào việc làm tăng hay giảm giá dự thầu khi xác định giá đánh giá) so với giá dự thầu sẽ bị loại không xem xét tiếp.
  Chuyển đổi giá trị dự thầu sang một đồng tiền chung.
     Đồng tiền dự thầu do bên mời thầu quy định trong hồ sơ mời thầu theo nguyên tắc một đồng tiền cho một khối lượng chào hàng.
  Đưa về một mặt hàng để xác định giá đánh giá.
  Xác định giá đánh giá của các hồ sơ dự thầu
     Xếp hạng nhà thầu
     Xếp hạng hồ sơ dự thầu thuộc danh sách ngắn theo giá đánh giá. Nhà thầu có giá đánh giá thấp nhất sẽ được xếp thứ nhất và được kiến nghị trúng thầu.
  Bước 7:Trình duyệt kết quả đấu thầu
    Trách nhiệm trình duyệt kết quả đấu thầu
    Chủ đầu tư hoặc chủ dự án có trách nhiệm trình kết quả đấu thầu lên người có thẩm quyền hoặc cấp có thẩm quyền để xem xét xin phê duyệt.
    Hồ sơ trình duyệt kết quả đấu thầu.
    Văn bản trình duyệt kết quả đấu thầu.
  Trong thành phần này cần nêu được các nội dung sau:
  - Nội dung gói thầu và cơ sở pháp lý của việc tổ chức đấu thầu.
  - Quá trình tổ chức đấu thầu.
  - Kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu.
  - Đề nghị phê duyệt kết quả đấu thầu.
  - Tài liệu kèm theo văn bản trình duyệt
  - Tài liệu kèm theo văn bản trình duyệt kết quả đấu thầu bao gồm bản chụp các tài liệu sau đây:
  - Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu của tổ chuyên gia tư vấn.
  - Quyết định đầu tư hoặc văn bản pháp lý tương đương, điều ước quốc tế và tài trợ (nếu có)
  - Văn bản phê duyệt các nội dung cơ bản của quá trình đấu thầu bao gồm:
  - Kế hoạnh đấu thầu của dự án.
  - Danh sách các nhà thầu tham gia hạn chế
  - Danh sách ngắn tư vấn tham gia dự thầu.
  - Hồ sơ mời sơ tuyển, đánh giá sơ tuyển và kết quả sơ tuyển nhà thầu.
  - Hồ sơ mời thầu.
  - Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu.
  - Quyết định thành lập tổ chuyên gia tư vấn.
  - Biên bản mở thầu, các văn bản liên quan đến việc bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ hồ sơ dự thầu (nếu có).
  - Dự thảo hợp đồng (nếu có).
  - Hồ sơ mời thầu và hồ sơ dự thầu của các nhà thầu.
  - ý kiến sơ bộ về kết quả đấu thầu của tổ chức tài trợ nước ngoài (nếu có).
  - Các tài liệu có liên quan khác.
  Bước 8: Công bố kết quả đấu thầu, thương thảo hoàn thiện và ký hợp đồng
     Công bố kết quả đấu thầu
  Nguyên tắc chung
    Ngay sau khi có quyết định của người có thẩm quyền hoặc cấp có thẩm quyền, bên mời thầu tiến hành công bố kết quả đấu thầu qua việc thông báo bằng văn bản cho các nhà thầu tham dự, bao gồm nhà thầu trúng thầu và nhà thầu không trúng thầu về kết quả đấu thầu.
    Trong trường hợp không có nhà thầu nào trúng thầu hoặc huỷ đấu thầu bên mời thầu phải tiến hành thông báo cho các nhà thầu biết.
    Cập nhật thông tin về năng lực nhà thầu
    Trước khi ký hợp đồng chính thức, bên mời thầu cần cập nhật những thay đổi về năng lực của nhà thầu cũng như những thông tin thay đổi làm ảnh hưởng tới khả năng thực hiện hợp đồng cũng như năng lực tài chính suy giảm, nguy cơ phá sản, bên mời thầu phải kịp thời báo cáo người có thẩm quyền hoặc cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.
    Yêu cầu đối với thông báo trúng thầu
     Bên mời thầu phải gửi thư thông báo trúng thầu bằng văn bản tới nhà thầu kèm theo dự thảo hợp đồng và những điểm lưu ý cần trao đổi khi thương thảo hoàn thiện hợp đồng. Đồng thời bên mời thầu cũng phải thông báo cho nhà thầu lịch biểu nêu rõ yêu cầu về thời gian thương thảo hoàn thiện hợp đồng, nộp bảo lãnh thực hiện hợp đồng và ký hợp đồng.
  Thương thảo hoàn thiện và ký kết hợp đồng
     Khi nhận được thông báo trúng thầu nhà thầu phải gửi cho bên mời thầu thư chấp thuận thương thảo, hoàn thiện hợp đồng.
     Theo lịch biểu đã được thống nhất, hai bên sẽ tiến hành thương thảo hoàn thiện hợp đồng để tiến tới ký hợp đồng chính thức.
     Thương thảo hoàn thiện hợp đồng bao gồm những nội dung cần giải quyết các vấn để còn tồn tại chưa hoàn chỉnh được hợp đồng với các nhà thầu trúng thầu, đặc biệt là duyệt áp giá đối với những sai lệch so với yêu cầu của hồ sơ mời thầu trên nguyên tắc giá trị hợp đồng không vượt giá trúng thầu cần duyệt. Việc thương thảo hoàn thiện hợp đồng cũng bao gồm cả việc nghiên cứu các sáng kiến, giải pháp ưu việt do nhà thầu đề xuất.
     Bên mời thầu nhận bảo lãnh thực hiện hợp đồng của nhà thầu trúng thầu trước khi ký hợp đồng. Trường hợp nhà thầu đã ký hợp đồng và nộp bảo lãnh thực hiện hợp đồng nhưng không thực hiện hợp đồng thì bên mời thầu có quyền không hoàn trả lại bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho nhà thầu.
     Bên mời thầu chỉ hoàn trả lại bảo lãnh dự thầu (nếu có)
     Khi nhận được bảo lãnh thực hiện hợp đồng của nhà thầu trúng thầu. Đối với các nhà thầu không trúng thầu, nhưng không vi phạm quy chế đấu thầu kể cả khi không có kết quả đấu thầu, bên mời thầu hoàn trả bảo lãnh dự thầu cho nhà thầu trong thời gian không qúa 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả đấu thầu.
     Nội dung, trình tự dự thầu xây dựng của các doanh nghiệp xây dựng.
  Cùng với quá trình đấu thầu do chủ đầu tư tổ chức thì các nhà thầu (các đơn vị xây lắp) cũng phải tiến hành các công việc cần thiết khi tham gia đấu thầu. Trình tự dự thầu xây lắp các doanh nghiệp xây dựng được tiến hành theo các bước sau:
   Bước 1: Tìm kiếm thông tin về công trình cần đấu thầu
     Đây được coi là bước đầu tiên của quy trình dự thầu trong các doanh nghiệp xây dựng bởi lẽ nó chính là bước để người bán (các doanh nghiệp xây dựng) tiếp cận được với người mua (chủ dự án) từ đó mới dẫn đến quan hệ giao dịch, mua bán thông qua phương thức đấu thầu. Các nhà đầu tư (các đơn vị xây lắp) có thể tìm kiếm thông tin về công trình cần đấu thầu dựa trên các luồng thông tin chủ yếu sau:
  - Thông báo mời thầu của bên mời thầu trên các phương tiện thông tin đại chúng.
  - Thư mời thầu do bên mời thầu gửi tới.
  - Thông qua giới thiệu của đối tác trung gian: Đối tác trung gian ở đây có thể là cá nhân hoặc tổ chức thậm chí là cán bộ công nhân viên của nhà thầu.
     Tóm lại, thông qua các luồng tin kể trên nhà thầu sẽ nắm bắt được những thông tin cần thiết ban đầu về công trình cần đấu thầu, lấy đó làm cơ sở phân tích để đưa ra quyết định có hay không dự thầu. Việc làm này sẽ giúp cho nhà thầu tránh được việc phải bỏ ra những chi phí tiếp theo mà không đem lại cơ hội tranh thầu thực tế.
  Bước 2: Tham gia sơ tuyển (nếu có)
     Trong trường hợp công trình cần đấu thầu được bên mời thầu tiến hành sơ tuyển thì nhà thầu phải nộp cho bên mời thầu một bộ hồ sơ dự sơ tuyển.
     Nếu hồ sơ dự sơ tuyển đạt yêu cầu của bên mời thầu sẽ được tiếp tục tham gia dự thầu ở bước tiếp theo.
     Nhiệm vụ đặt ra với nhà thầu ở bước này là vượt qua giai đoạn sơ tuyển đồng thời nắm bắt được các đối thủ cùng vượt qua vòng sơ tuyển và tiến hành tìm kiếm thông tin về họ làm căn cứ để đưa ra được chiến lược tranh thầu thích hợp trong bước tiếp theo.
  Bước 3: Chuẩn bị và lập hồ sơ dự thầu
     Sau khi nhận được 1 bộ hồ sơ mời thầu do bên mời thầu cung cấp. Công việc đầu tiên của nhà thầu là tiến hành nghiên cứu kỹ hồ sơ mời thầu. Đây là công việc rất quan trọng vì nó là xuất phát điểm để nhà thầu lập hồ sơ dự thầu và xác định xem khả năng của mình có thể đáp ứng được các yêu cầu của bên mời thầu hay không.
     Tiếp theo, nhà thầu tuỳ thuộc trách nhiệm và rủi ro của chính mình, được khuyến cáo đến thăm và xem xét hiện trường, các khu vực xung quanh để có tất cả các thông tin cần thiết cho việc chuẩn bị hồ sơ dự thầu và ký kết hợp đồng thi công công trình. Nhà thầu phải chịu các chi phí cho việc đến thăm hiện trường. Trong bước này, nhà thầu nên cử những cán bộ có trình độ và kinh nghiệm về cả mặt kỹ thuật cũng như kinh tế đi khảo sát hiện trường. Điều này sẽ giúp cho nhà thầu nắm được thực địa làm cơ sở xây dựng giải pháp kỹ thuật thi công hợp lý cũng như nắm được tình hình thị trường nơi đặt thi công, đặc biệt là thị trường các yếu tố đầu vào cần cung cấp cho thi công công trình để có cơ sở thực tế cho việc lập giá dự thầu.
     Sau khi nắm chắc các thông tin về các phương diện, nhà thầu mới tiến hành công việc quan trọng nhất của quá trình dự thầu và quyết định khả năng thắng thầu đó là lập hồ sơ dự thầu.
  Nội dung của hồ sơ dự thầu xây lắp bao gồm:
  - Các nội dung về hành chính, pháp lý
  - Đơn dự thầu hợp lệ (Phải có chữ ký của người có thẩm quyền)
  - Bản sao giấy đăng ký kinh doanh.
  - Tài liệu giới thiệu năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu kể cả phần phụ (nếu có).
  - Văn bản thoả thuận liên doanh (trường hợp liên doanh dự thầu).
  - Bảo lãnh dự thầu.
  - Các nội dung về kỹ thuật
  - Biện pháp và tổ chức thi công đối với gói thầu.
  - Tiến bộ thực hiện hợp đồng.
  - Đặc tính kỹ thuật, nguồn cung cấp vật tư, vật liệu xây dựng.
  - Các biện pháp đảm bảo chất lượng.
  - Các nội dung về thương mại, tài chính
  - Giá dự thầu kèm theo thuyết minh và biểu giá chi tiết
  - Điều kiện tài chính(nếu có)
  - Điều kiện thanh toán.
  Bước 4: Nộp hồ sơ dự thầu và tham gia dự thầu
     Việc nộp hồ sơ dự thầu sẽ diễn ra theo đúng thời gian và địa điểm đã quy định trong hồ sơ mời thầu. Các nhà thầu phải niêm phong bản gốc và tất cả các bản sao của hồ sơ dự thầu vào phong bì bên trong và một phong bì bên ngoài, ghi rõ ràng các phong bì bên trong là "bản gốc" và "bản sao".
     Cùng với việc nộp hồ sơ dự thầu, nhà thầu phải nộp cho bên mời thầu một số tiền bảo lãnh thống nhất để đảm bảo bí mật về mức giá dự thầu cho các nhà thầu do bên mời thầu quy định.
  Bước 5: Ký kết hợp đồng (nếu trúng thầu)
     Sau khi nhận được thông báo trúng thầu của bên mời thầu, nhà thầu trúng thầu phải gửi cho bên mời thầu thông báo chấp nhận đàm phán hợp đồng. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận thông báo trúng thầu. Sau đó theo lịch biểu đã thống nhất, hai bên tiến hành thương thảo hoàn thiện và ký hợp đồng. Nhà thầu trúng thầu cũng sẽ phải nộp cho bên mời thầu khoản bảo lãnh thực hiện hợp đồng không quá 10% giá trị hợp đồng tuỳ theo loại hình và quy mô của hợp đồng và được nhận lại bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng có hiệu lực cho đến khi chuyển sang thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh hoặc bảo trì.      

  Luật sư: Vũ Văn Toàn - Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội; Điện thoại: 0978 99 4377

  Website: https://myskincare.vn ; https://tplgiabinh.blogspot.com ; Email: luatsuvutoan@gmail.com.

   
  Báo quản trị |  

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau:

CÔNG TY LUẬT MINH LONG VÀ CỘNG SỰ

Website: Luatminhlong.com

Địa chỉ : Số 115, ngõ 562, Đường Láng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04 62 54 56 58 - Fax: 04 62 75 54 95 Hotline: 0914 66 86 85

Email: info@luatminhlong.com hoặc luatminhlong@gmail.com